[Taiwanese Folk Tales]
 
Logkag  Heeng  Kao  Ku

¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ --> Folk Tales, selection¶   .. --> EDUTECH Index-  ¡@¡@
   ¡@Thaozar thvy iawboe kngf ee sii, koekafng   oe   hiorngtioh   tangpeeng    ee  thienkhofng,  toaxsviaf   laai  thii.

       Si afnzvoar,  y boeq tii-gaq hiahniq'zharm leq?¡@ Chviar lie  zuo'ix thviaf; y si  teq  kiox Tiong'iofng Svoameh  ee  log'ar.¡@ Y  kiorkorng,
"A'Lok+aq,  tioh  theh lie ee  logkag laai heeng ho Kao Ku+aq!"    Zef taotea si symmih'su  leq?  Chviar thviaf  cit'ee korsu.  ¡@ Kofzar ee  log'ar lorng boo kag.   Mxkoarn si kafng+ee iafsi buo+ee,  yn ee thaukhag-terng lorng si  kngf-lutsud, in'ui hiaf boo hoatkag.     Ar
cyn-zhuobi ee  su ciuxsi korng, hit'sii ee kao ciaq u hoatkag, yn ee kag
huisioong suie  koq  tegpiet hah ti   yn ee bixnheeng, ho  yn khvoax+khylaai
chinchviu cidee kok'oong tietioh ongkoafn cviaa-u uigiaam.¡
¡@
  U-cidjit, cidciaq log'ar u peng'iuo boeq kiet'hwn,  y tioh   khix zhamkaf hit'ee hunlea.   Y  zay u cinzoe padee log'ar ia oe khix zhamkaf,  kitiofng u
y kwkuo ciu teq aix ee a'Hoef.     Sofie,  y  bolun zvayviu, itteng tioh zngf-hof cinsuie, laai viakoex padlaang ciaq oexsae.
¡@
¡@¡@  Cit'ee sizun,   y  hutjieen sviuxtioh korng na boeq koq  u-khiecid, thaukhag-terng tioh  tix symmih.   Y mafsiong ciu sviuxtioh   kawar-
thauterng  ee  kag.¡

  ¡@¡@¡@Twtuo ti cit'ee sizun,  u  cidciaq koekafng  tuy  hiaf boeq kengkoex  ciu ho log'ar khvoax+tioh.    Log'ar  to  hoflea-hoflea kiox y korng  "Koe'ar Hviaf peng'afn!  ¡@ Lie zheng-gaq   ciah'suie,  si  boeq khix  tofui?"  Koekafng ciu ixn y  korng, "Nar u, goar tagjit  lorng ma afnny."¡@Log'ar korng, "Lie mxzay  lie thaukhag-terng  ee  koekoafn ho  lie  khvoax+laai¡@ cviaa-ientaau  neq!"¡@¡@ Koekafng korng¡@"Goar ee koekoafn nngfnngr,  zhai-boextiaau;    na boeq korng ientaau.  tioh khvoax kaw'ar ee kag laq."

   Log'ar thox-cide khuix korng: "Aiq.  goar nar  chiah'phvaymia.   Lirn lorng svizox hiahniq'ientaau,¡ kantvaf  goar, thaukhag-terng kngkngf ,
aymmih tof boo.    Goar sviu, cidjit to hor,  goar na thafng  u lirn citkhoarn hoale ee ongkoafn, mxzay boeq joaxniq'hor leq."
¡@
    Hofsym  ee  koekafng  korng,  "Naxsi¡ boeq cioq  cidjit naxtvia,  goar  laikhix  zhoe  Kaw'ar Hvaif,  ka  y  pethog khvoar'mai  leq."   Log'ar korng,  "Lie  na  thafng  thoex  goar  khix  ka   y  cioq,  goar  oe  ka  lie  toaxtoa
kafmsia+aq."     Koekafng ciu  ti  thvy tehboeq  axm  ee  sizun,   khix  zhoe  Kaw'ar  korng "Kaw'ar Hviaf,  Lie  armsii  boeq   hiohkhuxn  ee  sii,  thaukhag-terng ee  kag  si  afnnar  phahsngx?"    Kaw'ar  korng,  "Hef  nar  u  buxntoee  leq.   Goar  lorng  ma  siefn  ka  zef  pag+khylaai,  khngx  tiaxm binzhngg-pvy.    Afnny,  teq  khuxn  ee  sii  ciaq  boe  khix  khoee+tioh."¡@

