Reading Practice of Taiwanese Sentence
Learn French & Taiwanese
                             by Dr. Keahioong Liim, Madame Lisa Liim, and M. Moise Boulingrin
 
  
                 to Taiwanese Pronunciation          to EDUTECH-T
to  Lesson 1,  Lesson 2,   Lesson 3,   Lesson 4,  Lesson 5,
to  Lesson 6, French text 1~6 , Taiwanese text 1~6

Reading Practice
Selection
(1)  F-tones (Fundamental tones) and R-tones (Raised tones) with ~f 
(2)  R-tones (Raised tones)  with  -y      (3)  R-tones (Raised tones)  with  -w 
(4)  B-tones (Bend tones) with aa, ii, uu(5) B-tones (Bend tones) with ee, oo, o
(6)  B-tones (Bend tones) with mm, ngg  (7) D-tones (Depressed tones) with  ~x 
(8)  P-tones (Pushed-out tones) with  ~r      (9) P-tones of other spellings.(1)  F-tones and R-tones (Raised tones) with ~f
                   Zef si Guchiaf
  ¡@ Zef si guchiaf.  Hef si befchiaf.¡@ Zef si kongchiaf.¡@ Hef si hoefchiaf.
            
.     C'est une voiture.  C'est un cheval.  C'est un bus.  C'est un train.


   ¡@ Zef si sikoef.   Hef si tangkoef.¡  Hef si symmih?    Hef si kimkoef.¡@Zef si lanhoef.    Hef si tehoef.    Zef si enghoef. ¡@ Hef si boftafn.
                   
C'est une pastè|que.  C'est un "tangkoef".  Qu'est-ce que c'est ?

                       C'est une citrouille.   C'est un tournesol. C'est une fleur de thè|
                                               C'est une fleur de censier.  C'est une "boftafn".
        Zef si tepoef. ¡@¡@ Si papaf ee tepoef.¡@ ¡@Hef si symmih?¡@Hef si mamaf ee te'aw.

        Ciaf si Taitiofng.¡@¡@Hiaf si Taitafng. ¡@ Ciaf si Taisef. ¡@ ¡@ Hiaf si Pintofng.
¡@¡@Zef si symmih?¡@ Zef si siofmoe ee sinsvaf.¡@ Hef si siofti ee svaf.
Siofti ee svaf, o'of.

¡@ ¡@Ciaf u symmih?¡@¡@Ciaf u cinzoe hoefkimkof.¡@¡@Hiaf u symmih?¡@¡@Hiaf ia u cinzoe hoefkimkof.

.


(2)  R-tones (Raised tones)  with  -y
                            Lym  Kapy
¡@¡@Zef si papaf ee kapy.¡@ Papaf lym kapy.¡@Siofmoe lym byny
(bylefng).    Siofti lym guny(gulefng).

¡@¡@A'Kiaw, cyn-kofzuy.¡@Yi ma cyn-oe sainay. ¡@ Yi ee hviakof si suky.¡@Y si kongchiaf ee suky.


¡@¡@Zef si a'Efng ee iency. ¡@Yi u cinzoe iency.¡@ A'Efng ee papaf u bykym.      A'Efng ee mamaf u kimkym ee ngkym.

         Tafui u pengky?¡@Siofti-hiaf u pengky.¡@ Polepoef he pengky, y ciu lerng-kiky.¡@Ciaf u zhengpefng zhafm guny.¡@Khaq-tvy ee, si guny iafsi pengky?
        Tiafmsym ti tafui?¡@Hef ti mamaf-hiaf.   Tiafmsym u symmih?   U angtau-thngf ma u angtau-pefng.
    ¡@Ciaqpng-kefng u tang'of, bykof kab iensuy.¡@Hiaf ma u hepy kab hoeky.


        Svoalai u say kab svoaty.¡@ Haypvy-hiaf u soatuy.¡@ Chimsvoaf-lai ee ty si svoaty.¡@ Kuituy ee soaf si soatuy.(3)  R-tones (Raised tones)  with -w
                     Cidciaq kimkw
   ¡@Ciaf u cidciaq kimkw. ¡@ Si zhvef ee kimkw.¡@ Hiaf u kuyciaq kimkw?¡@ Hiaf u kawciaq kimkw.


