聖詩拔粹(現代音標)
                      ●→傳統文藝  _●→ EDUTECH 首頁
無行歹人道路 / 列邦甚事亂亂喧嘩 / 讚美稱呼主耶和華 / 主耶和華是我牧者 /

如鹿在直直走 / 上帝創造天與地 / 平安夜!聖誕夜! / 懇求上帝施恩賜福
1. 無行 歹人 道路 [Bo-kvia Phvai-lang To-lo]
無行 歹人 道路, 
  存心 不敢 惡毒;
暝日 三思 上帝 法度,
  這人 真正 有福。
這人 如 樹 一般, 
  栽 在 有水 溪邊;
無凋 伊 葉 茂盛 好看,
  照時 果子 能 生。
所 做 各項 興旺, 
  上帝 賜 伊 大福;
使 伊 死後 上到 天堂,
  站在 上帝 的 國。
歹人 冇粟 一般, 
  攏 是 無用 的 物;
被 風 吹開 立刻 四散,
  歹人 上帝 不屑。
遇著 審判 日子, 
  好歹 攏總 分離;
好人 天頂 享受 福氣,
  歹人 與 主 相離。
Bo-kvia phvai-lang to-lo
  Zun-sim m-kva ok-tok
Mi-jit sam-sw Siong-te hoat-to
  Cit-lang cin-cvia u-hog
Cit-lang na chiu cid-pvoa 
  Zai ti u-zui khoe-pvi
Bo-lien i-hioh bo-seng ho-khvoax
  Ciau-si koe-ci oe svi
So zoe tag-hang heng-ong
  Siong-te su i toa-hog
Ho i si-au cviu-kau thien-tong
  Tiam ti Siong-te e kog
Phvai-lang phva-zheg cid-pvoa
  Long si bo-eng e mih
Ho hong zhoe-khui lib-kheg si-svoa
  Phvai-lang Siong-te m-tih
Gu-tioh sim-phvoa jid-ci
  Ho-phvai long-zong pun-li
Ho-lang thvi-teng hiong-siu hok-
khi, Phvai-lang kab Zu sva-li
(MLT/TMSS)    Bokviaa Phvaylaang Toxlo

Bokviaa phvaylaang toxlo,                   Zunsym mxkvar oktok
Mijit sarmsw Sioxngtex hoatto,            Citlaang cincviax uxhog.

Citlaang nar chiu cidpvoaf,                  Zaixti uxzui khoepvy.
Boliefn y-hioh boxseng hofkhvoax,        Ciaosii koecie oe svy.

Sor zoex taghang heng'ong,                  Sioxngtex sux y toaxhog,
Ho y syau cviuxkaux thientoong,           Tiarmti Sioxngtex ee kog

Phvarlaang phvarzheg cidpvoaf,             Lorng si bo'eng ee mih
Ho hofng zhoekhuy libkheg siesvoax,      Phvaylaang Sioxngtex mxtih

