[Dictionary]
EDUTECH:  Taiwanese to English  (J)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .to T-to-E Dictionary      to EDUTECh Home-Page
Selection . . Je . . Jeeng. .  Ji . . Jih . . Jia . . Jiah . . Jiam. . Jiau . . Jip . . Jit . . Jien . .  Jiet . . Jim   . . Jin . . Jio  . . Jiok . . Jiong . . Jiu . . Joa . . Joah  . . Joe . . Ju . . Jun

Je ... joee ... rub, crush
JeJe-Leh ... joejoee^leq ... rub (eyes, skin, etc.) 
JeNon ... jenon ... xenon (Xe)

Jeng ... jeeng ... still, yet, as before
JengJien ... jengjieen ... yet, still, nevertheless 
JengKiu ... jengkiu ... yet, as usual, as of old 
JengZai ... jengzai ... still in existance 
Ji ... ji ... bait
......... ji ... character or logogram, letter
......... ji ... two
......... jie ... (counter for) banana
JiBak ... jvybak ... ears and eyes, one's subordinates or spies
JiBin ... jixbin ... written statement 
JiBinSiong ... jixbin-siong ... according to the written statement 
JiBo ... jixbor ... a letter, an alphabet
........... jixbo ... caption (movie, tv), subtitle 
JiBu ... jixbuo ... a letter, an alphabet
JiCi ... jixcie ... second elder sister
JiCia ... jichviar ... also, in addition, moreover, but also
........... jixciar ... both, both sides
........... jixchviar ... also, in addition, moreover, but also
JiCim ... jixcirm ... wife of the second elder brother of father 
JiGan ... jixgarn ... a term, a n expression, vocabulary, selection of words
JiGeh ... Jixgoeh ... February
JiGi ... jixgi ... the meaning of a written word
JiGoan ... jixgoaan ... etymology, derivation 
.............. jixgoaan ... binary
JiGoanHoaHapBut ... jixgoaan-hoarhabbut ... binary compounds
JiGoanZuLiZu ... jixgoazuo-lixzuo ... diatomic ion
JiGoeh ... Jixgoeh ... February
JiHeng ... jixheeng ... type-face, style of letters or characters
JiHia ... jixhviaf ... second elder brother
JiHo ... jixho ... trade name
........... jixho ... since, hence, afterwards
Ji'I ... ji'ie ... that is all, only, in all
........ jixii ... second sister of mother 
Ji'ITiu ... ji-itviu ... husband of the second sister of mother 
Ji'Im ... jix'ym ... pronunciation of written letter or word
JiJi ... jixji ... every word in the document 
......... jixji ... twenty-one
JiKauMe ... jixkao-mii ... end of the Lunar New Year
JiKauMi ... jixkao-mii ... end of the Lunar New Yearc
JiKip ... jixkib (2-kib) ... the second class, secondary
JiKim ... jixkim ... wife of the second brother of mother 
............ jixkym ... now, at the present times
JiKo ... jixkof ... second elder brother  . . . . .. . . < to  next  word  selection >
........... jixkof ... second sister of father 
JiKu ... jixku ... second brother of mother
........... jixkux ... sentence, phrase
JiLau ... jixlaau ... first floor (Eng), second floor (Am) 
JiLkon ... jilkon ... zirconium (Zr)
JiLu ... jiluo ... children, boys and girls
JiLui ... jixlui ... a glossary, vocabulary 
Ji'M ... jix'mr ... wife of the second elder brother of father 
JiMa ... jixmar ... code, character code
JiMoe ... jixmoe ... second younger sister 
JiNng ... jix'nngg ... layer of fat under skin
Ji'Oe ... jix'oe ... art of calligraphy
JiPeh ... jixpeq ... second elder brother of father 
JiPeng ... jixpeeng ... radical of Chinese characters
JiPo ... jixpho ... note-book for practicing the writing of letters