   ¡@Hef si cidciaq kw. ¡@Si haykw, si ti haylai ee haykw. ¡@Haypvy kiarm u kawhia kab titw?
¡@¡@Hiaf u kuyciaq niaw? U kawciaq niaw.¡@Kitiofng u svaciaq, si of ee niaw.¡@ Hef si a'Kiaw yn-taw ee niaw.
¡@¡@Zhwn-ha-chiw-tofng.¡@  Kaciw na si zhunthvy, Lamhuy si chiuthvy.           Zhunthvy, joaqthvy, chiuthvy kab kvoathvy.

Afnny Aciw si symmih'thvy? ¡@Ma si zhunthvy.

       Hongthay-thvy, hofng cviatoa. ¡@Thvykngf ee sii, thvy o'of. 
Hofthvy, phvaythvy, sva'kauvoa. Symmih si longhw kytioh thvy teq kithai? .. Si ho.

¡@¡@A'Li yn-taw ee lauthuy-khaf-hiaf, u cidkefng pangkefng. ¡@Hiaf u cviakngf ee mngthafng, kab cidee toa ee sizefng. ¡@A'Li ee siensvy kab yn-cyhw, ti ciaf kofng'oe, ti ciaf suhhwn. ¡@Ti cit'ee pangkefng-lai,¡@yn u cviazoe thafng hoailiam ee su.(4)  B-tones (Bend tones) with aa, ii, uu
                 Taioaan-Laang
¡@¡@Chiuhaa si Taioaan-laang, a'Buun ia si Taioaan-laang.¡@Yn tuy Taioaan laai.   Yn ee akofng kab papaf ti Taioaan.


¡@    Yn-taw ti tofui? .¡@Chiuhaa yn-taw ti Tailaam. .¡@Si Taioaan ee Tailaam.¡@A'Buun yn-taw ti Gilaan. . A'Giim yn-taw ti Zofviaa iafsi Kohioong?

¡@¡@Tailaam, Gilaan, Zofviaakab Kohioong lorng ti Taioaan. Chiuhaa, a'Buun, a'Giim kab a'Thoo lorng si Taioaan-laang.

¡@¡@Kinnii si 1997-nii.    Menii si 1998-nii.¡@A'Giimboeq ti 1999-nii khix Kaciw.¡@Tangsii Chiuhaa boeq tngflaai Taioaan?¡@Yi boeq ti menii ee sinnii tngflaai ciaf.¡@Sinnii-y'au. yi ciu ti Taioaan. 
¡@¡@Hit'ee puipuii, koankoaan, koq bin vivii ee laang si sviaflaang?¡@Y si a'Kiaw ee hviakof.¡@    Y laai ciaf boeq i-khakiuu.¡       Y kantvaf boeq i-khakiuu, y m i-nakiuu.


¡@¡@A'Kiaw ia laai ciaf laq.¡@Yi zheng aang ee svaf kab of ee kuun.
Yi u haa uikuun, .si zuy'aang ee uikuun.


¡@¡@Zuytii-lai u cviazoe hii, si kimhii kab lyhii.¡@Longtviu-hitpeeng u guu kab viuu.


¡@¡@Hii boe kviaa, guukab viuu oe kviaa.¡@Oe-kviaa koq oe-poef ee thaang si symmih?¡@Hef si hosiin.(5)  B-tones (Bend tones) with ee, oo, oo
                      Cidtviw  Too
¡@¡@Hiaf, koankoaan ee sofzai, u cidtviw too. ¡       Hittiw si symmih'too?¡@ Si cidciaq lionghee ee too.¡@Hitciaq lionghee chinchviu Hayleeng-Oong, ciu'uii u cinzoe hii, hee kab kw.¡@¡@Hayleeng-Oong si zuylai ee oong.¡@Y khia ti Liongkiofng, teq thofngti hayviuu.           Laang korng, liongkiofng ti Taioaan ee Phvi'oo.
Phvi'oo si tofsu, ti Taioaan ee saipeeng.


¡@¡@Zuykaw u zhanlee, hnglai u loxlee, ¡@.zhawpof u suyguu, ochiw ia ti hiaf.


¡@¡@Hitzaang si symmih?¡@Hitzaang si viuthoo.¡@Hiaf ma u Phutoo. 
Phutoo svy kuikoo.

