The Written Taiwanese Language in the New Era  <in TMSS>
Liim  Keahioong  zoanlaan
Syn-Sitai ee Taiguo-Buun
1995-nii 12-goeh 9-jit
                       Kaosiu Luxntvoaa: "Gwgieen ee Zerngti kab Zerngzheg Hagsut Giefnthor-Hoe"
zoarn-khix --> Mixed-Taiwanese [ MLT ] Prospects-0 EDUTECH-T

Laixioong Kafnkae
   Ciengieen
1. Kokguo Harnji Peqoe-buun
     Ui zoanbiin-kaoiok ee hongpien, Taioaan ee Kaoiok-po cyteng kie'iuo ee Harnji-tiofng ee dzabhwn-cy-id zoruii kokbiin-kaoiok-iong ee "kokji (kokkaf sor-texng ee ji)" ar laai sietlip kokguo-buun.    In'ui ciah'ee iwhan ee kokji, boextaxng paukoad thafng-sekgii piawzhud koktoe zogkuun ee zengkarm-gw'ym ee bunji, kokguo-buun ciu kantvafoexthafng exngzox suxbu-kothofng ee bunsw. 

2. Hiong'ym-Khawguo-Bunhak
    Ui bincioxng ee simlie-kiexnkhofng, su'iaux u biosiar kay-zogkuun thoanthorng ee korjiin cinsit-kafmzeeng ee hiong'ym-bunhak.     Hiong'ym-bunhak kuix-zai gw'ym, sofie tuliao piaw'ix ee Harnji-ygoa, su'iaux u oextaxng chionghwn zuxiuu piawhien-zhud svia'ym ee "Imji".

3. Ym-Haxn Huxnhap-Heeng ee Taibuun
    Taioaan goanzu-biin ee kipurn-khawguo, mxsi Harnguo.   Taioaan-oe- Khehkaf-oe ykip hiexntai koktoe ee gwgieen, lorng zhamtioh siongtofng-zoe ee huy-Harnguo ee oexkux, paukoad Aubie-Jidpurn ee goaxlaai-guo.   Ciah'ee lorng engkay sw'iong sekgii ee imji laai kiesut.    Afnny siar+zhutlaai ee hiexntai-hoax ee gwbuun, kiorzox "Ym-Haxn Huxnhap-heeng ee gwbuun". 

4. Pengji kab Impiaw
    "Impiaw" si giefnthor svia'ym ee sii sor-eng ee kayseg-sexng kangkhu.    "Bunji" si laang ee lyliam ee taixpiao-but;  thongsioong aix eng bor-cidkoar piawsi ym ee bunji, chinchviu Latefng-bunji, pailiet-khylaai cviazox tidsvoax-heeng ee zohap laai piawsi hit'ee gwsuu ee bunji.   Zef kiorzox "pengji".     Boeq tngzox zogkuun ee bunji, tioh eng iokteng-hor ee pengji-suu ar mxsi limsii kayseg boflaang ee khaw'ym ee impiaw.

5.    Korpiet Zogkuun ee Pengji-suu Gwbuun
    Kok'zogkuun engkay ciu muy'ee oexkux, khofzhad taixkef ee kofng'oe-sibkoaxn khix giefnthor-zhud korkox taixpiao-sexng ee pengji-suu.    Mxbad iafsi boexkix-tid Harnji ee Harnji-kux, ykip boo-engkay sw'iong Harnji laai siafzhud ee huy-Harnguo-kux, thafng eng pengji-suu ka y siafzhud.    Lixiong poxhun ee pengji-suu, ma thafng siafzhud kok'zogkuun ee ym-haxn huxnhap-heeng bunsw. 

6. Kobiin Gwbuun-Kaoiok ee Thengsu
     Taioaan kok'zogkuun, thafng ti hagcieen ciu oqhor Latefng-buun-heeng ee seng'oah-
bunsw.     Kok'zogkuun ee pengji-suu, thafng eng tiexnnao-kisut hoxsiong hoan'ek.   Harnji-suu poxhun jixnliong tioh oextaxng hoxthofng.    Tionghak-ysiong thengto ee "suxbu-sexng gwbuun" ciu thafng cviazox siokang ee Harnguo-bunthea.

7. Kogzex-hoax ee Siaxhoe-Hoankerng
    Boeq ho kokzex ee langkheq iong'vi sek'exng, ia thafng ho pwntoe-laang mxkviaf hioxng kokzex-siong khix hoattiern ee Taioaan siaxhoe-hoankerng, si larn tongcieen engkay loflek ee Taioaan kokzex-hoax ee hongciafm.     Chionghwn zhamciaux Se'aw-jinsu tuix Latefng-bunji ee pengji-siafhoad laai sek'iong, si toexid-po.     Ti kangsiofng-uxn'eeng-siong, cixnliong lixiong hiexntai-hoax ee zuxtong-hoax tienzuo-kangkhu, laai bokiuu sirnsog koq koaan-hauxlut, si kokzex-hoax ee tiongsym-khortoee. 

