Samju-Kefng  Lofngsiong   11~17
back to 1~10                                                .  .  .  .  .  to EDUTECH Entry-page

this page:     11    12    13    14    15    16    17
11.
 Oat:  hy'lo,   Oat:  ai'khu, 
      oat    hie  lo      oat     ay  khu
                                    .
 Ae'ok'iok,   Chitzeeng ku,
       aix   og   iok      chid  zeeng    ku
                                    .
 Phu'thof'keg,   Bog'seg'kym,
      phuu  thor   keg     Bok   sek   kym
                                    .
 U'si'teg.   Nae  pat'ym 
       uu  sy  teg    nae   pag  ym
                                    .

12.
 Kof  Zengzor,   Hu  ji'syn,
      Kof   zefng   zor      hu    jii   syn
    .
 Syn  ji'zuo,   Zuo  ji'swn,
      syn    jii   zuo     zuo    jii   swn
                                    .
 Zux'zw'swn,   cie'zeng'hieen, 
        zu    suo   swn     cid    zefng   hieen
                                    .
 Nae  kiwzok,   Jiin  ci'luun.
     nae   kiuo  zok     jiin    cy   luun
                                   .

13
 Huxzuo  wn,   Huhu  cioong,
     hu    zuo     wn      hw   hu    cioong
                                    .
 Hefng  zek'iuo,   Te  zek'kiofng,
       hefng    zeg   iuo      te    zeg    kiofng
                                    .
 Tiofng'iux  su,    Iuo  u'peeng, 
       tiorng   iux    su       iuo  uu  peeng
                                    .
 Kwn  zek'kexng,   Siin  zek'tiofng, 
      kwn    zeg     kexng      siin    zeg   tiofng
                                    .
 Zhuo  sibgi,   Jiin  sof'toong
      zhuo   sip   gi     jiin   sor   toong
                                    .

14.
 Toong  Liu'Axn,   Hofng chitsoex,,
     toong     liuu    axn      hofng     chid   soex 
                                    .
 Kw'sintoong,   Zok'zerngju,
    kuo   siin   oong       zog   zexng    ju 
                                    .
  Pie  sui'iux,   Syn  y'su,
       pie    suii   iux    syn    ie   su
                                    .
 Nie  iux  hak,   Biern  ji'tix,
     nie   iux   hak        biern  jii   tix
                                    .
 Iw'uii^ciar,   Ek  jiog'si. 
     iuo  uiii   ciar      ek     jiok  si
                                    .

15.
 Khiern  siw'ia,   Kef  suxsiin,
       khirn    siuo   ia    kef  su   siin
                                    .
 Kor  put'hak,   Had  ui'jiin,
     kor     pud   hak     had    uii   jiin
                                    .
 Zhaan  thorsy,   Hofng  jiongbit,
     zhaan    thox   sy      hofng    jioong    bit
                                    .
 Jiin  put'hak,   Putju'but. 
       jiin    pud  hak      pud  juuu  but
                                    .

16.
 Iux  ji'hak,   Zoxng  ji'heeng,
      iux   jii  hak      zoxng    ji  heeng
                                    .
 Siong  tie'kwn,    Ha   tegbiin, 
      siong    tix   kwn      ha   tek    biin
                                    .
 Iong'bengsefng,   Hiern'huxbor,
      ioong   beeng   sefng      hiexn   hu   bor 
                                    .
 Kofng  u'cieen,   Ju  u'ho.
         kofng   uu  cieen     ju   uu  ho
                                    .

17.
 Jiin  ui'zuo,   Kym  boafn'eeng,
      jiin   uii   zuo     kym     boarn    eeng
                                    .
 Gvor  kaozuo,   Ii  itkefng,
       gvor   kaux  zuo    ii   id  kefng
                                    .
 Khuun  iwkofng,   Hix  bu'eg, 
        khuun    iuo  kofng    hix   buu eg
                                    .
 Kaix^cy  zay,   Gi'biefnlek.
         kaix  cy   zay     gii   biern   lek
                                    .

Samju-Kefng  11~17