.......... jixpo ... radical of Chinese characters
JiSe ... jixsvex ... surname
JiSi ... jixsvix ... surname
JiSo ... jixsor ... wife of the second eldest brother
.......... jixsox ... total number of characters
JiTe ... jixte ... second younger brother 
.......... jixthea ... acript, a type, a type of writing
JiTeng ... jixterng ... the second order, second class
JiTiap ... jixthiab ... book of model letters, a copybook
JiTien ... jixtiern ... dictionary of characters
JiTong ... jitoong ... child, children
Ji'Ui ... jixui ... art of calligraphy
Ji'Un ... jixun ... one's fate or fortune
JiViu ... jix'viu ... handwriting or typeface style
JiZap ... jixzap ... twenty, a score
JiZe ... jixzea ... second elder sister
JiZek ... jixzeg ... secondly 
............ jixzeg ... handwriting
JiZoa ... jixzoar ... waste paper
JiZoaLang ... jixzoar-larng ... waste paper basket
JiZu ... jixzhux ... two times, twice, the second time 

Jih ... jih ... press down, crush, press gently, play accordion, etc., press
JihJih-Leh ... jiqjih+leq ... press with hands 
Jia... jiaf ... shade or shelter, keep it hidden
..........  jiar ... bring about or cause, provoke
JiaHo ... jiafho ... to incur mischief, to bring evil
JiaJia-Leh ... jiajiaf+leq ... shade them with something
JiaJit ... jiajit ... shade from the sun
JiaKam ... jiakhaxm ... cover up, conceal
JiaKi ... jiafkhie ... to cause, to stir, to induce
JiaLo ... jiaflo ... to irritate
JiaMoa ... jiamoaa ... to conceal
Jia'Ng ... jia'ngr ... give shade, shade . . . . .. . . < to  next  word  selection >
JiaPe ... jiapex ... shade
JiaSiu ... jiasiw ... to cover up one's shame, to hide one's shame
JiaSu ... jiafsu ... cause trouble, to provoke
JiaTi ... jiathvy ... cover the sky (cloud)
JiaZah ... jiazah ... ward off, intercept a view
JiaZang ... jiazhaxng ... to conceal, to hide
Jiah... jiaq ... mark, scar, trace 
Jiam ... jiarm ... acquire, catch, infect
JiamCi ... jiafmcie ... to put one's finger in
JiamCiu ... jiafmchviuo ... dye-works
JiamPi ... jiafmpvi ... to catch a disease, to be infected
JiamSek ... jiafmseg ... to dye
JiamSekTe ... jiafmsekthea... chromosome
Jiang ... jiarng ... shout aloud, bawl
JiangJiang-Leh ... jiafngjiarng+leq ... shout aloud
Jiau ... jiaau ... be crumpled, be wrinkled
.............. jiaau ... spare (life)
.............. jiao ... annoy, disturb, trouble, be in an excited state
.............. jiao ... claws
.............. jiaux ... claw, scratch
JiauGe ... jiawgee ... agent (of dirty work), informer, hatchet man, minion
JiauHun... jiauhuun ... crease, wrinkle
JiauLoan... jiawloan ... disturb, disturbance
Jiau'Oa... Jiaw'oaf ... Java (place)
Jiau'OaLang ... Jiaw'oaf-laang ... Javanese
JiauTong... jiawtong ... agitate, stir up
Jip... jip ... enter, set in
Jip... jib ... pursue, chase
JipBe... jibbee ... to be captivated, to be fascinated
JipBok ... jibbok ... encoffin
JipBokSek... jibbogseg ... encoffining ceremony
JipBun... jibbuun ... introduction, manual, primer
JipCiau... jibchiaw ... adverse trade balance
JipCim... jibchym ... to invade
JipCiu... jibchiuo ... receive, get
JipGak... jibgak ... be imprisoned
JipGo... jibgvor ... enter military service, to be enlisted
JipHak... jibhak ... start to school
JipHoe... jibhoe ... enter a society or organization
JipKang... jibkarng ... enter port or harbor
