Taiwanese Folk Tales]
 
Liie   Mngkhiefn

¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ --> Folk Tales, selection¶   .. --> EDUTECH Index-


[Zuo'ix]   Exbin  ee  buncviw-tiofng,  bo'eng  "o",  itlut  eng  "o"  laai  taixthoex.

------ ¢° ------¡@.¡@.¡@.

     Taitiofng,  Buxsia  ee  Liim+kaf  si  iwmiaa  ee  uxcvii-laang.     Kofzar  ti  hit'sofzai  u  cidee  hofgiah  ee  Liim  Goangoe,  larn  mxzay  si-mxsi  Buxsia   Liim+kaf  ee  zofsiefn,  cit'ee  Liim  Goangoe  kaux  siezap-hoex  iawboe  u  hauxsvy,  ciu  siw  cidee  zabor-karn  zox  soex+ee,  ngrbang  yi  laai  ka  y  svy  cidee hauxsvy.

       Cidnii-au,  cit'ee  zabor-karn  u  svikviar,  mxkuo  cviaa-khosioq,  koq  si  cidee  zabor-kviar.     Goangoe  cviaa-sitbang,  ciu  suipien  ka  yi  hoxmiaa  kiorzox  "Giogky".     Yi   zhutsix  boo-joaxkuo,  u  cidee  sisioong  ti  Liim+kaf  teq  zhutjip  ee  sngrmia  siensvy,  Laau  Pvoarsiefn  laai.     Y  ciofng  Giogky  pho  ti  chiwlai,  khvoax  cinkuo,  ciu  ka  Liim  Goangoe  korng, "Cit'ee  zabor-kviar  na  toaxhaxn,  Liim+kaf  ee  zaihux  ciu  mxkviaf  bolaang  thoaan  laq."       Y  korng  ciah'ee  oe  sizun,  Liim  Goangoe  ee toaxbor,  Zw+si,  ti  mng'au  u  thviaf+kvix,  simlai  cviaa-bohvoahie,  mxkuo  pexngboo  kofngzhud.

        Tngf  Giogky  poehhoex  ee  sii,  Yn-lauxbuo  phoarpvi  laai  koeasyn,  ciu  ka  yi  baizoxng  ti  auxsvoaf+nih.       Liim  Goangoe  ee  toaxbor,  suijieen  iao  thafng korng u-toxliong,  tuiethai  Giogky   kvafnar  tuiethai  kaki  ee  zabor-kviar,  mxkuo  poehnii-zeeng  Laau  Pvoarsiefn  ee  hiah'ee  oe,  ti  simlai  paxng-boextiau.     Yi  uxsii  ma  oe  tamsym  Liim+kaf  ee zaisarn  kiarm  cviasi  oe  ho  cit'ee  zabor-gyn'ar  parciaxm+khix.

        Giogky  hit'nngxee  toaxcie  ykefng  zox  ho  Zhoax  siao'iaa  kab  Goo  Siao'iaa.    Yn  lorng  si  hi'toexhngf  u-miakhix  ee  kateeng  ee  kviafjii.   Giogky  zablag'hoex,  ma  tioh  zox+laang  laq.

        U-cidjit,  Giogky  khix  auxsvoaf,  yn-svibuo  ee  bong-hiaf.     Ti  armthau'ar  boeq  tngr+laai  ee  sizun,  ti  khoepvy  guxtioh  cidee  siaolieen-laang  teq  liah  zuykoef.     Hit'ee  si  boe-zuykoef  ee  a'Tit+ar;    y  ee  miaa  kiorzox   Liie  Puttit.

        In'ui  y  bad  liah  zuykoef  laai  Liim  Goangoe  ee  zhux+nih  boe,  sofie  Giogky  bad+y.     Yi  ciu  ka  y  kiox  cidsviaf, "A'Tit+ar!"   koq  oafkhix  kab  y  korng kuykux-oe,  ar  khia  ti hiaf  khvoax  y  ti  khoe'ar+nih  teq  liaulaai-liaukhix.    Cidtaux-kw'ar,  Giogky  ciu  tngfkhix  zhux+nih.