¡@Koekafng  korng,  "Na  si  afnny,  lie  eng'axm  khaq-zar  hiohkhuxn  leq,  ciofng  lie  ee  kag  cioq  goar  theh-khix  ho  goar  ee peng'iuo  khvoax,  ho yn  zaiviar  lie ciahniq'gaau, oextaxng  ka  thaukhag-terng  ee  kag  pag+khylaai  koq  taux+khylix.    Goar  min'arzaix  thaozar  ciu  theh-laai  heeng+lie."
¡@
¡@Kaw'ar sviu cy'u cidmii  naxtvia, y  ia  mxbiern  zhutmngg,   min'afzaix-
thaozar  koe'ar  ciu  oe  theh-laai   heeng+y,  zef  nar  u  symmih  mxhor.
Y  ciu  ka  koe'ar  tah'exng,  ar  ciofng  thaukhag-terng  ee  kag   pag+khylaai  cioq  y  theh+khix.
¡@
¡   Log'ar  khvoartioh   koe'ar  theqtioh  kaw'ar  ee  kag  thngr+laai,  huisioong  hvoahie,  ciu  kynkirn  ciab+laai,  zawkhix-kaux  toaxkviax  ee  thauzeeng,  ciofng  hit'ee  kag  tix+khylaai.

     Y  khvoartioh  kviax+nih  ee  kaki,  sidzai  thaix-thafng  ho  y  hvoahie+ee
laq!    Lie  khvoax,  tuy  thauterng  hiorngtioh  tefngkoaan  zhwn+khylix  ee  hit'nngxky  kag,  kab  y  hit'sieky,  tit  koq  tngg  ee  khaf  uxkaogiah  kokuix+ee  laq!     Y  juo-khvoax  juo  tek'ix,  tuieciox+khylaai,  juo-khvoax  juo-hvoahie.    Y-sengkhw  khia-tidtit,  cixnliong ciofng hengkharm theeng+khylaai.   Zu  thauterng  ee  kag,  kaux  y  e  axmkurn,  koq  kaux  y  ee cienkhaf,  cviazox  cidtiaau  svoax,  sidzai  thaix-suie+aq!      "Goanlaai  engkay  toxsi  afnny  ee+laq!"    Y  tuix  kaki  korng,  "Cittuix  kag,  engkay  si  tioh   ti  goar  ee  thauterng+ee  laq!"     Y  huisioong  tek'ix,  y  kafmkag  y  si  chiuxna'ar-lai  ee  ongzuo,  y  svy+laai  ciuxsi  zoex-kokuix  ee   toxngbut.    Y-simlai  afnny  sviu,  y  ee  khapo  ia  ciu  khyn+khylaai,  ar  kynkirn  zawkhix  boeq  zhamkaf  peng'iuo  ee hunlea.
    Kiet'hunseg  teq  cirnheeng  ee  sizun,  taixkef  thviatioh  goaxbin,  phogka-

phogka  ee  khapo-sviaf,  kvafnar  teq  thiaobuo  ee sviaf . . . . .    Zoantviuu  ee  laang  lorng oadthaau  khvoax  goaxkhao.    Lien  sinniuu kab  kviafsaix  ma khvoax  tuix  goaxbin  khix.    Ti  hiaf,  taixkef  khvoartioh  cidee   viar,  poextioh goaxbin  ee  goeqkngf,  khia  ti  mngkhao.   Hutjieen, zonggiaam, kokuix  ee khie'hwn  chiongmoar  ti hoextviuu,  bolaang  zhutsviaf,  taixkef  lorng siokzeng+loqlaai.

     Hit'ee  viar  khia-tidtit,  sarn  koq  tngg  ee  sinzaai,  thauterng  u  siangzhef  ee  kag,  tehboeq  kaux  mngkhao  ee tefngbin.    Taixkef  cidsii  khvoax-boexzhud  hef  si  sviaflaang.     Taixkef  zuxjieen  thoea'au  cidpo,  niuxzhud  cidtiaau  lo  ho  Log'ar  kviaa+jiblaai.    Bolaang  kofng'oe,  cy'u  teq  himsiorng  y  ee iubie  ee  zusex  kab  khapo.    Citsii,  a'Hoef  thaau-cidee  jixnzhud  hit'ee si  sviaflaang.   Yi  korng  "Hef  kiarm  mxsi  a'Lok+ar  leq?"

      Ti pvi'ar  ee a'Siux,  giuo  yi  ee  khaf  korng,  "Shiie!  Mxthafng  kofng'oe!"   A'Hoef  simlai  sviu,  "Hef  si  a'Lok,  si  hit'ee  ho  laang  khvoax-boexkhie,  sengkhw  lafmlarm  ee  a'Lok.    Y  tangsii  pviecviaa  afnny  leq?"