Guxtioh symphvoax jidcie,                   Hor-phvae lofngzorng punli
Hoflang thviterng hiofngsiu hokkhi,        Phvaylang kab Zu svali2. 列邦 甚事 亂亂 喧嘩
       [Lied-pang Svia-su Loan-loan Soan-hoa]
列邦 甚事 亂亂 喧嘩,
  百姓 空空 著勞?
世上 君王, 列國諸侯,
  同心 聚集 計謀。
至尊 上帝 尹 敢背逆,
  與 主 來 做 對敵。
離開 聖經ㄦ遠,
  律 法 所 縛 扯 斷。
天頂 主宰 永 坐 高位,
  藐視 反叛 黨類;
深深 怨恨, 受氣 譴責,
  刑罰 真重 至極。
主講,我 立 君王 做大,
  威嚴 坐 在 郇山;
主 舉 鐵枴 嚴嚴 治理,
  打 尹 親像 磁器。
列王 須 來 承受 教示,
  官民 須 趁 道理;
一邊 歡喜, 一邊 驚惶,
  敬畏 上帝 尊名。
人子 受氣 比 火 較熱,
  驚了 路中 受滅;
須 緊緊 來 反悔 降服,
  靠 祂 永遠 享福。
Lied-pang svia-su loan-loan soan-
hoa, Peh-svi khang-khang tioq-boa
Se-cviu kun-ong lied-kog-zu-ho,
  Tang-sim zu-cip ke-bo.
Ci-zun Siong-te in kvar poe-gek, 
  Kab Zu lai zoe tui-tek.
Li-khui Seng-keng-cin-to keg-hng,
  Lud-hoad so pak zhoah-tng
Thvi-teng Zu-zvai eng ze koan-ui,
  Biau-si hoan-poan tong-lui.
Chim-chim oan-hun siu-khi khien-
  zeg, Heng-hoat cin-tang ci-kek.
Zu kong Goa lip kun-ong zoe toa,
  Ui-giam ze ti Sun-svoa.
Zu giah thih-kvoai giam-giam ti-li
  Phaq in chin-chviu hui-khix.
Lied-ong tioh lai seng-siu ka-si,
  Kvoa-bin tioh than to-li.
Cid-pvi hvoa-hi cid-pvi kvia-hvia,
  Keng-ui Siong-te zun-mia.
Jin-zu siu-khi pi hoe khaq-jiet,
  Kvia-liau lo-tiong siu biet.
Tioh kin-kin lai hoan-hoe hang-hok
  Kho I eng-oan hiong-hog.
(MLT/TMSS)   Liedpafng Sviafsu Loaxnloan Soanhoah?

Liedpafng sviafsu loaxnloan soanhoaf,      Pehsvix khangkhafng tioqboaa?
  Seacviu kun'oong liedkog-zuhoo,              Tangsym zuxcip keaboo.
Ciezwn Sioxngtex yn kvar poexgek,          Kab Zuo laai zoex tuietek.
  Lixkhuy Serngkefng-cinto keg-hng,           Ludhoad sor pak zhoahtng.
Thviterng Zwzvae erng ze koan'ui,            Biawsi hoafnpoaxn tofnglui.
  Chimchym oarnhun siuxkhix khienzeg,       Henghoat cintang cykek.
Zuo korng Goar lip kun'oong zoex toa,       Uigiaam ze ti Sun-svoa.
  Zuo giah thihkvoar giamgiaam tixli.          Phaq yn chinchviu huikhix.
Lied'oong tioh laai sengsiu karsi,             Kvoaf-biin tioh thaxn toxlie.
  Cidpvy hvoahie cid-pvy kviahviaa,             Kerng'ui Sioxngtex zunmiaa.
Jinzuo siuxkhi pie hoea khaq-jiet,             Kvia-liao loxtiong siu biet.
  Tioh kynkirn laai hoafnhoea haxnghok,       Khox Y efngoarn hiofnghog.3. 讚美 稱呼 主 耶和華
   [O-lo zheng-ho Zu Ia-ho-hoa]
讚美 稱呼 主 耶和華,
  你名 全地 極大!
你 將 榮光 排設 在天,
  真正 偉大 奇異。
你 對 兇猛 的 大對敵,
  顯出 奇妙 能力,
吃奶嬰仔 也 欲 顯明,
  能 使 對敵 靜靜。
舉目 看 主 所造的天,
  你 排列 月 與 星,
人是 什麼 你 思念 伊,
  也 眷顧 伊 子兒。
伊 比 天使 釐仔 較輸,
  尊榮 冕旒 攏 有,
你 設立 伊 管理 一切,
  萬物 置 伊 腳下。
飛鳥 走獸 海內 的 魚.
  攏總 降服 於 伊,
天父 上帝, 主 耶和華,
  你名 全地 極大。
 O-lo zheng-ho Zu Ia-ho-hoa 
  Li-mia zoan-toe keg-toa
Li ciong eng-kng pai-sied ti thvi
  Cin-cvia ui-tai ki-i.
Li tui hiong-beng e toa-tui-tek
  Hien-zhud ki-biau leng-lek
Ciaq-leng ve-ar ia boeq hien-beng
  Oe ho tui-tek zeng-zeng
Kiaq-bak khvoax Zu sor zo e thvi
  Li pai-liet goeh kab chvi
Lang si sim-mih Li siau-liam i 
  Ia koan-ko in-kviaji.
I pi thvi-sai li-ar khaq-su
  Zun-eng bien-liuu long u.
Li siet-lip i koan-li it-zhex
  Ban-mih he i-kha-e.
Poe-ciau zau-siu hai-lai e hi
  Long-zong hang-hok ti i.
Thvi-pe Siong-te Zu Ia-ho-hoa 
  Li-mia zoan-toe keg-toa
(MLT/TMSS)   Olor zhenghof Zuo Iahohoaf

