[Taiwanese Folk Tales]
 
Luikofng  kab  Sihnax

¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ --> Folk Tales, selection¶   .. --> EDUTECH Index-T


*..Luikofng si cioxng-thiensiin ee cidee.    Goxjit-zoeq koex+khix y'au, hoxzuie ho toexcviu ee zu'iorng-hun lausid.   Saipak'ho ciofng syn ee zu'iorng, karngloh ti toexcviu.
.......
*..Luikofng ti thviterng, ciofng saipag laai ee huun kab goanlaai ti hiaf ee huun, kiawlam.    Ar saipak'ho loh+laai ee sii, toexcviu zoexzoe thaang ciu oe zuxcip+laai, ciah hit'ee hoxlai ee zu'iorng.    Luikorng ciu eng luitien laai phahsvoax yn.
.......
*..Ti svoalai u cidee lau-amar toartioh sunluo, kiorzox a'Nar, tiaxm ti hiaf teq koeajit.
.......
*..A'Nar cincviax koay koq huisioong haosun amar.    Yn kantvaf nngxlaang, toax ti hiaf.
.......

*.. Uxcidjit, hoxthvy ee armmii, amar phoarpvi-kaux cviaa-siongtiong.   A'Nar ciu cidee laang zhutmngg boeq khix boea ioqar.
.......
*..Ti zhuogoa boo-joaxhng ee sofzai, hutjieen "Hoxnglong !" cidsviaf, luitien phaq+loqlaai, ar ciu phaq ti a'Nar ee sengkhw-terng.
.......
*.. A'Nar toaxsviaf kiox-cidsviaf, ciu tor+loqkhix.    Yi ee sviaf ho ti pvixzhngg ee amar thviaf+kvix, amar tioqkviaf, kynkirn zao-zhutlaai, un'ar tiefn khix-kaux a'Nar-hiaf.   Amar zaiviar a'Nar ykefng sie, ciu toaxkhaux.    Ti o'arm ee hoxlai, amar ia afnny ciu sie+khix.

.......
*.. Kehtngr-jit jidthaau zhud+laai, thviterng ee cioxng-thiensiin khvoartioh lo+nih u amar kab a'Nar sie+teq, ciu tiaux yn ee lenghuun laai mng.    Amar toaxsviaf aikhaux, ciu ciofng zaxmii ee su korng+zhutlaai.
.......
*.. Cioxng-thiensiin lorng zekpi luikofng.    Luikofng korng: "Toexcviu hiahniq+khoaq koq axm, goar khvoax-boe-zhengzhor.
.......
*.. Cioxng-thiensiin zhamsioong, ciu theh cidee "Jidkviax" ho a'Nar ee lenghuun.   Ar ho yi ia cviazox thviterng ee siin.

.......
*.. Zuxcioong afnny, a;Nar ciu kab luikofng zorhoea.    Muie-cidpae luikofng boeq phaq luitien ee sii, a;Nar ciu siefn eng hit'ee Jidkviax, ciofng hunterng ee jidkngf ciox ti toexcviu, ho luikofng khvoax-zhengzhor laai phaq luitien.
.......
*..A'Nar ciox+loqlaai ee jidkngf, kynkirn siq+cide.   Y'au ee lang lorng kiox a'Nar zox "Siq-Nar", ia ciuxsi kin'arjit larn sor-kiox ee "sihnax (siafmtien)" laq.

Zokciar:   Liim Keahioong
Luikofng kab Sihnax. ¡@¡@¡@¡@¡@¡@                            
1997 / 8 / 1