8. Khoky-Hoattiern ui Hegsym ee Loflek-Hongciafm
    Khoky-kaoiok ee pwnthor-hoax thafng iuu ym-haxn huxnhap-heeng iafsi zoaan-Latefng-
pengji-heeng ee pwnthor kokzok-gwbuun ee lixiong laai tadseeng.    Khoky-zudguo zoanpo sw'iong goanguo ar maix eng Harnji laai ek.     Goaxkog ee khoky sinhiexn, thafng eng tiexnnao ee libkheg zuxtong hoan'ek laai kiorng'exng ho kokjiin.    Zu afnny, khoky-kaoiok ee suzeg ciu thafng oanzoaan pwnthor-hoax, ar khoky-luxnbuun ma thafng eng pwnthor-gwbuun laai tuozog, jien'au iciaux su'iaux hoansiar-zox Harnji-buun laai zhutparn

    Kietguo

[ Ciengieen ]    Cidee syn-sitai ee gwgieen-zerngzheg, engkay iuu "gwbuun-hoad" ee zeateng laai khaisie.   Zef si in'ui na boo bunji, sim'ix ciu boextaxng thoanpox koq liuthoaan, na boo bunji, ciu boo-hoatto ciofng korjiin ee tieseg kab kenggiam, hoexcip cviazox kokkaf-binzok zheng'pahnii ee bunbeeng-sengciu. 

      Purn-luxnbuun, tioqgarn-tioh Taioaan ee hiexnhorng, thezhud kiernsied-sexng ee Taioaan-laang ee gwbuun-hongciafm.    Sofui ee Taioaan-laang, si teq kie khia ti Taioaan ee sofu zogkuun-tiofng ee itpvoaf-bincioxng, yn ee bofguo kab hiongguo hoxsiong u zhavi, ar muylaang ee bunji-tieleeng ma koanke-bokaang. 

     Buntiofng boeq thee-kaux:   (1) HIong'ym-khawguo-bunhak,  (2) Hagcieen-iuojii ee bunji-kaoiok,   (3) Suxbu-sexng ee gwbuun kab seng'oah-tiofng ee zengkarm-sexng ee gwbuun,    (4) Kokkox gwgieen-zogkuun-kafn ee bunji-kothofng,    (5) Kokzex-siong kab khoky-siong khaihoxng koq pau'ioong ee gwbuun-zhekliok, terng hang. 

    Citthox Taiguo-buun hongciafm, si purn-kikym-hoe tonii-laai ti binkafn thuikorng ee kietlun.     Taioaan-laang ittaxn hviesag togzuun Hoapag-gwbuun ee simthaix, ar tioxngsyn iuu hiexnsii seng'oah ti pwntoe ee phofthofng-laang ee koantiarm, korzoaan kaki ia koanhoaai sinpvy tieleeng khaq-ke ar siuxhan ti bunji-piawtat ee tongpaw, afnny ciu engkay oextaxng zu simlai ciapsiu purn-luxnbuun sor-thee ee hongciafm laq. 

     Aeboeq ho zoankog-bincioxng sw'iong ee gwbuun, engkay phiahkhuy chim'ox ee gixlun, ar eng muy'ee mxsi Tiongkog-seng'un-hagkaf ee phorthofng jinbiin ia oe suxnthioxng sw'iong laai zox kizurn:   zef su'iaux iuu kok'kaizaan bincioxng ee zham'uo-kietkor laai zox phvoartoaxn. 

     Purn-kikym-hoe sied ti binkafn, ciuxsi boeq eng koklaix'goa sidtoe thuikorng ee sengkor laai giefnphvoax hong'axn ee sidcid khofheeng-sexng.   Kaotvaf kaonii, kietlun hiefnjieen si tadtid moafix ee;  in'ui si afnny, ciu ti ciaf thezhud porkox, laai ho taixkef tangsym hiablek laai loflek thuikorng koq sidsy. 


Kietguo

       Gwbuun, mxna oe ho laang khipsiw padlaang ee kenggiam laai liawkae ciu'uii ee seakaix, ia ciaq oe ho larn hagsip-tioh afnnar khix thefhoe padlaang, koq oe pangzo larn khix sek'exng hiexnsit, pofchii zengsiin-siong ee kiexnkhofng.