        Citkvia  taixcix,  zhawtwkharm,  khix  ho  toaxniuu,  ciuxsi  yn-lauxpe  ee  toaxbor,  khvoax+tioh.      Toaxniuu  to  suisii  khix  ka  Liim  Goangoe  korng,  "Lirn-Giogky+ar  kab  hit'ee  boe-zuykoef  ee  a'Tit+ar  kofng'oe,  korng-gah  joaxniqar  chinbit+leq  ox."      Ti  hit'ee  sitai,  bixhwn  ee  zabor-gyn'ar  na  ho  laang  korng  yi  kab  bixhwn  ee  zapof-laang  cviaa-chinbit,  ciuxsi  cyn-kiernsiaux  ee  taixcix.

       Boo-joaxkuo,  Giogky  tuy  goaxbin  jip+laai,  Goangoe  ciu  kiox  yi  laai,  koq  mng  yi  twciaq   kab  sviaflaang  kofng'oe.    Giogky  mxzay  si  symmih  taixcix,  ciu  ciaosit  ka  y  korng  si  a'Tit+ar.     Toaxniuu  ciu  ka  Goangoe  korng,  "Lie  khvoax!    Zef  na  thoaan+zhutkhix,   khvoax  boeq  afnnar  ciaq  hor."    Goangoe  tiaxmtiam,  oad+teq,  ciu  jibkhix  laixbin.

                                                      ------ ¢± -----¡

      Giogky  ti  khoepvy  kab  a'Tit+ar  kofng'oe  ee  kehtngfjit, toaxniuu  ciu  kiox  laang  khix  zhoe  a'Tit+ar  laai.

      A'Tit+ar  ti  toaxniuu  kab  Liim  Goangoe  ee  bixnzeeng,  in'ui  mxzay  si  symmih'taixcix,  cy'u  chimchym  taxm-cide  thaau  ciu  tarn  yn  khuizhuix.

      Goangoe  khylaai  kviakaux  a'Tit+ar  ee  sinpvy,  ka  y  zwsoex  khvoax,  ciu  ciofng  thaau  khinkhyn  taxm+cide  taxm+cide,  tngfkhix  y  ee  y'ar.   Y  khvoax  a'Tit+ar  ee  bixnsioxng  kab  sinzaai,  thaucit-pae  hoatkag  cit'ee  laang  ee  khiecid  huihoaan,  ciu  khuizhuix  mng  y  ee sinsex.

       Liie  Puttit,  kinnii  jixzap-jix'hoex,  ti  laghoex  ee  sizun   pexbuo  koeasyn  ciu  kotvoaf  cidlaang,  torzhux  liulong.      Kunkux  y  ee  irnsiorng,  y  ee  lauxpe  tuy  Hokkiexn  laai  Taioaan,  ti  Logkarng  zhoaxbor, ciaq  svy  y.

       Toaxniuu  soeasviaf  ka  goangoe  korng,  "Kiejieen  Giogky  kah'ix,  larn  ciu  ciofng  yi  kex  ho  cit'ee  laang."     Yi-simlai  sviu,  Giogky  na  kex  ho  cit'ee  bope-bobuo  ee  liulong-haxn,  ciu  boe  parciaxm  Liim+kaf  ee  zaisarn.   Goangoe  thviaf  yi  afnny  korng,  ciu  thegi  boeq  ciofng  a'Tit+ar  ciof-jiblaai  zox  kviafsaix.    Mxkuo,  toaxniuu  boo-zarnseeng,  yi  korng,  "Lie  kiarm  boe-kietid  larn iao  u  nngxee  zabor-kviar  ti  zhux+nih?"

       Goangoe  ciu  ka  a'Tit+ar  korng,  "A'Tit+ar,  goar  thviaf  lie  ee  sinsex,  huisioong  tongzeeng.      Goar  sviu  lie  ma  tioqaix  kynkirn  antuxn+loqlaai,  mxthafng  koq  boeq  torzhux   luilong  laq."        Y  koq  ka  y  korng,  yn  koatteng  boeq  ciofng  Giogky  kex  ho  y,  koq  boeq  ciofng  auxsvoaf  hittex  toe  kab  ti  hiaf  ee  zhuo'ar  koaq  ho  yn  thafng  seng'oah.

