Sior-khiekiuu ee Bang
F. 0   .1 ..2..3 ...4..5...6...7... 8
   9..10.. 11.. 12.. 13 ..14
7.  Ngrbang  Hor-Nitafng
(
700

(
701

(
702
  (
703

  7.  Ngrbang  Hor-Nitafng
    .
     Liaukhoaq ee zuyzhaan. tidtit lieen^khix, si teq lieen kaux tof'ui?
     Un'un'ar poef, simlai lorng boo khoarlu.  Koankoaan ee thienkhofng-hiaf, u peqpeh ee huun phuu^teq.
     Phorngphoxng ee peqhuun kvafnar mixpaw,
khinkkhyn phuu^teq, ar ia teq phiautong., 
(
711
     Khvoarkvix toexcviu ee  zuyzhaan, u cidzun ee zuy'erng thoaan^khoex, si khinkhyn ee zhunhofng zhoekoex hit'ee zuybin.
(
721
     Sior-khiekiuu ciu sviuxtioh hiaf ee tiux'ar boeq toaxzaang^khylaai, yn oe kiet sui, ar hiaf ee tiux'ar-sui boeq juo-laai juo-tang, yn boeq tarmloq thaau, ar siuxhofng ciu iotang.
(
731
 

(
732
733
(

     Ox!  kafmboo si cvianiq'suie ee kefngseg maq?   Moafphvix ee tiux'ar-zhaan lorng si siafmliang ee ngkym-seg! 
     Hofng na cidzun-cidzun zhoef^laai, hiaf ciu cviazox ngkym-seg ee hay'ioong! 
     Cidphof-cidphof ee erng, kvafnar hay'erng, ti hiaf zoezoee boeq thoaan^koex. 
(
741

742
(
 

743
(

    Ti zhunhofng-tiofng teq iotang ee tiux'ar, lirn karm zay?  Bokuo lirn na tiorngtoa, lirn ciu boeq toax ho 
laang hor-nitafng.
    Suijieen ti zhunthvy^nih lirn lorng mxkoarn symmih, ar ti hiaf cy'u teq iuhhix, mxkuo laang lorng teh ka lirn kithai, lirn oe toarlaai hor-nitafng. 
    Tvaf,  hofhor toaxhaxn!  Lirn si taixkef ee kithai. 
8.  Tiuzhao-laang
(
800
.
(
801
802
(

(
803

(
804

    8.  Tiuzhao-laang

     Hngxhng-hiaf u cidsiefn tiuxzhao-laang.  Cy'u cidlaang khia ti zhaan^nih.
    Tngf sior-khiekiuu poef-kaux y-hiaf, y ciu ka y kiox, koq ka y zherng'afn.
   "Tiuxzhao-laang, tiuxzhao-laang!  tietioh syn-bo koq zheng-tioh syn-svaf.."
    Tiuxzhao-laang ee bo'ar sinsyn, mxkuo si phoax^ee.
Tefngbin u pagtioh cidtiaau angtoax,  Y siuxtioh hofng zhoef, ciu hvaix-koealaai koq hvaix-koeakhix.

(
811
     Cidky tngtngg ee tekkof, ti tiuxzhao-aang ee chiuo^nih, si boeq exnglaai kvoafzao hiah ee thamciah ee ciaq'ar. 
(
821
    "Tiuxzhao-laang!  tiuxzhao-laang!"  Sior-khhiekiuu kohzaix ka y kiox.  "Hofhof'ar kox lie ee zhanhngg.   Biefntid ho hiah'ee ciaw'ar ciaqkhix lie ee tiux'ar, oo!"


9.  Svoaphvia'ar-Terng  ee  Gu'ar
(
900

(
901
(
902

  9.  Svoaphvia'ar-Terng  ee  Gu'ar

    Ti zuyzhaan ee hitpeeng, sior-khiekiuu khvoartioh cid'ee svoaphviaa.
     Boo-koaan ee svoaphvia'ar-terng si tatoe.   Hiaf u cviazoe zhao.   Hutjieen thviatioh cid'ee sviaf: "vOf'vex!"

(
911
    Sior-khiekiuu korng: "Hef si symmih'sviaf?  Goar tioh kynkirn laikhix khvoax."
(
921

(
922

    Poef^aq poef,  sior-khiekiuu poekaux hit'ee svoaphvia'ar.   Ox, goanlaai si cidciaq soeaciaq ee gu'ar.
    "Gu'ar Hviaf!  Gu'ar Hviaf!"  Sior-khiekiuu zhutsviaf ka y kiox.
(
931
  .
    "Ti ciaf laq!  Ti lie ee thauterng-ciaf laq."   Soeaciaq gu'ar thviatioh sviaf, ciu giah thaau tidtit zhoe.   Bokuo 
y ciu khvoartioh sior-khiekiuu, ciu koq kiox cidsviaf: "vOf'vex."
(
941
    "Kofzuy ee gu'ar Hviaf!  Lirn-mamaf ti tof'ui?  Iuo'nngr ee chvizhao ho lie ciah-kaux par,  Gu'ar Hviaf, tioh koaikoay, mxthafng zao hngxhng khix, oo!"