JipKau... jibkhao ... the entrance, threshold
JipKeng... jibkerng ... enter a country, cross the border, entry
JipKengZeng... jibkerng-zexng ... entry visa
JipKiong... jibkiofng ... enter the palace
JipKoa... jibkhvoar ... deposit money
............. jibkvoaf ... to confiscate
JipKoan... jibkhoarn ... deposit money . . . . .. . . < to  next  word  selection >
............... jibkoafn ... enter the country, enter the gate
JipLiam... jibliam ... encoffin
............... jibliarm ... encoffin
JipMng... jibmngg ... enter a door, enter a family, introduction, manual, primer
Jip'Oh... jib'oh ... start to school
JipPin... jibpirn ... submit a petition
JipSe... jibsex ... be born, be involved in human affairs
JipSek... jibseg ... receive interest (banking)
JipSek... jibsek ... come in and take a seat
JipSiau... jibsiaux ... receive account
JipSin... jibsiin ... charmed, enraptured, lost in thought
........... jibsixn ... join the church
JipSoan ... jibsoarn ... be chosen, be elected
JipTiuKng... jibtviukngx ... admission ticket
JipTiuKoan ... jibtviukoaxn ... admission ticket
JipTiuPio ... jibtviuphiox ... admission ticket
JipTo ... jibthoo ... burial of corpse
JipTong... jibtorng ... to join a party
JipTiu... jibtviuu ... entrance to the hall,
JipVi... jib'vi ... enter the hospital
JipVia... jib'viaa ... enter military service
JipZek... jibzek ... be naturalized, be enlisted, be registered
JipZu... jibzhux ... enter a house, hold a house-warming
Jit... jit ... day, sun date
Jit'Am ...jidaxm ... evening
JitCi... jidcie ... date, day
.......... jidcix ... (shipís) log, journal, record book
JitEng... jideng ... daily use
JitGoatTam... Jidgoadthaam ... Sun-Moon Lake
JitGu... jidguo ... Japanese language
JitIong ... jidiong ... for daily use, daily
JitJin... Jidjiin ... Japanese person
JitJit... jidjit ... every day
JitKan ... jidkafn ... daytime
.............. jidkhafn ... a daily publication
JitKi... jidkii ... date, fixed time, period of time
.......... jidkix ... diary
JitKip... jidkib ... daily wage
JitKng... jidkngf ... sunlight, sunshine
JitKong... jidkofng... sunlight, sunshine
JitKong'Ek... jidkofng-ek ... sun-bath
JitKongTeng... jidkofng-tefng ... fluorescent lamp
JitLek... jidlek ... calender of days
JitLoh... jidloh ... sunset
JitMe... jidmii ... day and night
JitMi... jidmii ... day and night
JitPo... jidpox ... morning paper
JitPun... Jidpurn ... Japan
Jit-si... jit+sii ... daytime
JitSiaPi ... jidsiaxpvi ... sunstroke
JitSit... jidsid ... eclipse of the sun
JitSiong... jidsioong ... daily
JitSit... jidsit ... daily food
JitSoa... jidsvoax ... solar rays . . . . .. . . < to  next  word  selection >
JitTau... jidtaux ... noon
............. jidthaau ... the sun,
JitTauTng... jidtauotngx ... lunch, noon meal
JitTeng... jidtheeng ... daily schedule
JitTiah... jidthiaq ... daily calender
JitVia... jid'viar ... shadow cast by sunlight
JitZut... jidzhud ... sunrise
Jiau ... jiaau ... crumpled, wrinkled
.............. jiaau ... to spare life 
.............. jiaux ... to claw, to scratch
.............. jiao ... to annoy, to disturb, to trouble, to be in an excited state
.............. jiao ... claws
JiauCiu ... jiaocviu ... to scratch the itching place
JiauGe ... jiaugee ... agent, hatched man, minion
JiauHun ... jiauhuun ... crease, winkle
JiauLoan ... jiawloan ... to disturb, disturbance
