Sior-khiekiuu ee Bang
F. 0   .1 ..2..3 ...4..5...6...7... 8
   9..10.. 11.. 12.. 13 ..14
4.  Hoehngg-Pvy  ee  Lau-Siongchiu
(
400
401.
(
(
402
(
403

404
(

  4.  Hoehngg-Pvy  ee  Lau-Siongchiu
    .
     Ti hoehngg-goa hiaf u cidzaang lau-siongchiu.
     Chiuxterng hiohtioh kuynax'ciaq peqthau'ofng. 
     "Kiqkih, khaqkhaq!" Zef si yn ee kiorsviaf.  Cit'ee sviaf, thaux-khylix kaux thviterng.    "Khiqkhih, khaqkhq!" 
    Yn si teq korng symmih?
(
411
 

412
(

     Bihofng zhoef^laai, sior-khiekiuu ciu korng, "Zaehoe^aq!  Sviachi. zaehoe!  Hoehngg zaehoe!  Lau-
siongchiu, zaehoe!  Koq u lirn ciah'ee peqthau'ofng, zaehoe! 
    "Tvaf hofng zhoef^laai laq.  Goar tioh keasiok khix lwheeng."

5.  Soeatiaau  Khoex'ar
(
500

501
(

502
(
.

  5.  Soeatiaau  Khoex'ar
    .
     Ti hiaf teq siq^cid'e-siq^cid'e ee, si symmih?  Kvafnar 
ginsvoax cidtiaau, kengkoex zhengliok ee zhantoe.
     Zhantoe ee zhaw'ar chvichvy koq cvycvie, zhamkiab-tioh soeasoex ee peqhoef.
(
511

(
512

    Khoe'ar ee zuie zhengzhefng, baxnbaxn'ar teq laau ti 
u zoexzoe soealiap cioqthau'ar ee khoe'ar-terng.
    Hiaf u khvoarkvix chiu'ar ee viar, kab hiah'ee zhunthvy ee hoezhao, cinzoe.

6.   Zhunthvy  Laai  laq.
(
600
 601
(

(
602

(
603

      6.   Zhunthvy  Laai  laq.
    .
     Ti hittiaau khoe'ar-lai teq siuu ee siofhii, khvoartioh sior-khiekiuu poef^aq-poef, poelaai-kaux yn ee tefngbin.
     Si hit'ee khinkhyn ee zhunhofng iafsi sior-khiekiuu ee viar, ho hiah'ee soefboea hi'ar ee sym hvoahie?
     Yn kynkirn siuu^khylix koq siuu^loqlaai,
yn ti hiaf soeh-linlofng, koq cidboea-cidboea thiaux-zhutlaai zuybin.
(
611
 

(
612

     Kvafnar cidtex-cidtex ginphviar ee siofhii, aeboeq
thiaux-zhutlaai zuyterng si-mxsi in'ui boeq suq zhunthvy ee khiebi?
     Ti zuybin, hiaf-ciaf, sor laau^teq ee zoexzoe zuy'of, kynkirn thvoarkhuy ciu svoax^khix.  Khoaelok ee sior-hi'ar!  jidkngf kab  zhunthvy ee ciok'hog ti larn ee ciu'uii teq thiaobuo.