Taiwanese Children's Song
古典童謠 (現代音標)
                      ●→傳統文藝  _●→ EDUTECH 首頁
_
一陣鳥仔 人插花尹插草大頭 員外   天 黑 黑   從前台灣人的口語文


一陣鳥仔 [cid-tin ciau-a]
一陣 鳥仔 白 溜溜, 
  一條 大路 透 福州,
福州 查某 賢 拍球, 
  拍起 有 花 與 有 柳,
諒 叔仔 賢 激酒, 
  激去 真正 厚。
豬哥 奔仔 賢 掠 鱟, 
  掠去 一個 又 一個。
老鼠 緞仔 賢 擘 蝦, 
  擘起 一尾 又 一尾。
卓 嬸仔 展 伊 賢 炊粿,
  炊起 一床 又 一床。
遇著 箭仔 濫使 鑽, 
  愛吃 不敢 講,
假 無意, 巷頭
       走到 巷仔尾,
  一手 掀 籠床 
       一手 偷提 粿,
一塊 提得 吃, 
  一塊 挾 在 大盤尾,
燒甲 臭乾 兼 熾火, 
  大家 笑甲 歪 嘴頰。
Cid-tin ciau-a peh liu-liu
  Cid-tiau toa-lo thang Hok-ciu
Hok-ciu za-bo gau phah-kiu 
  Phah-khi u hoe kab u liu
Liong Zeg-a gau kek-ciu 
  Kek-khi cin-cvia kau
Ti-ko Phun-a gau liah hau
  Liaq-khi cid-e koq cid-e
Niau-zhu Toan-a gau peq he 
  Peh-khi cid-boe koq cid-boe
Toh Cim-a tien i gau zhoe-koe
  Zhoe-khi cid-sng koq cid-sng
Gu-tioh Cvi-a lam-su zng 
  Ai-ciah m-kva kong
Ke bo-i, hang-thau 
      zau-kau hang-a-boe 
  Cid-chiu hien lang-sng 
      cid-chiu thau-theh koe
Cid-teq theh-teq ciah 
  Cid-teq giab ti toa-pvoa-boe
Sio-gaq zhau-ta kiam toq-hoe 
  Tai-ke chio-gaq oai-zhui-phoe
                   註:   激酒[kekciuo]:  釀酒。   [hau]:  像毛蟹的海產,可作醬。
[台語現代文(MLT/TMSS)]
Cidtin ciawar peh-liuliw,  Cidtiaau toaxlo thaxng Hokciw.
        Hokciw-zabor gaau-phahkiuu,  Phahkhix u hoef kab u liuo.
Liong Zeg+ar gaau-kekciuo, Kekkhie cincviax kau.
        Tikof Phuxn+ar gaau-liah haau, Liaqkhix cidee koq cidee.
Niawzhuo Toan+ar gaau-peq hee, Pehkhix cidboea koq cidboea.
        Toq Cirm+ar tiern yi gaau zhoekoea, Zhoekhie cidsngg koq cidsngg.
Guxtioh Cvii+ar laxmsuo zngx, Aeciah mxkvar korng,
        Kea-bo'ix, hangthaau zawkaux hang'ar-boea,
Cidchiuo hiefn langsngg, cidchiuo thautheh koea.
        Cidtex theh-teq ciah,  Cidtex giab ti toaxpvoaa-boeq.
Siof-gaq zhaotaf kiafm toqhoea, Taixkef chiox-gaq oay-zhuiephoea.


人插花尹插草 [Lang Zhaq Hoe In Zhaq Zhau]
人 插 花, 尹 插 草。
  人 抱 嬰, 尹 抱 狗。
人 未 嫁, 尹 先 走。
  人 坐 轎, 尹 坐 糞斗。
人 睏 眠床, 
      尹 睏 屎礐仔口。
Lang zhaq hoe in zhaq zhau 
  Lang pho ve in pho kau
Lang boe ke in sien zau 
  Lang ze kio in ze pun-tau
Lang khun bin-zhng 
     In khun sai-hag-a-khau
            註:  人[laang]=咱台灣人。  尹[yn]=尹日本人。  屎[sayhak]: 廁所。
[台語現代文(MLT/TMSS)]
Laang zhaq hoef, yn zhaq zhao,  Laang pho vef, yn pho kao.
         Laang boe kex, yn siefn zao,  Laang ze kio, yn ze purntao.
                  Laang khuxn binzhngg,  yn khuxn sayhag'ar-khao.