Olor zhenghof Zuo Iahohoaf,             Lie-miaa zoantoe keg-toa. 
Lie ciofng engkngf paisied ti thvy,     Cincviax uytai ki'i.

Lie tuix hiongberng ee toa-tuietek      Hiefnzhud kibiau lenglek.
Ciaq-leng ve'ar ia boeq hiefnbreng      Oe ho tuietek zexngzeng,

Kiaqbak khvoax Zuo sor zo ee thvy,     Lie pailiet goeh kab chvy.
Laang si symmih Lie siawliam y,        Ia koankox yn-kviafjii.

Y pie thvisaix lixar khaq-sw,              Zun'eeng biefnliuu lorng u.
Lie sietlip y koafnlie itzhex,              Baxnmih he y-kha'e.

Poeciau zawsiux haylai ee hii,            Lofngzorng hanghok ti y.
Thvipe Sioxngtex Zuo Iahohoaf,           Lie-miaa zoantoe kegtoa.6.主 耶和華 是 我牧者
           [Zu Ia-ho-hoa Si Goa-Bog-cia]
主 耶和華 是 我牧者,
  我 無 欠缺 一件,
青翠 草埔 使 我 居起
  導到 安靜 水邊。
使 我 靈魂 精明 醒悟,
  導 我 行 義的路,
我 雖 行過 死蔭 山谷,
  免驚 死亡 凶惡。
雖 有 危險 免驚 災害,
  因為 我主 同在,
用 你的棍 顧守 保庇,
  用 枴 安慰 扶持。
對敵 面前 排設 筵席,
  予 我 各項 夠 額,
在 我頭殼 用油 來 抹,
  使 我的杯 滿滿,
恩典 慈悲 的確 隨 我,
  到 盡一世 無息,
我 要 永遠 快樂 安住,
  在 耶和華 的 厝。
Zu Ia-ho-hoa si goa-bog-cia 
  Goa bo khiam-khoeq cid-kvia.
Chvi-zhui zhau-po ho goa khia-khi
  Zhoa kau an-zeng zui-pvi.
Ho goa leng-hun zeng-beng chvi-go
  Zhoa goa kvia gi e lo.
Goa sui kvia-koe si-im svoa-kog
  Bien-kvia si-bong hiong-og.
Sui u gui-hiam bien-kvia zai-hai
  In-ui goa-Zu tong-zai.
Eng Li e kun ko-siu po-pi 
  Eng kvoai an-ui hu-chi.
Tui-tek bin-zeng pai-sied ien-siah
  Ho goa tag-hang kau-giah.
Ti goa thau-khag eng iu lai boaq
  Ho goa e poe moa-moa.
Un-tien zu-pi tek-khag toe goa
  Kau cin-cid-si bo-soaq.
Goa boeq eng-oan khoai-lok an-zu
  Ti Ia-ho-hoa e zhu.
(MLT/TMSS)  Zuo Iahohoaf si goar-bogcia 

 Zuo Iahohoaf si goar-bogcia                 Goar boo-khiarmkhoeq cidkvia.
Chvizhuix zhawpof ho goar khiaxkhie      Zhoa kaux anzeng zuypvy.

Ho goar lenghuun zengbeeng chvygo        Zhoa goar kviaa gi ee lo.
Goar sui kviakoex syixm svoakog            Biefnkviaf syboong hiofng'og.