      Taixcix  ciu  afnny  koatteng.    Bokuo,  ti  goangoe-zhuolai,  kafntafn  ee  hunlea  y'au,  Giogky  ciu  ho  a'Tit+ar  zhoa  tngfkhix  auxsvoaf  ee  zhuo'ar+nih.
.¡@..

----------- ¢² ----------¡@.¡@.¡@.

     Giogky   kab  a'Tit+ar  kiet'hwn  liaw'au,  a'Tit+ar  tuliao  iawkuo  teq  liah  zuykoef  ygoa,  ia  ti  hit'ee  svoapho-toe  zorsid.    Giogky  ia  cviaa-jixnhun,  tagjit  zernglie  zhuolai,  koq  gaau-thviax  angsaix.     Afnny  suijieen  u  khaq-saxn,  yn  iao  koeatioh  boafnciog  koq  hexnghog  ee  jidcie.

      U-cidjit,  a'Tit+ar  ti   khoef+nih  teq  liah  zuykoef  ee  sizun,  hutjieen  khvoartioh  cidciaq  peqthorar  zawtuix  hitpeeng  khix.      Hitciaq  peqthorar  tidtid'zao,  ciu  zao-jibkix  cidee  thorar-khafng+nih.      A'Tit+ar  ka  y  tuy+khix,  ar  zhunchiuo-jibkhix  thorar-khafng-lai,  kafmkag  laixbin  chiefnchiern,  u  cviateng  ee  piaq  uii+teq.     Y  eng  chiuo  tidtid'iaq,  boeq  satioh  hitciaq  thorar.

      Cit'ee  sizun,  zu  hit'ee  gvexpiaq  lag  cidtex  kakkag  ee  miqkvia,  koxng  ti  a'Tit+ar  ee  chiuo+nih.     Ka  hef  khioq+khylaai,  cide  khvoax,  si  cidtex  o'angseg  ee  sior-zng'ar;   cviatang  koq  suysuie.      Y  ciu  ciofng hittex  he  tiaxm  lagtoexar+nih,  koq  khix  liah  zuykoef.

      Hit'axm,  Giogky  boeq  theh  a'Tit+ar  ee  sva'afkhox  khix   soea  ee  sii,  ciu  hoatkiexn  hittex  siekag-zng'ar.       Yi  khvoax+tioh,  to  huisioong  tioqkviaf,  kynkirn  khix  mng  a'Tit+ar,  zef  si  tuy  tofui  laai+ee.    A'Tit+ar  ciu  ka  yi  korng  hit'expof  sor-hoatsefng  ee  su.    Giogky  korng,  "Goar  bad  khvoarkvix  citkhoarn  ee  miqkvia.      Zef  si  okym-zngf!  si  zoex-kokuix  ee pofbut.

        Goanlaai,  kym  u  ngkhym,  peqkym  kab  okym;  kitiofng  okym  zoex-hiharn.   Okym  ee  keatat  si  ngkym  ee  zabpoe.   A'Tit+ar  korng,  "Ax  uxviar!    Hit'ee  thorar-khafng  ee  laixbin  lorng  ma  si  zef."

        Kehtngr-zafkhie,  yn  nngxlaang  thaozar  ciu  zawkhix  hit'ee  thorar-khafng-hiaf.      Giogky  zhunchiuo-jibkhix.     Laixbin  lorng  si  thoo.    Pexngboo  symmih'gvexpiaq.     Yi  iahtioh  cidky  zhaphoex,   tefngbin  u  siar  goxji  harnji,  korng  "Mngg-khiefn-cy-por-zoong".    Si  symmih  iesux,  yn  khvoax-mxzaiviar.

       Boo-joaxkuo,  Giogky  uxsyn.     A'Tit+ar  kab  yi  zhamsioong,  ciu  ciofng  hittex  okym-zngf  theqkhix  boe.     Boe  cviazoe  cvii.    Afnny,  y  ciu  mxbiern  koq  kuijit  zhutkhix  liah  zuykoef  khix  boe,  ar  thafng  ti  zhux+nih  hofhor  poephvoax  Giogky.
 
