[Dictionary by Prof. Liim Keahioong]
EDUTECH:  Taiwanese-English  Dictionary
Searched  with  Concise  Atonal  Spelling
.  .  .  .  .  .  .  .  . to Explanation        to EDUTECH Home-Page
Condenced Consonants A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L M, N, O, P S, T, U, V, Z
..  ..  .
A  .  .Ah    .Ap   .At  .  Ak   . Am  .  An  .  Ang .   Ai  .   Au
Ba  . Bah   .  Bat  .  Bak   . Bai  . . Ban  .  Bang    .  Bau  .  Bauh  . Be  . Bek  .  BehBen  .  Beng  .   . Bi. Bih   .  Bit   .  Biau  .  Bien  .  Biet   .  Bin  .  Bio  . BlBo  . Bok   .Boa   Boah  . Boat  . Boan   .  Boe  .  Boeh   .  Bong ..  Bu  .   But  .  Bui .   Bun
Ca  . Ce  . Ci  . Cih  . Cip  .   Cit .    Cim  .  Cin  .  CiaCiah   .  Ciap    .Ciak  .    Ciam  .  Ciang    . Ciau  .  Cih  . Ciauh   .   Ciet   .  Cien. Cio.  . Cioh. . . Ciok . CiongCiu. . CiuhCe. . Co
Da . . De . . Do . . Du . . Dl. . . .  E   . Eh  .. Ek  .. En . . EtEng. . .. Fa   . Fe .   Fi  .  Fl  .   Fo  .   Fu
Ga  . GapGak  .  GaiGam  . Gan  . GangGau  . Ge  .  Geh   . Gek  . GengGi  . Gia. . Giah  . GiapGiam  . Giang . Giau  .  Giet  . Gien. . Gim  . Gin. . Gio  . Gioh. . Giog  . Giong. . GiuGo  .Goa GoanGoat   .Goe. . Goeh  . Gong  . Gu. . Gui  . Gun
Ha . . Hah . .  Hap . . . Hat . .  Hak . . Hai. . Ham   . . Han . . Hang  . . Hau . . He . . Heh . . . Hek . . Heng . .Hi  . Hip  . Hit  . Hia . Hiah  . Hiap  . Hiau  . Hiauh  .  Hiam  .  Hiang  .  Hien  .   Hiet  .  HimHinHiohHiok .   Hiong  .  Hiu .Hm   .Hng  . . Ho  . Hoh  .Hok  . .Hoa. .Hoah... Hoat.. Hoai   .  Hoan  . . Hoe .   Hoeh  . Hong. Hu . HutHui . HuihHun
  I,Y . . It . . Ia . . Iah . . Iap . .  Iam . . Iang. . Iau   . . Ien .  . Iet . . Im . . In . . Io. . Ioh . . Iok . . Iong . . Iu   . .
 Je . . Jeeng. .  Ji . . Jih . . Jia . . Jiah . . Jiam. . Jiau . . Jip . . Jit . . Jien . .  Jiet . . Jim   . . Jin . . Jio  . . Jiok . . Jiong . . Jiu . . Joa . . Joah . . Joe . . Ju . . Jun.
Ka  .Kah  . Kap  . KakKat  . Kai  . Kam  . Kan  . Kang   . Kau  . Kauh . . . Ke    .KehKek  . Keng   .  .Ki     .Kih     . Kim    . Kin  . Kip  . Kit   . KiaKiah  .  Kiam   .  Kiang  .  Kiap  . Kiau  . Kien  . Kiet  .   Kio  .  Kioh  .  Kiok  . Kiong  .  Kiu  .  KlKng   . Ku   . Kui  . Kun  . Kut. Kng   . Ko   . Koh  Koa    . Koah    . Koai.    .Koan    . Koat    .Kng   . Ko   . Koh   . Koq    . Koa   . Koan  . Koad  . Koat  .. . Koe    .Koeh     .Kok  . Kong .   .  Ku   . Kud   .Kut  . Kui  .  Kun
La . . Lah . . Lap . . Lak . . Lat . . Lai . . Lam . . Lan . . Lang . . Lau   .La . . Lah . . Laq . . Lab . . Lap . . Lag. . Lak . . Lad . . Lat . . Lai . . Lam . . Lan. .. Lang . . Lau  . .. . Le. . Leh . . Lek . . LengLoe  . . Len . . Let. .. c. Le . . Leh . . Lek . . LengLo  . Loa  . LoahLoanLoat. LoeLoehLohLongLok. c.. Li . . Lih . .  Liah . . . Liam . . Liang . . Liap . . Liau . . Lien . . Liet . . Lim . . Lin  . . Liok . . LiohLio  . . Liong . . Lip . . Liu . . Lu . .  Lun . . Lut . . Lui. . ....
M . . Ma. . Mai . . Man . . Mau  . . Mauh. .  Me . . Meh . . Mi. . Mia . . Min. . Mih . . Mng . . Mo . .  Moa . . Moai    . .Moe . . Moh  . . Mui
ng . . Na. .  Nah . . Nai . . Nau. . Ne . . Ni . . Nih .   Nia . . Niau . . Niu . . Nng    . .No . . Noa 
 O . . Oa. . Oah . . Oai . . Oan. . Oat  . . Oe. . Oeh . . Oh . . Ong . . Ok .
Pa    .Pah  .  Pat    . Pai    . Pan  .  Pang    .Pak    .Pau    .Pauh .     .Pe. .  Peh. .  Pek . . Pen . . Peng.  .. .Pen  . Pet. .. .Po . . Poa . . Poah . . Poan . . Poat . . Poe. . . Poeh . . Pong . . Pok.. . . Pi .   Pih  .  Pia  .  Piah  . Piak  . Piau  . Pien  . Piet .   Pin  .  Pit .   Pio  . Png   . Pr   . Pu   . Puh    . Pun   .  Put   . Pui    . Puih