大頭 員外[Toa-thau Goan-goe]
大頭 員外, 
   打死 無尋,
   一冥 須 蓋 被。
蓋 未著,
   大頭的 愛 吃 芎蕉。
芎蕉 一下 冷, 
   愛 吃 龍眼,
龍眼 一下 甜, 
   愛 吃 牛奶,
牛奶 一個 獻, 
   愛 吃 阿片。
Toa-thau Goan-goe,
 Phah-si bo-zhoe,
 Cid-mi tioh kah-phoe.
Kaq boe-tioh, 
  Toa-thau-e ai ciah kincio.
Kin-cio cid-e leng, 
  Ai ciah geng-geng. 
Geng-geng cid-e tvi, 
  Ai ciah gu-leng.
Gu-leng cid-e hien, 
  Ai ciah a-phien.
           註:  無尋[bo-zhoe]: 不去拜訪別人。       獻[hiexn]:   腥味。
[台語現代文(MLT/TMSS)]
Toaxthaau Goangoe, phahsie bo-zhoe, cidmii tioh khaxm phoe.
           Kaq-boextioh, Toaxthaau'ar aeciah kinciof,
                       Kinciof cide lerng,  aeciah genegerng,
                                   Genggerng cide tvy,  aeciah gulefng,
                                                Gulefng cidee hiexn,  aeciah aphiexn.


天 黑 黑 [Thvi o-o]
天 黑黑, 欲 落雨, 
  舉 鋤頭, 巡 草埔,
巡著 鯽仔魚, 欲 娶某, 
  龜 擔 燈, 鱉 打 鼓,
蜎蜷 舉 銅貢,
  墨賊 放 火弄,
尾蝶 舉 彩旗,
  蚊仔 噴 笛知,
水雞 扛 轎, 
  雙目仔 吐吐。

天 黑黑, 欲 落雨, 
  鯽仔魚, 欲 娶某,
水雞 扛轎 大腹肚, 
  田嬰 舉旗 叫 艱苦。
龜 擔 燈, 鱉 打 鼓, 
  鮕獃 做 媒人, 
     土虱 做 查某
蚊仔 噴 笛知, 
  黑白 魯, 黑白 魯。

遇著 四嬸婆, 
  吃 一碗 白米 飯, 
     在 配 鹹魚脯。
魚脯 香, 魚脯 香, 
  儉 錢 買 雞公。
雞公 跋落 水, 
  舉 竹篙 打 水鬼,
水鬼 面 黑黑, 
  舉 銃 打 石古。
石古 走去 匿, 
  龜 咬 鱉, 
鱉 伸頭, 
  龜 咬 猴。

粿 糯糯, 
  老猴 賢 爬樹,
爬呀 爬, 
  爬一下 無拄好,
     跋 一倒。
跋 一倒,
  痛 痛 痛, 
     老猴 投 目鏡,
老猴 愛 玩耍, 
  老猴 投 嬸婆,
嬸婆 開 窗仔, 
  買 粗紙, 
有 買 伊, 
  無 買 我,
害 我 心肝 匹爆彈, 
  雞母 導 雞攔,

雞攔 走去 站, 
  龜 咬 劍, 
劍 金金, 
  老婆仔 拋 車輪,
車 去 何? 
  車 去 南塘 
      扭 大索,
大索 扭 一下 輸, 
  老婆仔 帶 噓龜,
噓龜 醫 一下 好, 
  老婆仔 無 煩惱,
身體 真正 好, 
  老婆仔 長生 不老。

Thvi o-o, boeq loq-ho, 
  Gia ti-thau, sun zhau-po, 
Sun-tioh cit-a-hi, boeq zhoabo,  Ku tva teng, piq phaq ko,
Ien-koan giah tang-kong, 
  Bag-zat pang hoe-long, 
Boe-ia gia zhai-ki, 
  Bang-a pun tad-ti.
Sui-koe kng kio,
  Siang-bag-a tho-tho.

