Toe-3 Khox
Esperanto kab Taiguo
Esperanto kaj Lingvo de Tajùano
3
_ _ _ _ _ _
<< Tajùano = Formoso >>         --> --> Index

Lessons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Conversation  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                   _ (Zux)  Angseg si Taiguo-buun, naseg si Esperanto-buun. Oseg si Taiguo ee soatbeeng.
LECIONO  TRIA                Toe-Svaf  Khox
Leono estas forta.  Say cviaa-iorng.
La dentoj de leono estas akraj.   Say ee zhuiekhie cviaa-lai.
Al leono ne donu la manon.    Tuix say maix zhwn chiuo. 
Mi vidas leonon.    
Resti kun leono estas danghere._Kab say toax si guihiarm ee.
Kiu kuraghas rajdi sur leono ?  .
   Sviaflaang kvar khiaa ti say ee tefngbin ?
Mi parolas pri leono.   Goar teq korng koan'uu say (ee su).
    _
-------_______________________________--->Taiguo Bunhoad-suu kab Ym-Haxn-buun
(Bunhoad) 1. Esperanto ee estas ti Taiguo si  si  kab  u.___
  ~ si (heng'ioong-suu) kab ~ u (heng'ioong-suu ee goanheeng) ia thafng eng cviaa- (=huisioong) laai kaykorng zox  "~ cviaa-(heng'ioong-suu ee goanheeng)".   Juu:
Pior 1
________ Leono estas forta. = Say si  iorng ee= Say u iorng.
         ________________= Say cviaa-iorng.
  ________La patro estas sana.=  Lauxpe u kiexnkhofng.
          _______                _Lauxpe cviaa-kiexnkhofng.
  ________La tranchileto estas akra.= Hitky tof si lai ee.= Hitky 
                                 tof  u  lai._= Hitky tof cviaa-lai.

 2. Esperanto ee jinzhefng-taixbengsuu si exbin ciah'ee:

mi vi li, shi ni vi ili
goar lie y, yi goarn, larn lirn yn
 3. Esperanto ee bengsuu kab heng'ioong-suu, iuu tvoasox boeq kayzox hogsox ee sii, ciu ti gwboea huokaf ~j[thak ~i].  Juu
Pior 2
  ________dento(zhuiekhie)--> dentoj;     birdo(ciaw'ar)-->birdoj;
  ________floro(hoef)-->floroj  frato(hviati)-->fratoj;
  ________homo(laang)-->homoj  infanto(gyn'ar)-->infantoj;
  ________krajono(ienpid)-->krajonoj  leono(say)-->leonoj;
  ________libro(zheq)-->libroj  plumo(mopid)-->plumoj;
  ________pomo(phoxngkor)-->pomoj;    rozo(muikuix)-->rozoj,
  ________shtono(cioqthaau)--> shtonoj;    tablo(toh'ar)--> tabloj;
  ________tranchileto(toqar)-->tranchiletoj
       La leonoj esta fortaj. (Hiah'ee say cviaa-iorng.);
  Vi estas sanaj. (Lirn cviaa-iofngkvia.);
  La dentoj de leono estas akraj.(Say ee hiah'ee zhuiekhie cviaa-lai.);
  La infantoj estas jam maturaj.(Hiah'ee gyn'ar ykefng u sengtiorng.).
    .

      Ti ciaf, zwguo si hogsox, yn ee pofguo ee heng'ioong-suu ma tioh sw'iong hogsox-heeng.
 4. Toxngsuu ee bexngleng-heeng, y ee gwboea si  ~u.  Juu:
Pior 3

________ brilas(teq hoatkngf) --> Brilu !   (tioh hoatkngf !)
  ________kushas(khngx-teq) -->Kushu(tioh khngx-loqkhix !)
  ________trovas  (teq zhoe) -->Trovu ! (khix zhoe !)