Sui u guihiarm biefnkviaf zaihai,            In'ui goar-Zuo tongzai.
Eng Lie ee kurn korsiuo pofpi,               Eng kvoae an'uix huchii.

Tuietek bixnzeeng paisied iensiah,          Ho goar taghang kaogiah.
Ti goar thaukhag eng iuu laai boaq,         Ho goar ee poef moafmoar.

Untiern zupy tekkhag toex goar,              Kaux cin-cidsix bosoaq.
Goar boeq efng'oarn khoaelok anzu,         Ti Iahohoaf ee zhux.14. 如 鹿 在 直直走
                      [Na lok teq tid-tid-zau]
如 鹿 在 直直走, 
  嘴乾 愛 飲 溪水,
我心 欣慕 愛 到 
  上帝 所 住 那位。
我 的 心神 嘴乾, 
  欣慕 真活 上帝,
愛 站 祂 面前 豎,
  何時 能 到 那塊?
對敵 沓沓 在 問,
  你 的 上帝 何位?
我心 艱苦 未算, 
  因為 與 主 離開。
甚事 失志 不安? 
  心神 須 望 主 名,
祂面 向 我 愛 助, 
  我 要 讚美 感謝。
在 日時 耶和華, 
  要 用 仁慈 助 我,
冥時 使 我 唱 歌,
  讚美 感謝 無息。
Na lok teq tid-tid-zau 
  Zhui-ta ai lim khoe-zui.
Goa-sim him-bo ai kau 
  Siong-te so toa hit-ui.
Goa e sim-sin zhui-ta 
  Him-bo cin-oah Siong-te.
Ai tiam I-bin-zeng khia
  Ti-si oe kau hit-te.
Tui-tek tauq-tauh teq mng 
  Li e Siong-te to-ui.
Goa-sim kan-kho boe-sng 
  In-ui kab Zu li-khui.
Svia-su sit-cix put-an 
  Sim-sin tioh bang Zu-mia.
I-bin ng goa ai zan 
  Goa boeq o-lo kam-sia.
Ti jit-si Ia-ho-hoa 
  Boeq eng jin-zu zan goa.
Mi-si ho goa chviu-koa 
  O-lo kam-sia bo-soaq
(MLT/TMSS)  Nar Lok teq Tidtid'zao

Nar lok teq tidtid'zao                Zhuietaf aix lym khoezuie.
   Goar-sym himbo aix kaux          Sioxngtex sor toax hit'ui.

Goar ee simsiin zhuietaf          Himbo cin'oah Sioxngtex.
   Aix tiaxm Y-bixnzeeng khia      Tixsii oe kaux hittex.

Tuietek tauqtauh teq mng          Lie ee Sioxngtex tofui?
   Goar-sym kankhor boexsngx      In'ui kab Zuo lixkhuy.

Sviafsu sitcix put'an                Simsiin tioh bang Zuo-miaa.
   Y-bin ngx goar aix zan             Goar boeq olor kafmsia.

Ti jit+si Iahohoaf                   Boeq eng jinzuu zan goar.
   Mii^sii ho goar chviuokoaf       Olor kafmsia bosoaq.62. 上帝 創造 天 與 地
              [Siong-te Zhong-zo Thvi Kab Toe]
 
