[ x~rr ]@
q ~ r r w Z, Zh
@
         @@.@@.    . . . ^ij      ^ EDUTECH

L ~r@
A,B,C,E,G H,I, J K,L,M,N O,O,P,S T,U,V Z
                              .
D d r ww С@ :
{ Z } ZA, ZAI, ZAM, ZAN, ZANG, ZAU @ZAb, ZAp, ZAd, ZAt, ZAg, ZAk@
ZE, ZENG, ZNG, ZO, ZO, ZOA @ZEg, ZEk @ZOAN, ZOE, ZOE, ZONG, ZU, ZUI
ZOAd, ZOAt, ZOg, ZOk@@@ZUN, ZVA, ZVAI, ZVE, ZVOA@ZUd, ZUt
{Zh} ZHA, ZHAI, ZHAM, ZHAN, ZHANG, ZHAUZHAb, ZHAp, ZHAd, ZHAt, ZHAg, ZHAk@@ZHE, ZHENG, ZHNG, ZHO, ZHO, ZHOA@@@ ZHEg, ZHEk
ZHOAN, ZHONG, ZHOE, ZHU, ZHUN, ZHUI@@ ZHOg, ZHOk, ZHUd, ZHUt
ZHVE, ZHVOA

{ Z }
@@@ZA
------------------
za QEKz 
zaf
zaa --- 
zax Bc^
  KOE 
zar
zaq c
zah Ih 
@@ZAI-
-----------------
zai b
zay a
  NZ 
zaai ~]
   
zaix A
  v
zae
zaiq ---
zaih --- 
@@ZAM
------------------
zam ٯ 
zafm
zaam --- 
zaxm ٽ 
zarm ٹ\
   
------------------
@ZAB,ZAP
------------------
zab ---
zap
@@ZAN
------------------
zan  
zafn
zaan h
zaxn g̼h
 
zarn
------------------
@ZAD,ZAT
------------------
zad `
   
zat  
@@ZANG
------------------
zang ---
zafng O
zaang OR 
zaxng
zarng `O 

------------------
@ZAG,ZAK
------------------
zag ƫP
zak

@@ZAU
------------------
zau ϱ
  g 
zaw JV 
zaau _϶ 
zaux
zao
@@ZE
------------------
ze ֹ 
zef o
zee
zex
  Ų 
zea jn 
zeq
zeh --- 
@@ZENG
------------------
zeng RbW
  عt 
zefng
  sW]
  xꩺ
  u
  ظC
  ׹
zeeng e
  s
zexng F
  ҵ㲳
  g˱ 
zerng ~
 
@ @ZNG
------------------ zng Ŧ
  W
zngf ˲
  ܧj 
zngg
zngx p
zngr ---
zngq --- 
zngh --- 
@@ZO
------------------
zo UJ
zof կ
zoo ---
zox
zor A
  C
zoq ---
zoh --- 
------------------
@ZEG,ZEK
------------------
zeg hdY
  Znݨ
  Ǥ
  ɮwA
  c
zek yI 
@@ZO
------------------
zo y˾D
   
zof VDܷ 
zoo m
  ]
 
zox _
  y
zor ǥĦ 
zoq
zoh YQ 
 
 

-- ==^

-

@@ZOA
------------------
zoa }A
zoaf ---
zoaa D
zoax ---
zoar
zoaq
zoah
@@ZOAN
------------------
zoan
zoafn Mj
  B
zoaan u
 
zoaxn ---
zoarn
 
 

------------------ ZOAD,ZOAT
------------------
zoad 弼_ 
zoat  

@@ZOE
------------------
zoe o
zoef --- 
zoee
zoex ̰ 
zoea --- 
zoeq --- 
zoeh --- 
@@ZOE
-----------------
zoe
zoef ---
zoee  
zoex ط 
zoea ---
zoeq `
zoeh
@@ZONG
------------------
zong NŦ 
zofng v
  ˧
  ļ 
zoong R
  b 
zoxng
   
zorng
------------------
@ZOG,ZOK 
------------------
zog
zok Q̩ 
@@ZU
------------------
zu ۦE 
zw ѵk
  ]
  ܻ˴F
  tԯ
  IF
zuu ϷO
   
