Samju-Kefng  Lofngsiong   1~10
proceed  to  11~17                  .  .  .  .  .                    to EDUTECH Entry-page

this page:     1.  .2.  .3.  .4.  .5.  .6.  .7.  .8.  .9.  .10
1.
 Jiin  ci'zhof,     Sexng  pwn'sien,
      jiin    cy   zhof       sexng    purn   sien
                                  .
 Sexng  siongkin,    Sip   siong'oarn,
       sexng   siofng    kin     sip   siofng    oarn
                                  .
 Kor   putkaux,    Sexng  nay'chiefn,
      kor      pud   kaux           sexng     nae   chiefn
                                  .
 Kaux  ci'to,    Kuix  y'zoafn. 
     kaux    cy   to          kuix    ie     zoafn
                                  .

2.
 Seg,  Beng-bor,    Tek'liin  zhux,
      seg      Beng   bor        teg   liin    zhux
                                                                  . 
Zuo   put'hak,   Toarn'kithuo,
      zuo     pud  hak      toaxn    ky   chuo
                                   .
 To  Iefnsafn,   Iw'gixhofng, 
      To    Iern  safn      iuo   gi  hofng
                                   .
 Kao'gvofzuo,   Beeng  ku'ioong.
     kaux  gvor  zuo      beeng     kw   ioong
                                 .

3
 Iorng   put'kaux,   Hu  ci'kox,
      iorng     pud   kaux      hu  cy  kox
                                   .
 Kaux,   putgiaam,   Sw   ci'to.
     kaux       pud    giaam     sw  cy  to
                                   .
 Zuo   put'hak,    Huy   sof'gii,
     zuo     pud    hak     huy     sor    gii
                                   .
 Iuo   put'hak,    Lor   ho'uii? 
      iuo     pud   hak       lor     hoo   uii
                                   .

4.
 Giok  put'tog,   Putseng'khix,
     giok     pud    tog       pud  seeng  khix
                                 .
 Jiin  put'hak,   Putti'gi,
     jiin     pud     hak      pud  ty  gi
                                 .
  Ui'jinzuo,   Hofng  siaosii,
      uii    jiin   zuo     hofng     siaux  sii
                                   .
 Chin'su'iuo,   Sib'lefgi.
     chyn    sw   iuo      sip   lea  gi
                                   .

5.
 Hiofng  kiwleeng,   Leng'unsek,
     Hiofng     kiuo  leeng      leeng   wn  sek
                                  .
 Haux  u'chyn,   Sof'tongcib,
     haux    uu  chyn      sor   tofng   cib
                                   .
 Ioong  suosoex,   Leng'jioxnglii,
     Ioong     sux  soex        leeng   jiong    lii
                                  .
 Te  u'tiorng.   Gi'sien'ty 
       te    uu  tiorng     gii  siefn  ty
                                 .

6.
 Siuo  hao'te,   Zhux  kiernbuun,
      siuo     haux  te     zhux     kiexn    buun
                                   .
 Ti'bof'sox,   Sek'bof'buun
      ty   bor  sox      seg   bor   buun
                                   .
 Id  ji'sip,   Sip  ji'peg,
    id   jii   sip    sip   jii   peg 
                                   .
 Peg  ji'chiefn,   Chiefn  ji'ban.
     peg   jii  chiefn        chiefn     jii    ban
                                   .

7.
 Samzaai^ciar,   Thien'te'jiin,
     safm  zaai   ciar        thiefn   te  jiin
                                 .
 Samkofng^ciar,   Jid'goad'sefng,
     safm  kofng   ciar          jit    goat    sefng
                                  .
 Samkofng^ciar,   Kun'siun  gi
      safm  kofng   ciar       kwn  siin    gi 
                                 .
 Huxzuo  chyn,   Huhu  sun.
       hu  zuo   chyn       hw  hu   sun
                                   .

8
 Oat:  zhun'ha,   Oat:  chiu'tofng,
       oat   zhwn   ha       oat    chiw   tofng
                                 .
 Zhuo  suosii,   Un  putkioong,
       zhuo    sux  sii     un    pud   kioong
                                   .
 Oat:  lam'pog,   Oat:  se'tofng,
       oat     laam   pog     oat     sef   tofng
                                 .
 Zhuo  suohofng,  Exng  ho'tiofng.
       zhuo    sux  hofng     eng    hoo   tiofng 
                                  .

9.
 Oat:  suyhvor,   Bog'kim'thor,
     oat     suie   hvor      bok    kym    thor
                                   .
 Zhuo  gvofheeng,   Purn  ho'sox,
       zhuo    gvor   heeng      purn    hoo   sox 
                                   .
 Oat:  jin'gi,   Le'tie'sixn,
     oat    jiin   gi    lea  tix   sixn
                                 .
 Zho  gvofsioong,   Put'iong'bun. 
       zhuo     gvor  sioong     pud  ioong   bun
                                   .

10.
 Tox'liong'siog,   Beg'sw'zeg, 
        to    lioong   siog     bek   suo  zeg
                                  .
 Zhuo  liogkog,   Jiin  sof'sit,
      zhuo     liok  kog       jiin   sor   sit
                                 .
 Maf'giu'ioong,   Ke'khiefn'sie,
       mar   giuu  ioong      kef   khiern   sie
                                 .
 Zhuo  liogthiog,  Jiin  sof'su.
       zhuo    liok   thiog    jiin    sor    su
                                   .

Samju-Kefng  1~10