Sior-khiekiuu ee Bang
F. 0   .1 ..2..3 ...4..5...6...7... 8
   9..10.. 11.. 12.. 13 ..14
1.  Cidkuun  Gyn'ar  kab  Khiekiuu
(
100
101
(
  (
102

(
103

  1.  Cidkuun  Gyn'ar  kab  Khiekiuu
                      >
     Hiaf  si Taioaan ee cidkefng iuotixhngg.
     Muy'cidee soeahaxn-gyn'ar, lorng ti chiuo^nih, khantioh cidtiaau svoax.
    Hittiaau svoax tidtit lieen-khylix kaux koankoaan
ee khongtiofng, hiaf u cidliap khiekiuu. 
(
111

(
112

    Hiah'ee khiekiuu u aang ee, u lek ee, u ngg ee, u zuy'aang-seg ee, u cyseg ee, ia u thoseg ee.
    U kuynax'seg koq kuynax'seg ee khiekiuu!  Yn khinkhyn phiaw ti khongtiofng. 
(
121

(
122
 

(
123
.

     Tngf taixkef ti hoehngg teq zawlaai-zawkhix ee sii, khiekiuu ia ciu phiaulaai-phiaukhix.
     Ux'ee gyn'ar oqtioh peh-thor'ar thiaux^cid'e-thiaux^cid'e, y ee khiekiuu ciu ti khongtiofng ia tioo^cid'e-tioo^cid'e. 
     Cviazoe-seg ee khiekiuu ciu kau'voa-laai kau'voa-khix, sidzai cviaa-suie koq cviaa-zhuobi..
2.  Tngxsvoax  ee  khiekiuu
(
200
 

(
201
(
202
.

  2.  Tngxsvoax  ee  khiekiuu
    .
     Iuotixhngg ee soeahaxn-gyn'ar, lorng zuxcip-oar^laai, 
in'ui siensvy laai laq. 
     Taikef zuxcip^laai, tiaxmtiam boeq thviaf  siensvy ka yn kofng'oe.
(
211
212
(
    Cit'ee sizun, u thviakvix cid'ee soeasoea'ar ee sviaf: "Phuqphuq'phuh,  ... Phuqphuq'phuh,  ... " 
    Ar, si khiekhiuu kab khiekiuu teq svakhoeq ee sviaf! 
(
221
 

(
222

(
223
 

    Hiah'ee gynn'ar ka yn ee svoax tiuq^cid'e-tiuq^cid'e, khongtiofng ee khiekiuu ciu hoxsiong toxnglaai-
toxngkhix, hoatzhud cviaa-u cietzaux ee sviaf!
    Si sviaflaang khaisie chviuozhud Sior-Khiekiuu ee Koaf?
    Cid'ee koq cid'ee, tagkef lorng boeq toex y chviux.   Cid'ee koq cid'ee, taixkef ee koasviaf ciu juo-laai juo toaxsviaf. 
(
231
 

(
232

233
(

    Ti cit'ee sizun, u khoarkvix cidliap soealiap ee khiekiuu, kantvaf cid'ee, lixkhuy pad'ee khiekiuu, tidtit poef^khylix. 
     Y phiaw^aq-phiaw^aq tidtit phiaw^khix.
Chvichvy ee thvy, khinkhy ee hofng, y baxnban phiaw^khix.
    Y boeq khix khvoax zux'iuu ee seakaix.
3.  Sior-Khiekiuu  Boeq  Khix  Lwheeng.
(
300

(
301

  3.  Sior-Khiekiuu  Boeq  Khix  Lwheeng
    .
     Ti koankoaan ee khongtiofng, sior-khiekiuu zextioh zexngzeng ee khiekiuu, un'un'ar phiaw^khix, chinchviu cid'ee soeasoex ee sior-thvisaix.
(
311

(
312

    Poef^aq poef, y poezhud hit'ee sviachi.  Y khvoarkvix thauzeeng u chvizhuix ee zhawpof.
     Chiux'ar lorng ykefng teq puq sin'vie, ar 
hoafnciox ti zuyzhaan^nih.
(
321

(
322

     Y khvoarkvix cid'ee hoehngg.   Hiaf u hoef teq khuy.
     Ox!  Si zhunthvy!  Zhunthvy laai laq.   Tehboeh u cviazoe hoef boeh ti hiaf^nih moafmoar, ar ia boeq u otiap ti hiaf^nih iuhix.
(
331
  .
332
(
    Koankoaan ee thienkhofng, sior-khiekiuu un'ar poef  Y sviuxtioh hoef, sviuxtioh otiap;  y sviuxtioh jidkngf ti hit'ee hoehngg-lai teq thiaobuo;  y hvoahie, in'ui y zay zhunthvy ykefng laai laq,
     Y zay khoaelok ciu boeq chiongmoar ti thvi'e!