¡@   Sviaflaang laai?¡@Chintoong laai.¡@Cympoo, mfpoo tangzoee laai.
Laai, laai, laai.¡@Laai ciafze.¡@Boeq lym angtee iafsi olioong-tee?¡@Yn m limtee, boeq uiloo.¡@Zwnpi angciim, zhawhee kab zulekee. 
¡@    Kiafmboo kiamhii kab afmmoee?¡@¡@Na boo, u mi ma khaq-viaa boo.(6)  B-tones (Bend tones) with mm, ngg
                          Hoehngg-lai
¡@¡@Hoehngg-lai u cviazoe hoef teq khuy.¡@Chiu u hoe'mm.¡@Kiarm ykefng si zhunthvy?¡  Hoe'mm na khuy,  hiaf ciu koboeq u hoef.¡

Hef si enghoef ee hoe'mm.


¡@A'Thoo laai hoehngg,¡@yi kab yn-mamaf laai.¡@Yn khia ti hoehngg-mngg-hiaf.¡@Bibii ee zhunhofng teq zhoef yn ee thaumngg.
Zafkhysii ee jidkngf, ho yn ee viar tngtngg.


¡@¡@Hoehngg u cinzoe hoef.¡@Ngg ee hoef u bidthngg ee phangbi.
Aang ee hoef kvafnar a'Thoo ee angsvaf, ti chvichvy ee zhawpof ee tiong'ngf.


¡@Lipaf-goa u hanzuu-hngg.¡@Ti hiaf, khiukhiuu ee, .si hanzuu-tiin.
Lipaf-lai si zafkhysii ee hoehngg, si a'Thoo yn-taw ee au-hoehngg.¡@(7)  D-tones (Depressed tones)  with  ~x
                                Hoxsvoax
¡@¡@A'Siux ee hoxsvoax si kofzuy ee hoxsvoax.   A'Kexng ee hoxsvoax si of koq phoax ee hoxsvoax.   Goaxbin si hoxthvy, yn ciu giah hoxsvoax.     Afnny zhutmngg, sengkhw ciaq boe taam. ¡@   A'Kexng zheng hoxmoaf, a'Siux zheng hoxy.   Yi ia toax chiwthox,
in'ui goaxbin cviakvoaa.    Kiarm zay, a'Kexng si a'Siux ee moexsaix?
Y ti chixgoa teq zexng kamciax kab zhvezhaix.


¡@¡@A'Siux boeq khix pan taixcix.   Yi ti chixlai teq sioxngpafn.   Yi si cidee lauxsw, teq kax Engbuun kab lyhoax.  Hoxthvy yi ma boeq khix kax yi ee hagsefng. 


¡@    Expof haxpafn-au, yi ciu khix zhixtviuu boefzhaix.    Hiaf u mixsvoax, kwzhaix, tauxzhaix kab hoezhaix.   Kiarm u kithvaf sinsiefn ee zhvezhaix?   Auxbin hitpeeng u lefngtoxng ee kolezhaix.
        Swnkvoaf, kiamzhaix, kinciof, kab onglaai.     Mixpaw, tauxkvoaf, hi'oaan, kab ienchieen.    U hii, moaa, kampoex, tauxcviux thafng kunthngf.    Bah'iuu, thotau-iuu, moa'iuu boeq zhafzhaix.
         Hoxthvy, toaxho loh-boextheeng.    A'Siux zhwn thaau khvoax goaxbin.   Ho
+aq, ho+aq, nar loh-lorng-boextheeng.   Chiwlai ee toaxpaw zhvezhaix si boeq afnnar kvoa?(8)  P-tones (Pushed-out tones) with  ~r
                 Porzoar-siong ee Korsu
¡@¡@Papaf teq khvoax kin'afjit ee porzoar.   Y kiox goarn laai ciaf ze, y

boeq korng korsu.   Porzoar u siar Taaioaan-laang phaq hor ee korsu. 
Y korng:


¡@   "Tngf Jidpurn ciarmlerng Taioaan ee sii, azor tviaxtvia khix phaq hor.   Y korng boeq khix phaq hor, kisit si khix zhoe Jidpurn-laang porsiuu.   Jidpurn-laang ti armsii laai zng+nih, thauthau'ar ka larn ee zngbiin armsngx. 


¡@¡@"Lirn ee azor, laang cin'iorng koq u zernggi-karm.   Y armsii zhutmngg, zafkhysii ciaq tngr+laai.    Uxsii y oe tioqsiofng, ma boo korng si afnzvoar.   Suijieen guxtioh guihiarm, y ma chiorchiox korng, phaq hor cviaa-hofsngr. 


