Sior-khiekiuu ee Bang
F. 00   .1 ..2..3 ...4..5...6...7... 8
   9..10.. 11.. 12.. 13 ..14
10.  Zhanzngf-Gyn'ar Liah Zhan'vef.
(
1000
 

(
1001
 

(
1002
 

(
1003

(
1004
 

  10.  Zhanzngf-Gyn'ar Liah Zhan'vef
    .
     Zu hitpeeng ee zngsia-hiaf u sie''ee gyn'ar zao^zhutlaai.  Yn thngrchiaq-khaf, mxzay teq hoaq symmih.
     Cviazox thauzeeng ee sva'ee, kvoax^laai si siofhak-sefng.    Yn kvafnar tw'ar parng'oh tngr^laai, 
boeq zhutkhix chitthoo. 
     Siang-auxbin zao^zhutlaai ee, si cid'ee soea'soea;arhaxn ee gyn'ar,  y tidtid'tuy-tidtid'tuy, ia kox-boextid zhutsviaf kiox hit'ee taixsefng zao^zhutkhix ee toaxhviaf. 
    Toeftoef'ar ee siangkhaf botheeng tidtid'zao.   Y aeboeq kvoafkirn tuitioh yn.
(
1011
      Hiah'ee siofhak-sefng chiuo^nih lorng u giaqtioh cidky tek'ar-kt, . .  Ar, tioh laq, yn si boeq khix liah zhan'vef.
(
1021
     Hutjieen u cidzun hofng zhoekaux sior-khiekiuu.
Sior-khiekiuu zuxn^cid'e, ciu ti pvoaxkhofng-tiofng
zoarn-cidlixn.
(
1031
 

(
1032

     Zao ti thauzeeng ee siofhak-sefng, giah thaau khvoartioh sior-khiekiuu, ar toaxsviaf hoahkorng: "Sior-khiekiuu!  Sior-khiekiuu!" 
   Pad'ee hagsefng-gyn'ar lorng theeng-lohlaai, ar giaqthaau khvoax khongtiofng ee khiekiuu. 
(
1041
 

(
1042
 

(
1043
(
1044

     Ti  auxboea ee soeahaxn-gyn'ar zaw'oar^laai,
tidtid'zhoarn-tidtid'zhoarn, mxkuo hvoahie thafng jioktioh yn-toaxhviaf.
     Hit'ee toaxhviaf "Hoaar!"^cidsviaf, koankoaan thiaux^khylaai, toaxsviaf koq hoaq: "Hiahniq'koaan! hiahniq'koaan!"
     Kithvaf ee gyn'ar lorng
cviaa-hvoahie, ciu zoesvia chviuozhud:
         "Zhan'vef, zhan'vef, phuqphuq'poef,
                          "Gyn'ar paxng hongzhoef.
         "Zhan'vef, zhanvef, poef-koankoaan,
                          "Gyn'ar tioxng cioxnggoaan!"


11.  Chiuxkhaf ee Peqthor'ar.
(
1100
.

(
1101
 
 
 

(
1102

.

      11.  Chiuxkhaf ee Peqthor'ar
    .
     Mxzay poef-joaxkuo laq, sior-khiekiuu cid'e sviuxtioh.
ciu oadtngr-thaau khvoax aubin.  Ti boeq kaux zngsia ee sii, zhoef^laai ee hitzun hofng, ho y ti hiaf tngr kuynax'lirn.   Y zu hiaf khie, ciu boo-kohzaix poef 
cinkirn.
     Y twtuo kengkoex-liao zngsia, si kuykeng'ar longhw 
ee anghia-zhux.   Y u loqlaai kaux zhuoterng boo koaan 
ee sofzai, in'ui y aeboeq khvoax titiaau'ar-lai ee ty, ma aeboeq khvoax gutiau'ar-lai ee guu.
(
1111
 
 

(
1112

 

    Citsii hutjieen u "saqsaqsax" ee sviaf, si y ee thaau khix khetioh symmih?   Kantvaf teq kortioh hiah'ee anghia-zhux, y mxzay tangsii ykefng poejip ti
chiuxnaa-lai.
    Hitzaang siang-koaan ee chiu ee kihioh, 
khinkhyn ka sior-khhiekiuu giap^teq, ar khiekiuu exbin ee svoax soax khix khurn ti chiuxky^nih.. 
(
1121
    "Tvaf boeq afnzvoar?"  Sior-khiekiuu mng kaki. 
"Khee ti ciaf, si boeq afnnar thafng keasiok khix 
lwheeng leq?"  Y khvoax exbbin, koq khvoax tefngbin, "Tvaf boeq annar pan?"
(
1122
 