Thvi o-o boeq loq-ho,
  Cit-a-hi boeq zhoa-bo.
Sui-koe kng-kio toa-pak-to,
  Zhan-ve gia-ki kio kan-kho.
Ku tva teng, piq phaq ko.
  Ko-tai zo mui-lang, 
     tho-sad zo za-bo.
Bang'a pun tadti, 
  O-peh lo, o-peh lo.

Gu-tioh si-cim-po
  Ciah cid-voa peq-bi-png,
    Teq phoe kiam-hi-po.
Hi-po phang, hi-po phang, 
  Khiam cvi boe koe-kang,
Koe-kang poaq-loh zui, 
  Giah tek-ko pha zui-kui.
Zui-kui bin o-o 
  Giah zheng phaq cioq-ko.
Cioq-ko zau-khi biq, 
  Ku ka piq, 
Piq zhun-thau, 
  Ku ka kau,

Koe khiu-khiu, 
  Lau-kau gau peh-chiu.
Peq-aq peq, 
  Peq cid-e bo-tu-ho
     Poaq cid-to
Poaq cid-to, 
  Thvia thvia thvia,
     Lau-kau tau bag-kvia.
Lau-kau ai chit-tho,
  Lau-kau tau cim-po.
Cim-po khui thang-a, 
  Boe zho-zoa 
U boe i, 
  Bo boe goa,
Hai goa simkvoa phid-phok-tvoa,
  Koe-bu zhoa koe-noa.

Koenoa zaukhi tiam, 
  Ku ka kiam, 
Kiam kim-kim, 
  Lau-po-a pha chia-lien
Chia-khi to
  Chia-khi Lam-tong 
      Giu toa-soq.
Toa-soq giu cid-e su, 
  Lau-po-a toa he-ku,
He-ku i cid-e ho
  Lau-po-a bo hoan-lo.
Sin-the cin-cvia ho
  Lau-po-a tiong-seng-put-lo.

   註:   蜎蜷 [ienkoaan]: 小虫。  水雞 [suykoef]: 青蛙。   吐吐 [thofthor]:  突出狀。
           田嬰 [zhan'vef]: 蜻蜓。 鮕獃 [kotay]: 河魚。   跋落 [poaqloh]: 跌落。
           竹篙 [tekkof]:  竹竿。  石古[cioqkor]: 魚名。 匿 [biq]: 藏起來。
           糯糯 [khiuxkhiu]: 軟,黏,韌而有彈性。        無拄好 [boo-twhor]: 不小心而出差錯。
           投 [taau]: 哭訴。    目鏡 [bagkviax]: 眼鏡,在此指"帶眼鏡的"。
           雞攔 [koenoa]: 俗寫 雞妹仔 [koenoa'ar], 是雌幼雞。 何[tor]?:  哪裡?
           扭大索 [giuo toaxsoq]: 玩拔河。     帶噓龜 [toax hekw]:  帶上了氣喘病。
          從前台灣人的口語文
[詩歌作者的口語文__隨意用字]

  ○ 台灣的詩歌作者,一向不太注意漢字的正確字義。 同一句話,因人因時而寫下不同的漢字。 只要讀者可以猜想得到,則用隨意而不同的漢字,也被認為是可行的。

  台灣人自幼不看字而背誦童謠及諺語,所以使傳統的台灣話 成為 重音不重字 的語言。  說出語音就能了解,而漢字不過是參考性的東西。

   如今,年輕的台灣人不太有機會聽到傳統的台灣話。 所以,已前流傳下來的台語文漢字作品中的許多話語,就難以了解了。

   為了挽救台語文學,現在我們必須做的是:
       (1) 以大家有共識的標準漢字,改寫既有的文學作品,及
       (2) 現代拼字辭(TMSS)的推廣應用。

   台語漢字,不少為 擬聲字。  一般可由語音來了解的動植物名稱,左旁寫魚旁石旁木旁,右寫音,以造出那個語音的動物,植物的漢字。


古典童謠(附現代音標)         抄自 林繼雄:由漢字注音到台語拼字文(1997)