Jiau'Oa ... Jiau'oaf ... Java
JiauSiong ... jiaosiofng ... to injure by scratching 
JiauTong ... jiawtong ... to stir up, to agitate
Jet --> Jied / Jiet
Jiet ... jiet
... heat, hot, boiling, feverish, excited, zealous, thermal
JietAi ...jiedaix ...love fervently, fervent love
JietBak... jiedbak ... inflamed eyes
JietBong... jiedbong ... aspiration, fervent hope, longing
JietBu... jiedbuo ... impassioned dance
JietCi... jiedcix ... zeal
JietCiet... jiedchied ... earnest (hope), warm (welcome)
JietCien... jiedciexn ... hot war, actual war
JietHiet... jiedhied ... fairless spirit, zeal, hot-blooded, fervent
JietHo... Jiedhoo ... Jehol province
Jiet'I ... jiedix ... enthusiasm
JietJiet ... jiedjiet ... passionately
JietKi... jiedkhix ... hot air, hot humor
JietKong... jiedkoong ... delirium, frency, mania, rage, wild excitement
JietKongTongLiong... jiet-kofng-tongliong ... mechanical equivalent of heat
JietLekHak... jiedleghak ... thermodynamics
JiedLegHakHegJienLut... jiedleghak-hegjienlut ... thermodynamic probability
JietLek... jiedlek ... heat power
JietLeng... jiedleeng ... potential heat energy
JietLiet... jiedliet ... ardent, fervent, passionate, vehement
JietLiong... jiedliong ... Kinetic heat energy, calories
JietLoan... jiedloaan ... passionate love
JietPe... jiedpvi ... fever
JietPi... jiedpvi ... fever
JietvSeng... jiedseeng ... ardent, earnest, zealous, ardor, earnestness, zeal
JietSim... jiedsym ... eager, enthusiastic, eagerness, enthusiasm
JietTai... jiedtaix ... the tropical zone,the tropics
JietTia... jiedtviar ... hot pan
JietTien... jiedtien ... thermoelectricity
JietTiong... jidtiofng ... to be eager to, to be highly interested in
JietTo... jiedto ... temperature, degree of warmth
JietZeng... jiedzeeng ... ardent, passionate, zealous, passion, zeal, ardor
................ jiedzexng ... fever
Jen --> Jien
Jien... jieen
... sure, yes, but, however
Jien'Au... jien'au ... then, and then, afterwards
JienLiau... jienliau ... fuel
Jim... jiim ... feel (in pocket), take out
............ jim ... to appoint, to undertake, duty, task, post, to let
............ jirm ... bear, endure
JimBat... jixmbad ... know a person, understand, recognition
JimBeng... jixmbeng ... to appoint to an office, office appointmen
JimBoeTiau... jirm-boextiaau ... cannot stand it
JimBu... jixmbu ... official duty, mission
JimCit... jixmcid ... appoint to office
Jim'Eng... jixm'eng ... employ
JimHo... jixmhoo ... any, whatever . . . . .. . . < to  next  word  selection >
Jim'I... jixm'ix ... as one pleases
Jim'Iong... jixm'iong ... employ
JimJiong... jymjiong ... to forbear, forbearance
JimJiok... jymjiok ... to digest an insult, to endure contempt
JimKau... jixmkaux ... have a teaching position
JimKi... jixmkii ... term of office
............ jymkhix ... to swallow one's anger
JimKo... jixmkhor ... authorize, sanction, authorization
JimKui... jixmkhuix ... to bear one's breath 
JimLo... jixmloo ... to bear fatigue
JimMia... jixmmia ... accept oneís lot, submit to fate
JimNai... jymnai ... to endure, to bear patiently, be patient
JimPin... jixmpiin ... despite, in spite of, regardless of
JimSek... jixmseg ... know a person, understand
JimSeng... jixmsexng ... headstrong, willful
JimSim... jymsym ... hard-heartedly, unfeelingly, cruel