 

----------- ¢³ ----------- ¡@.¡@.¡@.

       Giogky  svy  cidee  zapof-kviar.    Ti  moafgoeh  ee  sizun,  ciu  pho-tngfkhix  ho  akofng-amar  khvoax.       Akofng,  Liim-Goangoe,  huisioong  hvoahie,  ciu  ciaplaai  pho.      Mxkuo,  mxzay  si  afnzvoar,  phoxkoex  chiuo, ve'ar  soax  tidtid'hao.       Hao-gaq  lorng  boextiam.      Akofng  ka  y  pho+teq,  tidtid'ioo,  ciu  phoxkaux  mngpvy-hiaf,  korng,  "Akofng  sioq,  akofng  sioq.
Zef  ho  lie  chitthoo."     Ciu  ioo  mngg+nih  ee mngkhien'ar.     Hit'ee  ve'ar  thviatioh  mngkhien'ar  khiauqkhiauh  ee  sviaf,  ciu  boo-kohzaix  hao  laq.

        Akofng  korng,  "Cit'ee  gyn'ar  cviaa-zhuobi,  aix   thviaf  mngkhiefn  ee  sviaf.     Goar  tioh  laai  ka  y  hoxmiaa  zox   "Mngkhiefn".       A'Tit+ar  cide  thviatioh  "Mngkhiefn"  cit'ee  miaa,  ciu sviukhie  ti  hit'ee  thorar-khafng  thehtioh  ee  zhaphoex,  tengbin  siafkorng  "Mngkhiefn-cy-pofzoong"  goxji.     Y  ciu  ka  akofng  soehsia,  kynkirn  lixkhuy  hiaf,  tngfkhix  zhux+nih.        Toaxniuu  kab  nngxee  toaxcie  lorng  mzaiviar  hiah'ee  taixcix.

        Liim  Goangoe  zox  poehzab'hoex  ee  svijit  ee  sii,  sofu  ee  chincviaa  lorng  laai.     Yn  lorng  u  toarlaai  lefmih,  hoxsiong   teq  pykaux  sviaflaang  ee   khaq-u  keatat.

       A'Tit+ar  iao  si  phvai  hittvax  zuykoef  laai.       Nngxee  toaxcie  kab  cyhw  lorng  thauchiox  cit'ee  sarnchiaq  ee  moexsaix,  korng,  ti  tviuxlaang  ee  toa-svijit,  boo  hofmih  thafng  saxng,  koq  liah  zuykoef  laai  laq.

        Taixkef  zuxcip  hofsex  liaw'au,  goangoe  tuy  laixbin  zhud+laai.      Y  kiox  taixkef  tiaxmtiam,  korng  boeq  soanpox  cidhang  taixcix.       Y  theqzhud  cidtviw  toextoo,  korng,  "Zernglaang  ti  ciaf.    Kin'afjit,  goar  boeq  ciofng  goar  ee  zaisarn  punzox  svatex,  laai  ho  sva'ee  zabor-kviar.      Lirn  lorng  laai  zox  kongchyn."       Ciu  kiox   sva'ee  kviafsaix  lorng  laai.   Toa-kviafsaix  kab  toexji-kviafsaix  kviaa-zhutkhix  thauzeeng.    Khvoax  toextoo,  ciu  khaisie  hiamtafng-hiamsay,  soax  korng  hef  boo  kongpvii,    Yn-nngxlaang  afnny  teq  phvae-koatteng  ee  sii,  toaxniuu zhapzhuix  korng,  "Lirn  na  kafmkag  boo-kongpvii,  nar  hoexhiao  sviaflaang  ka  zoanpo  boea+khylaai,  eng  hit'ee  cvii  laai  pwn."