      Jinlui-susiorng-tiofng ee toa-poxhun, si boo-svia'ym ee, kengkoex korsw softid ee gwbuun.    Gwbuun hengseeng-liao jinlui ee susiorng-thefhe, sofie khofkiexn hiexntai ee susiorng-hexthorng kab siaxhoe-zeato, goanlaai lorng si iengoaan ti gwbuun-lenglek ee sor-sux.

      Taioaan-laang u kaki ee susiorng-thefhe maq?    Taioaan-laang ykefng kiernlip-liao kaki ee siaxhoe-zeato maq?    Kengkoex lefngzeng ee sukhor, na u hoaigii, erngtofng tioh zwsoex hoafnserng laai bokiuu tuiezheg.    In'ui syn-sitai ee Taioaan, na khoatsior ciah'ee, ciu phvae-u logkoafn ee bin'afzaix laq.

     Purn-luxnbuun-tiofng, oanzoaan boo-thekaux zhengnii-cieen ee Tiongkog Hongkiexn-susiorng-thefhe kab teazex-sitai ee siaxhoe-zeato.    In'ui ciah'ee mxsi engkay tioh kohzaix laai kaux Taioaan ee.    Kin'afjit, larn si-mxsi tantafn uixtioh Taiguo-bungieen-ym ee kaoiok, ciu laai zuo'ix kofsy-kofbuun terng ee susiorng-sexng kaozaai, ia tadtid hofhor hoafnserng.

   Ti tof-zogkuun ee kokkaf+nih, boeq afnnar ho kokkox ee gwgieen-zogkuun u kaki ee pengterng ee gwbuun-thefzex laai hoat'ioong kai'zogkuun thiensefng ee zengkarm kab lengsexng ee hohoaxn, si kokkaf-gwbuun-thefhe ee sinkiexn-tiofng tioh khoflu ee khortoee.     Sofu ee zogkuun, ti jitoong-sikii engkay oe kynkirn oqtioh pwnzok ee gwgieen kab buncviw ee thagsiar:   in'ui zef si hiexntai jinlui-siaxhoe-tiofng ee kipurn jinkoaan-cy-id.    Ho jitoong phofphiexn thafng u cit'hang lenglek liaw'au, ciaq laai khoflu afnnar ho yn-kitiofng tieleeng tegpiet koaan ee laang, khix hagsip Harnzok ee bunji kab koflor ee Harnguo-bunge.    Afnny, ho zogkuun-gwbuun iciaux hagtoong ee zengtiorng laai poxpo pviecviaa hoxsiong thafng thofng, si pwnbuun ee tioxng'iaux zwtoee.

      Kin'afjit ti Taioaan, larn boeq ui zoanbiin terngteng-zhud kokzok ee khawguo-gwbuun-thefhe ee sizun, boo-engkay kantvaf khia ti hagciar zhorng'ix ee libtviuu-siong, boo-haxnzex ciu loaxnzo kithvaf zogkuun boextaxng liawkae ee Harnji.   Cit'han heng'uii, ia oe haixtioh pwnzok ee hagtoong.    Kokzok korpiet ee gwgieen-bunhoax tioh tittioh zuntiong, taxnsi zef mxsi tehboeq piawsi thafng ciofng Harnji-kaoiok sui'ix kachym.    Zexngkaf Harnji ee jixsox laai ho hagtoong boextaxng huxhoo, ciuxsi bogtai ee zoexog.    Boeq afnnar ho bincioxng thafng khinsafng siafzhud laixsym ee oexguo, ciaq si larn sor tioh cixnsym-cixn'ix laai bokiuu ee iaobu.

     Lexmggoa cid'hongbin, gwbuun tngzox siaxhoe-hoattiern ee kangkhu, citkvia su, zoadtuix mxthafng hudliok.     Syn ee Taioaan, mxthafng ittit timbee ti koftiern-bunge ee bykarm, ar khvoax cit'ee zox gwbuun i'id ee kongleeng.   Boeq iho koflor ee Tionghoaa-bunhoax ee citzeg, boo-engkay zoanpo thui'uii ho haykiab cit'hvoa ee jinbiin.    Taioaan-laang ee siaxhoe, tioh bokiuu kokzex-hoax kab hiexntai-hoax.     Zef si kokkaf-zunboong ee koankien-sexng ee buxntoee.     Taioaan-laang ee gwbuun-zerngzheg, paukoad siongkoafn ee kokbiin-kaoiok ee thengsuu, si larn kin'afjit puttekput  zerngsi ee khortoee laq.Syn-Sitai ee Taiguo-Buun                 1995-nii 12-goeh 9-jit, ti Taioaan Taixhak kafng'iern