     A'Lok  cidpo-cidpo,  un'ar  kviakiaux  a'Hoef-hiaf.   Y  tiaxmtiam  boo-kofng'oe.   Cy'u  khinkhyn  ka  yi  tag+cide,  ciu ciofng  sengkhw  kab  yi  khox-zorhoea.   A'Hoef  ee  sym  tidtit  thiaux,  yi  mxbad  u  citkhoarn  ee  kafmkag.     Yi  kafmkag  tag'ee  laang  lorng  teq  khvoax+yi,  koq  kafmkag  yn-nngxlaang  kha  ti  koankoaan,  ar  ciu'uii  lorng tiim+lohkhix. . . . . .. .


      Ti  taixkef  tiaxmzeng  ee  tiongkafn,  sinniuu  kab  sinloong  soeasvia'ar  ka  sugii  korng  cid'nnexkux  oe.     Hit'ee  sugii  ciu  kiongkiofng-kerngkexng  laikaux  a'Lok  ee bixnzeeng,  korng:   "A'Lok  Hviaf,  a"Lok  Siensvy.   Sinniuu  kab  sinloong  phaix  goar  laai  ka  lie  zhefngsi,  mxzay  lie  u  boeq  ho  yn  cidee  engheng,  thafng  kab  lie  zorhoea  laai  hib  cidtviw  siong?"

      A'Lok  sengpeeng  toexid-pae   ho  laang  kiox  'Siensvy.    Y  eng  zoex-kokuix  ee  zusex,  khinkhyn  ka  y  tarmthaau,  ciu  khafn  a'Hoef  khiekaux  thauzeeng.     Kiet'hunseg  ti  a'Lok  ee  kongboong-ha,  huisioong  oanboarn  cirnheeng.     Ti  hit'ee  chiuxna'ar+nih,  mxbad  u  ciahniq'zonggiaam  koq  byle  ee kiet'hunseg.   Taixkef  lorng  korng,  "A'Lok  Siensvy  ee  kongliim,  ho  taixkef  u  cit'ee  iubie  koq  kogvar  ee  thefgiam."

     Tngf  hunlea  soaq,  taixkef  ciu  boeq  siesvoax,  sinniuu  kab  sinloong  lorng  siefn  zhutkhix  mngkhao  saxng  langkheq.    Taixkef  lorng  mxkafm  lixkhuy,  yn  long  ka  a'Lok  kab  a'Hoef  tarmthaau,  koq  niuxlo  ho  yn  siefn  kviaa.   Taixkef  toex  yn  zhutkhix  mngkhao,  ka yn  svasii.    A'Lok  zhoaxtioh  a'Hoef  ciu  afnny  baxnban  kviaa+zhutkhix.    Yn  cidpo-cidpo  lixkhuy  hoextngg  ciu  kviaa+khix.

    Yn  zaiviar  hiah'ee  laang  tidtit  teq  khvoax+yn.    Yn  ciu  lorng boo  hoethaau,  ar  pofchii  iugvar  ee  zusex  kab  khapo  kviaa+khix.    A'Lok  boo  kofng'oe;   a'Hoef  u-sizuxn'ar   eng  pvi'ar-bak  ka  y  thaukhvoax+cide,  ma  mxkvar  kofng'oe.   Yi  cy'u  toeatioh  y  un'ar  kviaa+khix.

     Yn hiorngtioh  tangpag-peeng  botheeng  tidtit  khix.    Yn  kviazhud  chiuxnaa,  kengkoex  soatoe,  kviakaux  cioqthaau-lo.    Yn  cidpo-cidpo peh-koaan,  ar  afnny  kviaa-cinkuo.    Tngf  thvy  phahphuo-kngf  ee sizun, yn  laikaux  cidee  svoakhaxm  ee  tefngbin.    Thauzeeng  si  svoakog,  yn  nngxlaang  theeng  ti  hiaf.     Citsii,  tangpeeng  u  jidthaau  zhud+laai.   Yn  khvoartioh  yn-nngxlaang  ee  viar,  ciox  ti  tuiebin  ee  svoapiaq.   A'Hoef   soeasviaf  mng  a'Lok,  korng,  "Larn  si  boeq  khix  tofui?"    A'Lok  theeng  cidtaux-kuo  ciaq  korng,   "Larn  lorng  ykefng  toaxhaxn  laq.   Larn  tioh  khix  zhoe  larn-kaki  ee  thvitoe."    Yn-nngxlaang  ciu  tuy  hiaf  koq  kviaa+khix.    Y'au  cinkuo,  bolaang  koq  khvoartioh  yn. 