1123
(

    Hitsii y khvoarkvix chiuxkhaf u thiaozhud cid'ee thaau, nngx'ee hvix'ar tngtngg ar bagciw teq khvoax y.
"Hef karm mxsi peh-thor'ar?"  sior-khiekiuu korng. 
"Si! si peh-thor'ar!"
    Y thaau-cidpae khvoartioh peh-thor'ar.
(
1131
 

(
1132

    Peh-thor'ar tuy chiux'au thiaux^zhutlaai, khia ti auxkhaf-nih.   Toeftoea ee zengkhaf khngx ti hengkharm-zeeng.
    Bagciw khvoax-khylix kaux chiuxterng ee peh-thor'ar,   thaukhag teq khy^cid'e-khy^cid'e, chinchviu teq sviu-mxzay hit'ee naf'oe ti hiaf?
(
1141
 

(
1142

    Sior-khiekiuu hutjieen sviuxtioh hit'tangsii ti iuotixhngg lauxsw kax hagsefng-gyn'ar ee koaf: "Thor'ar-kviar", hittex koaf, korng:
          "Aang-bagciw, peh-phoemof, 
                        "Thor'ar-kviar siorngmau hor,
          "Auxkhaf tngg koq toa, 
                        "Zengkhaf toea koq soex,
          "Tngf teq kvialo ciu thiaux^cid'e,
                        "Thiaux^cid'e, koq thiauxc^cid'e."


12.  Chiuxnaa-Lai ee Habchviux-Thoaan.
(
1200

(
1201
 

(
1202

(
1203
 

1204
(

 12.  Chiuxnaa-Lai ee Habchviux-Thoaan
 .
     "Tvaf boeq afnzvoar?"   Sior-khiekiuu cid'ee, khee ti chiuxterng, ciu afnny mng kaki.   Siepvy zexngzeng,
lieen cidtiafm'ar hofng to boo.
    Hutjieen zu chiuxnaa-lai thoanzhud cid'ee koankoaan ee sviaf, "Ci'iuo! ..."   Sior-khiekiuu ciaq zay ti ciaf tuliao peh-thor'ar ygoa iao u pad'ee peng'iuo. 
   "Cie, ciuhciuq, ciuhciuq!"   Zef karm mxsi ciaw'ar ee sviaf maq?   Sior-khiekiuu zuo'ix khvoax ciu'uii,  y ciu khvoartioh ti hiah'ee chiu ee chiuky-tiofng hiaf-ciaf u cid'nngxciaq-cid'nngxciaq ee soeaciaq ciaw'ar.
    Zu hngxhng ee chiuxnaa-lai ia u poezhud kuynax'ciaq. 
(
1211
    Mxzay si in'ui khvoartioh sior-khiekiu hioq ti siaxng'koaan ee chiu'ar-terng, iafsi in'ui thviatioh tw'ar hitsviaf ciaw'ar-sviaf,  chiunaa-lai ee ciaw'ar tidtit cib'oar^laai, lorng laai hioq ti sior-khiekiuu ee ciu'uii^nih. 
(
1221
 
 
 

(
1222

    Yn ee tiongkafn na u cidciaq kiox: "Ciuq!"  ciu u lexnggoa cidciaq kiorkorng: "Ciciuh, ciciuh!"  Ar juo-laai juo-zoe ee ciaw'ar hoxsiong kiorlaai-kiorkhix, bokuo yn ciu eng yn zoea'suie ee koasviaf, ti hiaf zoesviaf laai chviuokoaf. 
    Sior-khiekiuu kvafnar ze ti imgak-thviaf ee toa-bwtaai-zeeng, thviaf yn ee toa-habchviux. 
(
1231
 .
 

(
1232
 

    Ciaw'ar ee sviaf ti chiuxnaa-lai kioxngbeeng.  Hiah'ee
sviaf kvafnar guxtioh chiuxhioh ciu oe hoecied^tngflaai.
Cviarpeeng ee sviaf thoaan-koeakhix torpeeng, ar torpeeng ee sviaf ciu thoaan-koealaai cviarpeeng. 
    Hiah'ee sviaf ti chiuxnaa-lai teq thiaobuo, ar ia ho
sior-khiekiuu ee sym thiaotong.   Kibiau ee sviaf. hofthviaf ee koasviaf!   Sior-khiekiuu thviakaux jibsiin,
soax lorng boe-kietid goanlaai ee hoanlor.