Ra
 Sa. .  Sah . . . Sang. . . Sak . . Sai . . Sam . . . Sap  . . San  .  Sat  . . Sau    .Se. . Seh . . Seq . .  . Seg. .  Sek . . Sen .    Set . . Seng. . Si. .  Sih . .  SiaSiah  . SiamSiap . . . Siang  . . Siak. . . Siau . . . Sien  . . Siet. . . Sim . . Sip. . . Sin . . Sit.Sid . . Sit. . . Sio. .  Sioh . .  Siok. . . Siong. .  Siu. .  . Se. . Seh . .  Sek . . Seng . . Sng . . So. . Soe  . . Soeh. . . .Sk. .  St. . . .Su . .  Suh . .  Sut  . . Sui.Sun
Ta. . Tah. .  Tai. .  Tam . .  Tap   .. Tan . .  Tat  . . Tang. . Tak  . . Tau. . Tauh. .Te. . Teh . .   Teng. .  Tek . . Ti. . Tih . . Tia. . Tiah . . Tiam. .  Tiap . . Tiau . . Tien. . Tiet. . . Tim .   Tin . Tid . . Tit .   Tio. . Tioh. . . Tim. .  Tin. .. Tit . . Tiong. . . Tiok . . Tiu. . Tiuh . . Tng. . .  To. . Toh.. .  Toa. . . ToahToan. .. . Toat.. . .  Toe. . . Tong. .. Tok. . Tok . . To. . Toh. . . Tu. . Tuh. . . Tui. . . Tun. .. Tut.
. u. . ui . . un . . Va . . Vai . . Ve . . Vi . . Via . . Viu . .  . Vo.  . Voa  . . Voai. . Voaih
Za  .. Zah  .. Zap .. Zat  .. Zak  . Zai  .. Zam .. Zan.. Zang  . Zau  .. Zauh ..  Ze  .. Zeh   .Zeng  . Zek    Zo  .. Zoh  ..  Zok  ..  Zoa  ..  Zoah  ..  Zoat  .. Zoai   .. Zoan  .. Zoe  .. Zoeh.. . Zng   .. Zoa  .. Zong  .. Zu   .. Zuh  .. Zut  .. Zui  .. Zun


   .
Dictionary Arrangement
        In  this  dictionary,  the  ordinary  consonent,  the  fricative  consonent  and  the  nasal consonent  are  arranged  in  the  same  location  as represented by the "Composite" Consonant for  easy  search.    Thus, "ta", "tha", "tVa" and  "thVa"  are  given with the "catch word" of  "Ta".     This  is  because  Western  people  can  seldom  differentiate  consonents  of  these  four  categories.   For the same reason,  "o"  and  "o"  are  given  samely  with "O". Differentiation is, however,  made in the part of TMSS.

    to Explanation on Concise Atonal Spelling & MLT without "o"


Taiwanese-to-English Dictionary searched with Concise Atonal Spelling of Taiwanese Words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . ..(2001-2003) by Professor Liim K. H.