zux `n
  ű
zuo lDN
 
zuq `
zuh --- 
@@ ZUI
------------------
zui ֵѱ|
zuy @իA
   
zuii _
zuix K
zuie
zuiq ---
zuih --- 
@@ZUN
------------------
zun
zwn
zuun
zuxn Tm
  @Խ 
zurn ǭG
------------------
@ZUD,ZUT
------------------
zud |
zut --- 
@@ZVA
------------------
zva  
zvaf --- 
zvaa ---
zvax
zvar پ 
zvaq ---
zvah --- 
@@ZVAI
------------------
zvai ---
zvay ---
zvaai ---
zvaix ---
zvae _
zvaiq ---
zvaih --- 
@@ZVE
------------------
zve ---
zvef ê 
zvee ---
zvex ݨ 
zvea
zveq --- 
zveh --- 
@ZVOA
------------------
zvoa q
zvoaf
zvoaa
zvoax  
zvoar  
zvoaq ---
zvoah --- 
 

-- ==^ -

{ Zh }

@@ZHA
------------------
zha --- 
zhaf te
zhaa
zhax n
zhar
zhaq  
zhah --- 
@@ZHAI
------------------
zhai
zhay qt 
zhaai ]~
  [
zaix 潲 
zhae
 
zhaiq --- 
zhaih --- 
@  ZHAM
------------------
zham ---
zhafm
zhaam F
   
zhaxm b@ 
zharm Gb
  ٩
------------------
 ZHAB,ZHAP
------------------
zhab
zhap --- 
@  ZHAN
------------------
zhan ---
zhafn \G
zhaan.
  f 
zhaxn
  T
zharn ---
------------------
. ZHAD,ZHAT 
------------------
zhad b
   
zhat  
@  ZHANG
------------------
zhang ---
zhafng o
zhaang ---
zhaxng  
zharng --- 

------------------
 ZHAG,ZHAK
------------------
zhag ---
zhak

@ ZHAU
------------------
zhau --- 
zhaw ۶r
   
zhaau --- 
zhaux  
zhao
@ @ZHE 
------------------
zhe
zhef ed~
  YϮt
zhee ---
zhex ܤZ
   
zhea
zheq U㼼 
zheh --- 
@ ZHENG
------------------
zheng
zhefng MC
  dٻf
  J
  빿 
zheeng Q_
 
zhexng ර]
 
 
zherng гx
   
@@ZHNG
------------------
zhng ---
zhngf ܬ
  H 
zhngg
zhngx  
zhngr ------------------
. ZHEG,ZHEK
------------------
zheg
  
  ZI
  |PIJ 
zhek  
@@ZHO
------------------
zho ---
zhof  
zhoo ---
zhox
zhor ¦
zhoq ---
zhoh --- 
@@ZHO
------------------
zho --- 
zhof b
  R 
zhoo ---
zhox
  W 
zhor 󷡺 
zhoq
zhoh ---
 

-- ==^ -

@  ZHOA
------------------
zhoa  
zhoaf ---
zhoaa ---
zhoax  
zhoar
zhoaq s
zhoah  
@ZHOAN
------------------ zhoan --- 
zhoafn t
  C
  ͯk
  U 
zhoaan C
zhoaxn y
  « 
zhoarn
@@ZHONG
------------------ zhong ---
zhofng ^o
  aܷɿ
  wH 
zhoong O
   
zhoxng з[ 
zhorng --- 
------------------
.ZHOG,ZHOK
------------------
zhog LT
   
zhok wW 
@@ZHOE
------------------
zhoe M
zhoef j]
  쪤 
zhoee ---
zhoex
zhoea  
zhoeq ---
zhoeh --- 
@@ZHU
------------------
zhu
zhw
   
zhuu
zhux B
  쪮 
zhuo B
   
zhuq D
zhuh --- 
@@ZHUN
------------------
zhun
zhwn
 
zhuun s
zhuxn oT 
zhurn
 

------------------
. ZHUD,ZHUT 
------------------
zhud
zhut --- 

@@ZHUI
------------------
zhui ---
zhuy j
  Rʽl 
zhuii ---
zhuix LH
  ܻAB 
zhuie
zhuiq ---
zhuih --- 
@@ZHVE
------------------
zhve --- 
zhvef CP{
  A˱~
  M
zhvee ---
zhvex ---
zhvea
zhveq ---
zhveh ---
@ZHVOA
------------------
zhvoa ---
zhvoaf  
zhvoaa --- 
zhvoax  
zhvoar ---
zhvoaq ---
zhvoah --- 


[ x~rr ]@@Z, Zh@@@@@@@@@@@@--==^ ---
yѪL~դhsƦJy @ @@( 1997/11/28 즸W@1998/2/5 ie^@@@