JimSiu... jymsiu ... endure patiently, to sustain, to bear
JimTe... jixmtoe ... location of oneís post
JimTeng... jixmteng ... authorize, recognize, acknowledge, authorization, recognition
JimTi... jixmty ... to perceive, perception
JimTia... jixmtvia ... authorize, recognize, acknowledge, authorization, recognition
JimToe... jixmtoe ... location of one's post
JimTong... jymthoxng ... to bear pain
Jim'Ui... jixm'uii ... to hold, to deem, to consider
JimZu... jymzu ... to restrain by will power
Jin... jiin ... benevolence, kindness, kernel, yolk, eye ball
........... jiin ... person, man
........... jin ... confess, recognize, acknowledge, check
Jin'Ai... jin'aix ... kind, loving, kindness, love
JinBat... jixnbad ... know a person, understand
JinBeng... jinbeng ... a human life
JinBin... jinbiin ... the people, the public, oneís subjects
JinBong ... jinbong ... popularity
JinBut ... jinbut ... distinguished person, a role in drama
JinCin ... jixncyn ... conscientious, diligent
JinCiong ... jinciorng ... races of mankind
JinGi ... jingi ... humanity and justice
JinHeng ... jinheeng ... human form
JinHengTo ... jinhengto ... side-walk
JinHo ... jinho ... kind and generous
JinHok ... jixnhok ... acknowledge defeat
JinHun ... jixnhun ... know one's place
Jin'Ien ... jin'iefn ... human habitation
Jin'Iok ... jin'iok ... human desires or passions
JinJin ... jinjiin ... full inside with solid contents
JinJ i... jixnji ... recognize characters
JinKan ... jinkafn ... this world
JinKang ... jinkafng ... human labor . . . . .. . . < to  next  word  selection >
JinKau ... jinkhao ... population
JinKe ... jinkef ... human habitation, dwelling, household
JinKeh ... jinkeq ... character, personality, individuality
JinKi ... jinkhix ... popularity, public favor
JinKo ... jixnkhor ... authorize, sanction
JinKong ... jinkofng ... artificial
JinKongHoKip ... jinkofng-hokhib ... artificial respiration
JinKongTiHui ... jinkofng-tiehui ... artificial intelligence
JinKu ... jinku ... zinc (Zn)
JinKun ... jinkuun ... crowd of people, the masses
.............. jinkwn ... soverign, the ruler
JinLegCia ... jinlegchiaf ... jinricksha, rickshow
JinLek ... jinlek ... human power, human effort, human strength
JinLo ... jixnlo ... recognize the way, search to find the way
JinLui ... jinlui ... man, mankind, homo sapiens
JinLuiHak ... jinlui-hak ... anthropology
JinLun ... jinluun ... humanity, human morals, human duties
JinMa ... jinmar ... troops
JinMia ... jixnmia ... accept one's lot, submit to fate
Jin'Oan ... jin'oaan ... personnel
JinPin ... jinphirn ... conduct, manner, behavior, character
JinSam ... jinsafm ... ginseng root
JinSek ... jixnseg ... know a person, understand
JinSeng ... jinsefng ... human life
.............. jinsexng ... human nature
JinSengKoan ... jinsengkoafn ... outlook on life
JinSim ... jinsym ... mind, popular opinion
JinSo ... jinso ... number of people
JinSoan ... jinsoarn ... choice of person, selection of candidate
JinSom ... jinsofm ... ginseng root
JinSu... jinsu ... important person
........... jinsu ... personnel matters
........... jixnsw ... admit defeat
JinTek ... jinteg ... benevolence, kindness
JinTeng ... jintefng ... male persons (for work)
............... jixnteng ... authorize, recognize, acknowledge
JinTia ... jixntvia ... authorize, recognize, acknowledge