上帝 創造 天 與 地,
  生成 萬物 各項 能,
功勞 極大 又 極闊,
  一世 稱呼 永 無息。
日頭 發現 光 滿天,
  日落 月出 照 暗冥,
日月 星辰 攏 顯明,
  上帝 主宰 大權能。
土地 所生 的 五穀,
  花園 青翠 的 樹木,
水內 所有 的 魚鱉, 
  攏是 上帝 做的 物。
天中 所飛 的 鳥隻,
  上帝 使 尹 吃夠額,
以及 至細 的 蟲汰,
  無出 上帝 心 以外。
上帝 照顧 世間人,
  不論 本國 與 外邦,
予阮 各日 的 米糧, 
  兼有 厝宅 及 衣裳。
上帝 的 恩 講未盡,
  差遣 耶穌 救 萬民,
大家 須 用 真實心,
  給祂 感謝,詩 來吟。
Siong-te zhong-zo thvi kab toe
  Svi-cvia ban-mih tag-hang oe.
Jid-thau hoat-hien kng moa-thvi
  Kong-lo keg-toa koq keg-khoaq.
Cid-si zheng-ho eng bo-soaq.
  Jit-loh goeh-zhud cio am-mi.
Jit-goeh chvi-sin long hien-beng
  Siong-te zu-zvai toa-koan-leng.
Tho-toe so-svi e gvo-kog
  Hoe-hng chvi-zhui e chiu-bok.
Zui-lai so-u e hi-piq 
  Long si Siong-te zoe e mih.
Thvi-tiong so-poe e ciau-ciaq 
  Siong-te ho in ciaq kau-giah.
I-kip ci-soe e thang-thoa 
  Bo zhud Siong-te sim i-goa.
Siong-te ciau-ko se-kan-laang
  Put-lun pun-kog kab goa-pang
Ho goan tag-jit e bi-niu 
  Kiam u zhu-theh kab i-cviu
Siong-te e un kong-boe-cin
  Zhe-khien Ia-so kiu ban-bin.
Tai-ke tioh eng cin-sit-sym 
  Ka I kam-sia si lai gim.
(MLT/TMSS)  Sioxngtex Zhorngzo Thvy kab Toe

Sioxngtex zhorngzo thvy kab toe    Svicvia baxnmih taghang oe.
   Jidthau hoat'hien kngf moafthvy       Kongloo keg-toa koq keg-khoaq 
Cidsii zhenghof erng bosoaq.        Jit-loh goeh-zhud ciox armmii.
   Jit-goeh chvisiin lorng hiefnbeeng    Sioxngtex zwzvae toa-koanleeng.
Thoftoe sofsvy ee gvofkog             Hoehngg chvizhui ee chiuxbok.
   Zuylai sofu ee hi-piq                     Lorng si Sioxngtex zoex ee mih.
Thvitiofng sofpoe ee ciawciaq       Sioxngtex ho yn ciaq-kaogiah.
   Ykip ciesoex ee thangthoa               Bozhud Sioxngtex sym ygoa.
Sioxngtex ciaokox seakafn-laang    Putlun pwnkog kab goaxpang
    Ho goarn tagjit ee byniu                 Kiam u zhuotheh kab icviuu
Sioxngtex ee wn korng-boexcin       Zhekhiern Iasof kiux baxnbiin.
    Taixkef tioh eng cinsit-sym                Ka Y kafmsia sy laai giim.79. 平安夜! 聖誕夜!
    [Peng-an-Ia Seng-tan-Ia]
平安冥 ! 聖誕冥 !
  真安靜 ! 真光明 !
光 照 老母 照 嬰孩,
  真溫純 又 真可愛,
上帝 賜 安眠, 
  上帝 賜 安眠。
平安冥 ! 聖誕冥 !
  眾牧者 大驚惶,
忽然 天頂 光映映, 
  天軍 唱 哈利路亞,
今冥 主 降生, 
  今冥 主 降生。
平安冥 ! 聖誕冥 !
  聖嬰兒 美 無比,
面貌 榮光 照 四方,
  救贖 恩典 極齊全,
主 耶穌 降生, 
  主 耶穌 降生。
Peng-an-mi seng-tan-mi
  Cin-an-zeng cin-kng-beng.
Kng cio lau-bu cio Eng-hai 
  Cin-un-sun koq cin-kho-ai
Siong-te su an-bin 
  Siong-te su an-bin.
Peng-an-mi seng-tan-mii
  Zeng-bog-cia toa-kvia-hvia
Hut-jien thvi-teng kng-via-via
  Thien-kun chviux Ha-le-lu-iaq
Kim-mi Zu kang-seng 
  Kim-mi Zu kang-seng
Peng-an-mi seng-tan-mi 
  Seng-Eng-ji sui bo-pi
Bin-mau eng-kng cio si-hng
  Kiu-siok un-tien kek-zoe-zng
Zu Ia-so kang-seng 
  Zu Ia-so kang-seng.
(MLT/TMSS)   Peng'afn-Ia, Serngtaxn-Ia 

Peng'afn-mii, serngtaxn-mii         Cyn-anzeng cyn-kngbeeng.
Kngf ciox lauxbuo ciox Enghaai    Cyn-unsuun koq cyn-khofaix
Sioxngtex sux anbiin                       Sioxngtex sux anbiin.