      Ti   zngsia-citpeeng,  koekafng  kuimii  tarn  a'Lok  boeq  theh  kaw'ar  ee kag  tnglaai  heeng+y.

     Y  tafnkaux  thvy-kngf,  a'Lok  ia  boo  tngr+laai.   Kaux  hitjit  ee tiongtaux,  huisioong  siuxkhix  ee  kao  hionghioong  to  zao+laai,  boeq  kab  y  lylun.   Koe'ar  khvoartioh  kaw'ar  ciu  cviakviaf.     Y  ciu  pviarmia  zao.   Mxkuo,  hit'ee siuxkhix  ee  kao,  nar  oe  paxng  y  soaq,  ciu  tuy.      Hit'ee  thaukhag-terng  kngf-lutsud  ee  toaxciaq  kawar,  teq  tuy  soeaciaq  koekafng!     Khvoartioh  zef,  lorng bolaang kvar  oar+khix.     Larn  kaux  citmar,  ma  iao  siongsioong  khvoartioh  kao  teq jiog  koe'ar.   Khoflieen  ee  koekafng,  y  tvaf  boeq  afnnar?

         Bokuo,  koekafng  zaiviar  log'ar  ciofng kawar  ee  kag  tix+teq,  ykefng jibkhix  Tiong'iofng  Svoameh  ee  chimsvoaf-lai  laq.    Y  boeq  zhoe  yn,  ma  boo-zhaykafng.     Cy'u  ti  kawar  tuy+laai  ee  sii,  cyhor  pviarmia  zao.   Y  cidbin  kogkog-kvay,  cidbin  zao.   Y  iao ngrbang  log'ar  uxcidjit  oe  ciofng kawar  ee  kag  theh-tngflaai heeng+y,  afnny  biefntid  hai  y  tviaxtvia  tioh  ho kawar  tuy-kaux  hiahniq'zharm.    Y  ciu peq-khylix  khaq-koaan  ee  sofzai,  hioxng  tangpeeng  ee  svoaf  toaxsviaf  thikiox:   "Logkag  heeng  Kao  Ku!    Logkag  heeng  Kao  Ku!"   
       
       Larn  zay,  y  ee  hibang  cincior.    A'Lok  kab  a'Hoef  zox  afng-bor,  y  lorng  mxkvar  kofngzhud  thaukhag-terng  ee  kag  si  afnnar  laai
+ee.   Y  ti  armsii  boeq  khuxn  ee  sii,  ma  mxkvar  ciofng hit'ee  kag  pag+loqlaai,  afnny  kwkuo  ciu  soax  pag-boe-khylaai  laq.     Hit'ee,  ykefng  svikwn  jibkhix  thaukhag-lai.
                     
      A'Hoef  ittit  sviukorng,    cy'u  hor-hietthorng  ee  log'ar-kafng  ciaq  oe  hoatkag.       Cit'ee  sirnliam,  kaux  yn  sofsvy  ee  log'ar-kviar  toaxciaq  y'au  ma  svizud  nngxky  kag  ee  sizun,  ciu  ho  yi  kohkhaq  khaksixn  laq.

      Yn  ti  svoalai  koeatioh  huisioong  hexnghog  ee  jidcie.      Mxna  afnny,  yn  ee  kviafswn  ma  lorng  ti  tag'sofzai  ho  laang  zuntiong  zox  zoex-kokuix  koq  u-khiecid  ee  toxngbut.


       Sii  kaux  kin'afjit,  yn  hiah'ee  kviafswn  iao  ti thaozar  ee sizun,  oe  thviakvix  hngxhng-hitpeeng  koekafng  teq  kiox  ee sviaf,  "Logkag  heeng  Kao  Ku!  Logkag  heeng  Kao  Ku!"    Mxkuo,  yn  lorng  mxzay  cit'ee  kiorsviaf  si  teq  korng  symmih.
          
       Thaozar  ee  jidkngf  ciox  ti  chvizhuix   ee  zhawpof,  log'ar-kviar  lorng  boeq  khix  chitthoo  laq.    Lie  khvoax,  yn  ee   thaukhag-terng  hit'nngxky  cvycvie  ee  log'ar-kag,  kiafmboo  cyn-kofzuy?
 
¡@¡@¡@( Pwnphvy  korsu, kofngkhie  "sengtiorng", "kakchvie" kab  "zuxlip".      Zef  kab  jinkafn  ee  toxteg,  boo-koanhe.) 
( Zokciar:  Liim  Keahioong )
Logkag  Heeng  Kao  Ku ¡@¡@¡@1997 / 8 / 1  sioxngbang¡@1999/ 7/ 6¡@siukae