JinTit ... jixntid ... recognize
JinTiHak ... jintix-hak ... anthroposophy
JinTiok ... jinthiog ... people and domestic animals
JinTiong ... jintiofng ... upper-lip depression
JinTo ...  jinto ... humanity, morality
Jin'Ui ... jin'uii ... artificial
JinVia ... jin'viar ... figure, peronís shadow
JinZa i... jinzaai ... talented person, person of ability
JinZeng ... jinzeeng ... human nature, humanity, sympathy, favor, kindness
................ jinzerng ... races of mankind
................jinzexng ... testimony of a witness
................jinzhefng ... person (in grammar)
JinZengBi ... jinzengbi ... human touch
JinZo ... jinzo ... man-made, artificial
............ jixnzox ... regard as, take to be
JinZoe ... jixnzoex ... regard as, take to be . . . . .. . . < to  next  word  selection >
JinZu ... Jinzuo ... the Son of man
............. jinzuu ... benevolent, gracious, kind, kindness
Jio ... jio ... urine
JioKng ... jioxkngr ... ureter
JioKo ... jioxkhof ... urology department
Jio'O ... jiox'oo ... urinal
JioPi ... jioxpix ... anuria
JioPo ... jioxpox ... diaper
JioSng ... jioxsngf ... uric acid
JioTai ... jioxtae ... sediment of urine
JioTang ... jioxtharng ... chamber pot
JioTau ... jioxtao ... chamber pot
JioTng ... jioxthngg ... urne sugar
JioTo ... jioxto ... urethra
JioTo'Iam ... jioxto-iam ... urethritis
JioTok ... jioxtok ... uremia
Jiok ... jiok ... feeble, weak
............. jiok ... work up and mold, crumple
Jiok ... jiog ... chase, pursue
Jiok'A ... jiog'ar ... mat, mattress, cushion
JiokCia ... jiogciar ... weaker person
Jiok'Iok ... jiog'iok ... animal passion, carnal desire
JiokKan ... jiogkafn ... some, a little, a few
JiokKoan ... jiogkoafn ... young man
JiokKok... jiogkog ... a weak nation
JiogKui ... jiogkuix ... Japanese cinnamon
JiokSiau  ... jiogsiao ... minor, small and weak
JiokSin ... jiogsyn ... human body, mortal body
JiokTe ... jiogthea ... human body, flesh
JiokTiam ... jiogtiarm ... weak point, weakness, shortcoming
Jiong ... jioong ... velvety, velvet
................ jiorng ... bawl, shout
JiongJiong ... jiongjioong ... velvey
JiongPo ... jiongpox ... velvet cloth . . . . .. . . < to  next  word  selection >
................ jioxngpo ... give way, make mutual concessions
JiongTo ... jioxngto ... transfer, convey, cede, assign, assignment, conveyance, cession
Jiong'U ... jioxng'uo ... cede, transfer, make concession
Jiu ... jiuu ... scrub (body, floor)
JiuHi ... jiuhii ... dried Formosan squid
JiuHo ... jiuhoo ... soft and gentle, meek and mild (voice)
JiuJiu-Leh ... jiujiuu+leq ... 
JiuLoan ... jiuloarn ... limber (muscle), soft and yielding (bed, sofa)
Jiu'Nng ... jiu'nngr ... limber (muscle), soft and yielding (bed, sofa)
Jiu'Ng ... jiu'ngg ... sulfur
JiuSia ... jiusviaf ... soft voice
JiuSun ... jiusun ... submissive, yielding
Joa ... joa ... how
JoaHo ... joaxhor ... how good
JoaKin ... joaxkirn ... how fast, how quick
JoaNih' ... joaxniq' ... how ~
JoaToa ... joaxtoa ... how big, how large
JoaZoe ... joaxzoe ... how many, how much

Joah... joah ... warm, hot (weather)
Joahjoah ... joaqjoah ... feel warm
JoahTi ... joaqthvy ... summer
Joah-Tioh... joah+tioh ... suffer from the day heat
Joe ... joe ... keen, sharp
............ joee... rub, crush
JoeCi ... joexcix ... keenness, zeal
JoeJoe-Leh ... joejoee+leq ... rub (eyes, skin, etc.) 
