Sior-khiekiuu ee Bang
F.0  .1 ..2..3 ...4..5...6...7... 8
   9..10.. 11.. 12.. 13 ..14
13.  Olor kab Hoe'exng
(
1300
  (
1301
.
 

(
1302

 (
1303
 

(
1304

  13.  Olor kab Hoe'exng

     "Thaix-hofthviaf^aq!   Thaix-hofthviaf^aq!"   Tngf hiah'ee ciaw'ar chviuokoaf sioftheeng ee sii, sior-khiekiuu ciu afnny toaxsviaf hoaq^zhutlaai.   Hiah'ee ciaw'ar thviatioh sior-khiekiuu afnny ka yn olor, taikef ciu 
zhunzhud thaukhag, khvoax sior-khiekiuu.
     Yn ciofng thaukhag ioo^cid'e-khy^cid'e, piawsi yn lorng kafmkag huisioong-kikoaix. 
     U cidciaq zox cyhuy ee pekleeng-ciao oafkin^laai, mng sior-khiekiuu korng, "Goarn tviaxtvia ti ciaf habchviux, mxbad uxlaang ka goarn olor.  Lie si sviaflaang?" 
     Sior-khiekiuu ixn y korng: " Lirn chviux-liao khaksit cviaa-hofthviaf.   Goar mxbad thviatioh ciahniq-hofthviaf ee habchviux!" 

(
1311
 
 

(
1312
 

     Sior-khiekiuu koq korng: "Goar si Sior-khiekiuu. Goar
tuy sviachi laai.   Goar ti hiaf sor bad thviafkvix ee, si zhuoterng ee cid'nngxciaq zhuokag-ciaw'ar teq togchviux.  Yn ee sviaf iuo'iuo'ar, suisii to boo^khix."
    U cidciaq ng'efng zhutlaai korng: "Tioh laq!  Goar bad khix sviachi, ti hiaf goar mxzay ui-symmih 
lieen goar-kaki chviux^zhudlaai ee koasviaf kaki to thviaf-boexzhengzhor." 
(
1321
 
 
 
 

(
1322

.

     Sior-khhiekiuu ka yn korng: "Lirn cviaa-hexnghog.
Lirn oextaxng ti toa-zuxjieen ee laixbin, zux'iuu-zuxzai, koq u chiuxnaa ee imgak-thviaf, u ciahniq'zoe ee 
peng'iuo, svakab zorhoea laai chviuokoaf!  Lirn si  khoaelok ee thienzaai-koachiuo boo uxlaang thafng kab lirn svapie."
     Yn-hiah'ee ciaw'ar thviatioh sior-khiekiuu ee oe, ciu hvoahie, koq tidtit-tarmthaau, korng: "Si^aq, si^aq.
Larn si khoaelok ee koachiuo!".
(
1331
 
 
 

(
1332
 

      In'ui yn thaix-hvoahie, ciu tangzoee poef^khylaai, ar
hiah'ee chiuxky ia ioo^khylaai,  Citsii, sior-khiekiuu hutjieen kafmkag sengkhw u khinsafng^khylaai.   Khix
ho chiuxky giab^teq ee thaau, tvaf oe tyntang.   Y korng:
"Goar oe tyntang laq!  Goar oe tyntang laq!"
     Hiah'ee ciaw'ar thviaf^tioh, ciu poef^tngflaai, ar korng, "Lie ia boeq chinchviu goarn khoaelok, ar thafng zux'iuu laai poef."    Ciu u nngxciaq, ka sior-khiekiuu 
giab ti tiong'ngf poef^khylaai.
(
1341
 

(
1342
1343
(

   Hit'ee khurn ti chiuxky ee svoax, suxluhlw^cid'e, ciu
kaki thao^khylaai.   Sior-khiekiuu cincvia zux'iuu laq!
Y ciu koq poef^khylix, poef^khylix.
    Hiah'ee ciaw'ar to lorng poef-lohlaai chiuxterng, hioxng sior-khiekiuu kiorkorng: "Cicici ciuhciuh, cicici ciuhciuh!"
    Sior-khiekiuu thviazay yn ee iesux, ciu ia oadthaau ka yn korng: "Zaehoe!  zaehoe!  lirn tioh hofhor poftiong!"


14.  Zux'iuu ee Thienkhofng.
(
1400

(
1401

.

  14.  Zux'iuu ee Thienkhofng
    .
     "Ui-symmih sviachi^nih ee ciaw'ar boextaxng khoaelok?"  Sior-khiekiuu un'ar poef^khylix ciu un'ar sviu.   "Yn nar boextaxng chinchviu cit'ee chiuxnaa-lai 
ee ciaw'ar ciahniq'hoadphoad?    Yn ee simlai kafmboo u siosiang ee byhor ee soanlut?  Yn nar boextaxng ciofng 
hit'ee, chviux^zhutlaai?" 
(
1411

(
1412
    Sior-khiekiuu juo-poef juo-koaan.   Toexbin ee zhanhngg, chiuxnaa, kab khoe'ar lorng juo-laai juo-soex. 
    Y tvaf oe khvoarkaux hngxhng.  Y thafng khvoartioh y poef^laai ee hitpeeng, ia oexthafng khvoartioh y boeq poef^khix ee thauzeeng.    Jidthaau khie^laai ee tangpeeng, u cidteeng koq cidteeng ee svoameh, ar lexnggoa hitpeeng si kofngkhoaq ee hay'viuu. 
(
1421
 
 

(
1422

1423
(

    Sior-khiekiuu tvaf lorng thafng kvoarkaux cviaa-zhengzhor.  Y sviuxkhie sviachi-lai ee hiah'ee 
zhux, ia ciu sviuxtioh ti hiah'ee zhux ee laixbin ee 
gyn'ar kab zhuoterng ee exbin ee zhuokag-ciaw'ar.
     Sior-khiekiuu thox cid'ee khuix, korng, "Poef^laikhix, poef^laikhix.  Thienkhofng ciahniq'khoaq, kuozai larn
thafng poef.   Ti ciaf thafng khvoarkvix kofngkhoaq ee seakaix. 
     "Poef^laikhix, poef^laikhix,  ciaf si zux'iuu ee thienkhofng." 


                             1987¦~10¤ë    ªLÄ~¶¯ §@