¡@    "Y u cidee zabor-kviar, si lirn ee amar.    Amar svy papaf, her ciuxsi goar.    Azor cinthviax lirn-amar, mxkafm ho yi ciaqkhor. ¡  Amar lorng mxzaiviar lirn-azor si afnnar teq phaq hor. 
        "Uxcidjit, lirn-amar zhar boeq kab azor khix phaq hor.      Azor thviatioh yi boeq toex, ciu simlai cviaa-hoanlor.        Y-sym cide khykoong, ciu toaxsviaf ka yi me.    Me-liao, y ciu cidlaang pviarsex zao-zhudkhix goaxbin.
       "Hitsii uxlaang khvoartioh azor ti goaxbin thauthau'ar teq laau bagsae.    Y hiornglaai mxbad afnny ka lirn-amar toaxsviaf me.    Y sviu, y afnny khix phaq Jidpurn-laang, na boextaxng thafng tng
+laai, si boeq afnnar ciaq hor.   Lautioh lirn-amar cidee laang ......"
       Kin'afjit ee porzoar u siar phaq hor ee taixcix.    Ti hiaf boo siar, si sviaflaang khix phq hor.    Tvaf, larn lorng zaiviar, he si larn ee azor.    Larn ciu ia boeq laai oh y, cviazox iofngkarm ee torsu. (9)  P-tones (Pushed-out tones) of other spellings.
                  Goar ee Toaxcie, a'Bie
   ¡@Goar u cidee toaxcie kiorzox a'Bie.    A'Bie Cie, toa goar siehoex;  yi ee laang suie koq kiesexng cviahor.     Zef, goar kab yi sionghoarn;  goar ee laang zholor, koq kiesexng cviabae.    A'Bie Cie zaiviar goar hotoo, yi iao si cviaa-thviax+goar. 


   ¡@Uxcidjit, yi zhoa goar boeq khix khvoarhix.   Kaux hievi ee mngkhao, pailiet boeq jip+khix ee sizun, goar ciaq hoatkiexn boo zaq hie'phiox laai.   Acie khvoax goar teq toa-tioqkib, ciu khinkhyn sof goar ee thaukhag, chiorchiox-korng, "Ae lie koq boexkix+tid."
¡@¡@Muypae, goar na boeq zhutmngg, yi ciu laai goar ee sinpvy;  cit'hang-hit'hang thoex goar zernglie.   Koq ka goar cit'hang-hit'hang hoanhux laai thechvie.   Zef si in'ui yi zay, goar ee kiesexng tegpiet bae, koq suxsu bogaau phahsngx kab koafnlie.    Yi cibin zernglie cidbin korng,  "Zef ti ciaf, hef ti hiaf, lie tioh mxthafng boexkix
+tid." 
¡@¡@Kuxnii, acie ti Kalie kiet'hwn.   Kiet'hwn-au ciu boeq khix thaekog zox senglie.    Goar tuy Taipag ze hoefchiaf kvoarkhix hux yn ee kiet'hwn-seg. 


       Tngf goar taqjip zhux+nih ee sii, kiet'hwn-seg tehboeq khaisie.    Goar kynkirn zawkhix zhoe acie;   ciu ka yi korng, "Kionghie, kionghie.  Goar ee acie !  Zef si lie ee hor-jidcie !"   Goar ciu khaisie ti goar ee svaf ee muy'cidee laktoexar+nih, zhoe hit'ee boeq saxng ho yi ee kym-chiwcie.    Tidtit-zhoe tidtit-zhoe, khioksi lorng zhoe-boo !

¡@¡@Acie ti hiaf khvoax goar zhoe-gaq bin lorng aang+khylaai.   Yi khia+teq, tarn cidtiap'ar-kuo.   Yi ee bin iao si chiorchiox, ar khinhyn'ar kofngzhud, "Ae, lie koq boexkix+tid laq." 
         A'Bie Cie, goar zoex-chin'aix ee toaxcie.   Suijieen lie ykefng khix ti hngxhng ee Thaekog, goar iao sisioong teq hoailiam
+lie.    Goar ee kiesexng iao si hiahniq'bae, mxkuo sisioong lorng oe sviuxkhie lie, goar ee acie.    Sviuxkhie lie ee thviarsym, lie ee chiorioong, kab lie ee hitkux oe, "Ae, lie koq boexkix+tid."    Ciah'ee, kaux efng'oarn, goar lorng boe boexkix+tid.

"Reading Practice" by Liim Keahioong and Tio Honggvar in 1991.