JoeKak ... joexkag ... acute angle
JoeKi ... joexkhix ... drive, ardent spirit
JoeLi ... joexli ... acute, keen sharp, pointed
JoeTia ... joexthviax ... sharp pain
Ju ... juo ... the more ~
.......... juo ... milk, breast 
.......... juu ... like
.......... juu ... tangled, mixed up, confused
JuBong ... jubong... like a dream
JuCi ... juxcie ... imperial decree, court injunction
........... jwcy ... cream, milk fat
JuCiap ... jwciab ... milk
JuCiu ... juchiu ... elm (tree)
JuGiamTiong ... juo-giamtiong ... more serious
JuGoan ... jugoan ... to fulfil one's wish, satisfaction, as wished
JuHa ... juha ... as follows, as below
JuHap ... jwhap ... be healed (cut, incision)
JuHiong ... jwhiofng ... frankincence
JuHiu ... jwhviw ... frankincense
JuHo ... juhoo ... how, how about
............ juo-hor ... become better, still better
JuHoa ... juhoax ... emulsify, emulsification . . . . .. . . < to  next  word  selection >
Ju'I ... ju'ix ... as you wish, as wished
Ju'Iu ... jw'iuu ... butter, whey
........... ju'iuo ... if there is
JuJi ... jujii ... a suckling, enfant 
JuKa ... Jukaf ... Confucianist
JuKau ... Jukaux ... Confucionizm
JuKi ... jwkhie ... a milk-tooth
........... jukii ... as scheduled (date), at the time appointed, punctually
JuKim ... jukym ... now, at present
JuKin ... juo-kirn ... become faster
JuKo ... jukor ... if, in the event of, provided that
............ jukox ... as formerly, as before
JuLai ... juo-laai ... more and more
JuLeng ... juxleng ... imperial decree
JuLok ... jwlok ... cheese, cream
JuMia ... juxmiaa ... a person's name on maturity
............. jwmiaa ... pet name (enfant)
Ju'OadZoeh ... ju'oadzoeq ... the Passover Feast
JuPang ... jwpaang ... breast, udder, mammae
JuPia ... jwpviar ... cheese cake
JuPeh ... jwpeh ... milk-white
JuPo ... jwpo ... woman's breast
JuSng ... jwsngf ... lactic acid
JuSoa ... jwsvoax ... mammary gland
JuSui ... juo-suie ... become more pretty
JuTau ... jwthaau ... nipple
JuTng ... jwthngg ... milk-sugar
JuToa ... juo-toa ... become larger and larger
JuTong ... jwtong ... twitch, wriggle, twitching, wriggling, peristalsis
............... jutoong ... as if
Ju'U ... ju'u ... abundantly wealthy
JuZoe ... juo-zoe ... the more 
JuZu ... juzhuo ... like this, thus
Jun ... jun... elastic, plastic, tough
JunJun ... juxnjun ... somewhat tough
JunKut'Iu ... juxnkut-iuu ... lubricating oil
JunKutZe ... juxnkut-zef ... a lubricant . . . . .. . . < to  next  word  selection >
JunKut ... juxnkut ... lubricate
JunPe ... juxnphoee ... thick-skinned, tough, unafraid of punishment
JunPia ... juxnpviar ... thin tough pancake making a tasty roll 
JunPoe ... juxnphoee ... thick-skinned, tough, unafraid of punishment
JunTek ... juxntek ... irrigate, water, moisten

Taiwanese-to-English Dictionary (J)            by Liim K. H., EDUTECH Foundation
 .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   ..  .  .  .   .   .   .   .   Cmpilation on July 19, 2002