Toe-5 Khox
Esperanto kab Taiguo
Esperanto kaj Lingvo de Tajùano
5
_ _ _ _ _ _
<< Tajùano = Formoso >>         ---> Index

Lessons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Conversation  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                     _ (Zux)  Angseg si Taiguo-buun, naseg si Esperanto-buun. Oseg si Taiguo ee soatbeeng.
LECIONO  KVINA                Toe-Go  Khox
La birdoj flugas.  Hiah'ee ciawar teq poef.
La kanto de la birdoj estas agrabla. 
          Ciawar ee koasviaf cviaa-hofthviaf.
Donu al la birdoj akvon, char ili volas trinki. 
  Theh zuie ho ciawar, in'ui yn aeboeq lym. 
La knabo forpelis la birdojn.
  Gyn'ar u kvoafzao hiah'ee ciawar.
Ni vidas per la okloj kaj audas per la oreloj.
    _   Larn eng bagciw laai khvoax, koq eng hvixar laai thviaf.
Bonaj infanoj lernas diligente.
  Hor ee gyn'ar teq jixncyn hagsip.
Aleksandro ne volas lerni kaj tial mi batas Aleksandron. 
  Aleksandro bo'aix hagsip ar sofie goar phaq Aleksandron.
De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi recevis plumon. Zu lauxpe-hiaf goar u ciaptioh zheq, ar zu
hviati-hiaf goar u ciaptioh pid.
Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.
  Goar laai zu zofhu-hiaf, ar  citmar goar teq tuix zekpeq-
hiaf khix.
Mi legas libron.  Goar teq thak zheq.
La patro ne legas libron, sed li skribas leteron.
  Lauxpe boteq thak zheq, mxkuo y teq siar phoef.
    _
(Bunhoad) 1.  Donu al A  B-n.Chviar ho A B Chviar theh B ho A.
juu, Ho y zuie !  = Theh zuie ho y.Donu al li akvon = Al li donu akvon = Donu akvon al li.    (al li  =  tuix y,  ho y)

 2. Huosuu  for (=hioxng hitpeeng), thongsioong khngx ti toxngsuu ee thauzeeng, thafng kab toxngsuu svaciab zox  cidee u honghioxng-karm ee toxngsuu.  Juu,

   for + pelas(kvoafzao) --forpelas (kvoafzao-khix); for + iras (kviaa) --foriras (hioxng hitpeeng kviaa-khix);   for + mortas(sie) --> formortas (sybiet-khix); for + passas(kengkoex) --> forpassas (kenkoex-khix); for + rabas (chviuo, chviwtoat) --forrabas (chviuo-khix); for + tranchas(chied, chiettng) --> fortranchas (chiettng-khix); for + tiras (giuo, zhoaq) --fortiras (giuo-khix); for + vizhas (chid, huo) --forvishas (chittiau, hwtiau); 
 3. Kaesuu "de"  piawsi zwtong-ciar, u kuynax'khoarn ee ioxnghoad, exbin u zw'iaux ee 5-hang:
(1)  "A" ee sofiuo-ciar, heng'uii-ciar "B"
           "A" de "B"  =  "B" ee "A" 
     Juu, libro de mia patro  = goarn-lauxpe ee zheq
(2)  "A" si tuietioh "B" zox bogtek ee
           "A" de "B"  =  uixtioh "B" ee "A" 
     Juu, preparo de kongreso  = uixtioh taixhoe ee zwnpi
(3)  "A" si tuy "B" zhut'hoad ee
           "A" de "B"  =  tuy "B"-hiaf khie ee "A"
     Juu, foriro de la urbo  = tuy hit'ee sviachi-hiaf ee thoeazhud
       Mi venas de la avo.= Goar laai zu zofhu-hiaf. 
(4)  "A" si kuxiuo "B" ee tegsexng ee
           "A" de "B"  =  u "B" ee "A" 
     Juu, homo de granda talento  = u toa-zaileeng ee laang
(5)   zu "B"-hiaf  (toxngzog "A") 
           "A" de "B"  =  zu "B"-hiaf  "A" 
     Juu, venas de la patro  = zu lauxpe-hiaf laai
       De la patro mi ricevas libron
                      = Zu lauxpe-hiaf goar ciaptioh zheq.