Bexngleng-toxngsuu ee thauzeeng khngx  hofteng-suu  ne, ciu pviecviaa kirmcie ee  maix!.  Juu:
Pior 4

  _Ne brilu !(maix hoatkngf !);  Ne kushu ! (maix khngx-loqkhix !)
  _ Ne trovu !  (maix zhoe !); Ne donu la manon! (maix zhwn chiuo!)

Taiguo ee  hit'ee ~. iciaux bengsuu ee ciofnglui, tioh kae  hit'ee  zox  u hengzong-koanliam ee suu.   Juu,
Pior 5

  ______la libro = hitpurn zheq,    la krajono = hitky ienpid,
                                       la pomo = hitliap phoxngkor

 5. Ciofng toxngsuu ee gwboea ~as  kayzo~i,  ciu cviazox toxng'bengsuu.    Y ee iesu si zox ~, citkvia taixcix.  Juu,
Pior 6

  Vivi estas labori. = Teq svi'oah ciuxsi teq kangzog.
  Mi amas kanti. = Goar aix chviuokoaf.
        restas (laau-teq, teq toax) --> resti
                                                  raidas (teq khiaa-khix) --> rajdi

     ~i   ee hengseg ee toxngsuu, ciuxsi toxngsuu ee "kipurn-heeng".    Afnny, esti  si  estas ee kipurn-heeng.   Sofie,
  Esti  sana  estas  felicha.  =   U  kiexnkhofng  si  hexnghog ee.
Kipurn-heeng ia kiorzox "putteng-heeng".
 6. kuraghas (thak {kurajas]) si toxngsuu, iesux si  kvar.   Kvar zox ~  ee kofnghoad si  kuraghas  ~i.    Juu,
Pior 7

  Li  kuraghas paroli. = Y kvar korng.
  Mi  kuraghas rajdi bicikreton. = Goar kvar khiaa khataqchiaf khix.
  Kiu kuraghas scribi mian kalunmion?
                            = Sviaflaang kvar siar goar ee phvae'oe?

 7. Bengsuu ee gwboea huokaf  ~n, ciu pviecviaa "bengsuu-tuiekeq".    Tuiekeq ia kiorzox "bogtek-keq",  si  toxngsuu ee pofguo.   Juu,
Pior 8

  Mi  donas  la  manon.  = Goar zhunzhud chiuo.
  Mi  donas  mian  manon. = Goar zhunzhud goar ee chiuo.
  Mi  donas  miajn  manojn. = Goar zhunzhud goar ee siangchiuo

  Ti ciaf thafng khvoax, tuiekeq ee bengsuu na u heng'ioong-suu teq siuseg, cit'ee heng'ioong-suu ia tioh huokaf ~n laai cviazox tuiekeq.
 8. Toxngsuu ee bogtek-keq ee bengsuu, na u cientix-suu, hit'ee bengsuu ciu eng "zwkeq".   Cientix-suu ee auxbin ee bengsuu itteng eng zwkeq.  Juu,
Pior 9

 Rajdas  leonon. = Rajdas  sur  leono.  = (Teq khiaa  say.)
  Parolas  vian  aferon.  = Parolas  pri  via  afero.
                                               =  (Teq korng lirn ee su.)
  _
(Tvoaguo)akra = lai ee;amas= teq aix:   bicikreto = khataqchiaf;
danghere [danjere] = guihiarm;de~ = ~ ee;  dento = zhuiekhie;
donas = thekiorng, zhunzhud;  felicha = hexnghog ee;forta = iorng ee;   kalunmio = phvay'oe;kantas = teq chviuokoaf;    kun = zorhoea, kab (Engguo: "with");kuraghas [kurajias] = kvar;   laboras .= teq kangzog;
li = y;mano = chiuo;mia = goar ee;   parolas = korng; pri = koan'uu;
rajdas = teq khiaa, khiaa-teq; restas = toax-teq;scribas= teq siar;
via = lie ee, lirn ee;   afero = taixcix;vidas = teq khvoax;   vivas = teq svi'oah.


_____________________________________Liim Keahioong (2000/6/1) phienzog