Peng'afn-mii, serngtaxn-mii          Zexng-bogciar toa-kviahviaa
Hutjien thviterng kngf-viaviaa       Thienkwn chviux Haleluxiaq
Kimmii Zuo karngsefng                  Kimmii Zuo karngsefng.

Peng'afn-mii, serngtaxn-mii          Sexng-Engjii suie bopie
Bixnmau engkngf ciox siehngf       Kiuosiok untiern kek-zoezngg
Zuo Iasof karngsefng                    Zuo Iasof karngsefng.433. 懇求 上帝 施恩 賜福
            [Khun-kiu Siong-te Si-un Su-hog]
懇求 上帝 施恩 賜福,
  保佑 一家 安樂,
序大 序細 信 主 基督,
  大家 相愛 和睦。
父慈,子孝,夫妻 保老,
  兄弟 姊妹 和好,
虔誠 祈禱,勤讀 聖經,
  成做 屬 主 家庭。
全家 大細 做 主聖 徒,
  所行 照 主法度,
待人 接物 為 主見證,
  凡事 做 主光燈。
安份 守己 敬虔 知足,
  不敢 放縱 私慾,
或是 快樂,或是 艱難,
  求 主 賜 阮 平安。
今 求 救主 站 阮中央,
  成做 伊甸 樂園,
大家 相疼 彼此 和睦,
  享受 地上 天國。
Khun-kiu Siong-te si-un su-hog
  Po-iu cid-ke an-lok.
Si-toa si-soe sin Zu Ki-tog 
  Tai-ke sva-thvia ho-bok.
Hu zu zu hau hu-zhe po-lo
  Hvia-ti ci-be ho-ho.
Khien-sengki-tokhun-thokSeng-keng
  Cviazoex siok Zu ka-teng.
Zoan-ke toa-soe zoe Zu-seng-to 
  So-kvia ciau Zu-hoat-to
Thai-jin ciap-but ui Zu kien-zeng
  Hoan-su zoe Zu-kng-teng.
An-hun siu-ki keng-khien ti-ciog
  M-kvar hong-chiong su-iok
Heg-si khoai-lok heg-si kan-lan
  Kiu Zu su goan peng-an.
Tva kiu Kiu-zu tiam goan-tiong-ng
  Cvia-zoex Ai-tien Log-hng
Tai-ke sva-thvia pi-zhu ho-bok
  Hiong-siu toe-cviu thien-kog.
(MLT/TMSS)  Khwnkiuu Sioxngtex Si'wn Suohog

Khwnkiuu Sioxngtex si'wn suohog          Pofiu cidke anlok.
Sixtoa sixsoex sixn Zuo Kitog               Taixkef svathviax hobok.
Hu zuu zuo haux huzhef poflor              Hviati cybe hohor.
Khiernseeng kitor khunthok Serngkefng   Cviazoex siok Zuo kateeng.
Zoankef toa-soe zoex Zuo-serngtoo         Sofkviaa ciaux Zuo-hoatto
Thaixjiin-ciapbut uix Zuo kiernzexng       Hoaxnsu zoex Zuo-kngtefng.
Anhwn-siwkie kerngkhieen ticiog            Mxkvar horngchioxng su'iok
Hegsi khoaelok hegsi kanlaan                 Kiuu Zuo sux goarn peng'afn.
Tvaf kiuu Kiuozuo tiaxm goarn-tiong'ngf   Cviazoex Aitieen Loghngg
Taixkef svathviax pyzhuo hobok              Hiorngsiu toexcviu thienkog.
聖詩九首 (附 現代音標)抄自 林繼雄:由漢字注音到台語拼字文(1997)