 4. Buncviw-lai gwsuu ee pailiet-suxnsu, kipurn-seg u:
 _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _(1)

   Zwguo || Sudguo-toxngsuu
juu: _ __Infano ||   ludas.
       =  Gyn'ar  ||  teq  chitthoo.
_ _ _ _Bonaj infanoj ||  lernas  diligente. 
    _ =   Koay-gyn'ar  ||  teq jixncyn hagsip.
 _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _(2)
   Zwguo || Sudguo-toxngsuu | Khehguo(bogteg-guo)
juu: ___Knabo  ||  forperis    |    birdojn.
      =  Gyn'ar  ||  u kvoafzao |  ciawar.
_ _ _ _Mi     ||    legas    |  libron.
      =   Goar || teq thak |  zheq.
_ _ _ _La patro  || ne  legas  |  libron.
      =   Lauxpe  ||  boteq thak |  zheq.
 _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _(3)
   Zwguo || Sudguo-toxngsuu | Khehguo(bogteg-guo), Toxngsuu ee  pofguo
juu: ___Mi  ||  ricevis  |  libron  de  la patro.
      =  Goar ||  u ciaptioh |  zheq,  zu lauxpe-hiaf.
  Toxngsuu ee  pofguo, Zwguo || Sudguo-toxngsuu | Khehguo(bogteg-guo)
 _ _ _De  la patro,  mi   ||   recevis |  libron.
      =   Zu lauxpe-hiaf,  goar  ||  u ciaptioh  |  zheq.
 _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _(4)
   Zwguo || Sudguo-toxngsuu | Khehguo(bogteg-guo) / Khehguo ee  pofguo
juu: ___ Oni  ||  nomas  |  lian lingvon  /  Esperanto.
      =   Laang ||  teq kiox |  y ee gwgieen (zox) Esperanto.
_ _ _ _Oni  ||  elektis  | lin  /  prezidanto de nia societo,
      =   Laang ||  u soafnzhud |  y  (zox) goarn-konghoe ee hoextviuo.
 _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _(5)
   Zwguo || Sudguo-toxngsuu \ Zwguo ee pofciog-guo
juu:       Mi   ||   estas   \   deligenta.
      =   Goar  ||    si     \   jixncyn ee.   =  Goar  |  cviaa-jixncyn.
_ _ _ _ La kantos de birdoj || estas \ agrabra.
      =   Ciawar ee koasviaf ||  cviaa-hofthviaf. 
_ _ _ _ La patro  || ne  estas  \  sana.
    _ =   Lauxpe  ||  mxsi  \  iofngkvia ee.  =  Lauxpe  |  boo-iofngkvia

 5. Khehguo (Bogteg-guo) tegpiet u ¡ãn ee hengthaix.   Sofie, y ti  tvoabuun-
tiofng, mxkoarn khngx ti cien'au ee tofui, lorng boe  siu laang goxhoe.    Ti tefngbin ee  (2), (3), (4) ee tiongkafn, ciofng kitiofng ee khehguo kaypiexn uixtix, ia boe siu laang goxhoe.   Juu,
   (2)  Knabo  forperis   birdojn.  =   Knabo  birdojn  forperis.
_ _ _ _ = Birdojn  knabo  forperis.  =  Birdojn  forperis  knabo.
   (3)  Mi  ricevis  libron  de  la patro.  =   Mi  libron ricevis de  la patro.
_ _ _ _ = Libron mi ricevis de la patro. =  Libron ricevis mi de la patro.
   (4)  Oni  nomas  lian lingvon Esperanto
            = Oni  lian lingvon nomas Esperanto.
            = Lian lingvon nomas oni  Esperanto.
     .
6. Koan'uu  ¡ãe  ee hengthaix ee huosuu, khngrhoad u exbin ee kuiteng:

1. (Esp-MLT)  Teq siuseg heng'ioong-suu ee huosuu, khngx ti heng'ioong-
suu ee thauzeeng.
2. (Esp)  Teq siuseg toxngsuu ee huosuu, khngx ti toxngsuu ee cien'au lorng oexsae.    Uixtioh iesux ee bengkhag, khaq-hor khngx ti toxngsuu ee tidciab thaucieen.
3. (Esp)  Teq siuseg kui'ee bunkux ee sizun, khngx ti bunkux  ee cien'au lorng oexsae.   Ia thafng khngx ti buun-boea.
4. (MLT)   Teq siuseg toxngsuu ee Taiguo-huosuu, khngx ti toxngsuu ee tidciab thaucieen. teq (toxngsuu) ---> teq (huosuu) (toxngsuu)
     ____ boo, m (toxngsuu) ---> boo, m (huosuu) (toxngsuu)
     ____ bad (toxngsuu) --->bad (huosuu) (toxngsuu)
5. (MLT)   Teq siuseg bunkux ee Taiguo-huosuu, khngx ti bunkux ee zoex- thaucieen iafsi zwguo ee auxbin.
         Min'afzaix, larn boeq khix oafnciog.
6. (MLT)  Huosuu-thauzeeng khngx cientix-suu, ciu thafng khngx ti buun-tiofng.    Taxnsi boexsae khngx ti buun-boea.
         Larn boeq ti au-lefpaix khix oafnciog.

  _
(Tvoaguo) agrabra = hofthviaf ee; _ akvo = zuie;_ Aleksandro = Aleksandro: _ aùdas = thviaf; _ avo = zofhu, akofng;  _ batas = teq phaq;  char = in'ui; _ lugas = poef; _ for = hioxng hngxhng hitpeeng;  _ forpelas = teq kvoafzao-khix, _ ili = yn; _iras = teq khix; _ kantas = teq chviuokoaf; _ knabo = gyn'ar; _ legas = teq thak; _ lernas = teq hagsip;_ letero = phoef; _ li = y; _ ni = goarn, larn; _ nun = tvaf, citmar;  _ okulo = bagciw; _ onklo = zekpeq; _ orelo= hvi, hvixar; _ pelas = teq kvoar; _ ricevas = ciab-tioh, ciaptioh; _ sed = mxkuo; _ skribas = teq siar. _ tial = sofie; _ trinkas = teq lym; _ volas = teq aeboeq. _


_____________________________________Liim Keahioong (2000/6/21) phienzog