       Hef  sidzai  si  cyn-toaxphid  ee  cvii,  yn-nngxlaang  lorng  boea-boextor.      Tngf  yn  teq  gixlun  ee  sii,  khia  ti  pvi'ar  ee  a'Tit+ar  soeasviaf-soeasviaf  korng,  "Boo,  goar  laai  boea,  hor  laq."       Toaxcie  thviaf+tioh,  ciu  chiox+zhutlaai,  korng,  "Hngr!  Cit'ee  sarnchiq-kuie  iah  oe  korng  toaxoe!
Mxbiern  joaxzoe  laq,  lie  lieen  cidbaxn'niuo  ma  theh-boexzhud+laai."    Kisit,  hit'ee  thoftoe  tadtioh  kuynax'zabbaxn'niuo.     Jixcie  ia  korng,  "Mxbiern  laq.     Y  na  theh-oexzhud   cidzheng'niuo,  goar  to  ho+y!"

      Zaixtviuu  ee  langkheq  lorng  toaxsviaf  chiox+zhutlaai.     Giogky  thaukhag  loeloee,  ciu  kaux  yn-toaxniuu-hiaf,  korng,  "Anniax,  lie  khvoax,  acie-yn  lorng  boeq  khihu+goar."       Toaxniuu  korng,  "Yn  nar  u  khihu+lix.      Lie  na  theh-oexzhud  cidzheng'niuo  ee  ngkym,  Liim+kaf  ee  zaisarn  ciu  lorng  si  lie  ee  laq."     Sofu  ee  langkheq  koq  chiox+zhutlaai,  in'ui  yn  zaiviar  a'Tit+ar  ee  zuykoef  koq  afnnar  gaau-boe,  cidtvax  ma  boexboo  kuycvii.

      Citsii,  a'Tit+ar  kviakhix  y-hittvax  zuikoef-larng,  ciu  ka  hef  tvaf+laai.    Y  siefn  ciofng  cidtvax  giaa-kaux  goangoe  ee  bixnzeeng,  korng,  "Tviulaang-pa'ar,  zef  si  lie  ee  koay-swn  Mngkhien'ar  boeq  ka  lie  haokexng  ee."      Y  kofngliao,  ciu  ciofng  tefngbin  ee  zuykoef  poeh-zao.      Exkhaf  kerngjieen  si  cidtuy  kym-siaksiag  ee  okym-zngf!

       Y  koq  ciofng  lexnggoa  ee  cidlarng  theqlaai  khngx  ti  toaxcie-yn  ee  bixnzeeng.    Giogky  ciaq  khuizhuix  ka  yn  korng,  "Acie,  cyhw,  ciaf  u  okym  goxzab'kyn,  tadtioh  ngkym  goxpah'kyn  laq.     Si  lirn  ee  sun'ar,  Liie  Mngkhiefn,  boeq  ka  lirn  boea  hiah'ee  kasarn  ee."     Goxpah'kyn  ciuxsi  poehzheng'niuo,  pie  jixcie  sofkorng+ee  khaq-zoe.      Zoantviuu  ee  laang  lorng  tiaxmtiam,  kvafnar  khix  khvoartioh  kuie.      Cy'u  goangoe  cidlaang  chiorchiox,  tidtit  teq  tarmthaau.

        Liim+kaf  ee  zaisarn  ciu  afnny  zoanpo   thoaan  ho  Liie  Mngkhiefn.    Taixkef  bo'oe-korng.

        Mngkhiefn  y'au  cviuxkviaf  khofchix,  khoftioxng  Cioxnggoaan.     Y  ciuxsi  Liie  Cioxnggoaan.

        Auxlaai  Liie  Cioxnggoaan  u  svy  sva'ee  hauxsvy.      Toa+ee   ciu  ciaux  yn-lauxbuo,  Giogky,  ee  iesux,  koea'mngg  svix  Liim,  thoaan  Liim+kaf  ee  hviu'iefn.      Liim  Goangoe  sor-laau  ee  zaisarn  ciu  afnny,  oan'oaan-
zoanzoaan  kuihoaan  ho  Liim+kaf.       Liim  Goangoe  kaux  kawzap-laghoex
ciaq  koeasyn.     Y  kaux  sie,  lorng  boo  kofngzhud  cidhang  piebit.    Lirn  kiarm  zay,  si  symmih'piebit?
 


( Zogciar:   Liim  Keahioong )
Liie  Mngkhiefn¡@¡@        1997 / 8 / 1  sioxngbang¡@¡@¡@¡@¡@1999/ 7/ 6¡@siukae


 
 
 
 
 

_