[Taiwanese Folk Tales]
 
Guloong  kab  Citluo

¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ --> Folk Tales, selection¶   .. --> EDUTECH Index-


*.. ¡@Ti Zanbuun-Khoef ee tefngliuu, kin svoaf ee sofzai, u cidphvix ee zhawpof.    U cidee siaolieen-laang, muyjit thaozar ciu khafn y ee guu laai ciaf ciah zhao.     Y eng tiuxzhao zox cidky tadar, ti hiaf ee chiuxviar-khaf punzhud iubie ee koatiau.
. . . .
*.. ¡@Khoef ee tuiehvoa hitpeeng, u cidkefng zhux.    Hiaf u khiaxtioh cidee lau-akofng kab y ee zabor-swn.   Cit'ee zabor-swn cviagaau citpox;   thafng korng si cidee citluo.    Yi tagjit pviarsex citpox, ho yn-akofng theqkhix haypvy ee zngsia, boe laai zox seng'oah ee huie'iong.
. . . .
*.. ¡@Yi  kwkuo ylaai, sisioong thviatioh hngxhng ee tuiehvoa sor-thoaan+laai ee tadar-sviaf.    Tngf uxcidjit, yn-akofng zhutkhix zngsia ee sii, yi cidlaang kviazhud mngkhao, kviaa kaux khoepvy.    Hioxng tuiehvoa hitpeeng khvoax, ciaq zay si cidee guloong teq puun tadar.
. . . .
*.. ¡@Khafn guu ee hit'ee siaolieen-laang ia hoatkiexn-tioh tuiehvoa u cidee siaoluo, ciu khylaai kviaa-kaux khoepvy.    Yn nngxlaang bin-tuix-bin, kehtioh hittiaau khoezuie, cidsii mxzay boeq korng symmih.    Kynkirn ee khoezuie, tidtit teq laau.    Guloong kiox cidsviaf, "Of . . ix!",  Citluo ia hoetab y cidsviaf "Haf . . ix!".    Yn ee svia kab khoezuie ee sviaf viuu-zorhoea, tuix exthaau hitpeeng thoaan+loqkhix.
. . . .
. . .

*.. ¡@Zhunthvy ee sizun, Zanbuun-Khoef ee zuie ciaxmciam cior, ar hit'ee zhawpof ee zhao lorng cviazox chvizhuix koq phafng.    Thaozar, Guloong ciofng guu khanlaai-kaux hiaf, y ciu giaqthaau khvoax tuiehvoa, khvoax Citluo si-mxsi zhutlaai ti mnggoa.
. . . .
*.. ¡@Ti zhuolai ee Citluo na thviakvix tadar ee sviaf cidzun-cidzun teq thoaan+laai, yi ciu ciaxmsii parnghe citpox-ky, hioxng thang'ar-goa khvoax.    Yi ee sym, ykefng poekhix-kaux khoepvy.
. . . .
*.. ¡@Akofng simlai  zaiviar yn-zabor-swn ee simsu;  y pexngboo kofngzhud, ar kwkuo zngzox m-zaiviar.   Y tuy simlai hvoahie cit'ee hoattiern, tiaxmtiam ciok'hog yn-nngxlaang oexthafng kiet'hap laai cviazox hexnghog ee angbor.
. . . .
*.. ¡@Tngf Citluo ee khangkhoex soaq, ar cidlaang zao-zhutlaai khoepvy ee sii, Guloong ciu kynkirn liauzuie, tuy tuiehvoa laai citpeeng, kab yi sionghoe.   Yn zorhoea ze-teq kofng'oe, yn u hiahniq'zoe ee oe thafng korng.    Yn korng-kaux yn ee cionglaai, yn korng-kaux hit'ee byle-zharnlan ee khoaelok-jinsefng.   Khinkhyn ee svoahofng zhoef+laai, ar khoepvy zhawar-terng u peh+ee, ngg+ee kab cyseg ee otiap te poelaai-poekhix.
. . . .
*.. ¡@Boo-joaxkuo, Citluo-simlai ee cit'ee khoaelok, khiog ui cidhang put'heng ee hoatsefng ciu boeq tng+khix.    Hit'ee hiahniq'thviarsioq yi ee Akofng, kerngjieen ti hit'ee joaqthvy, tngf y tuy zngsia tngr+laai ee sizun, ti loxtiofng poaqtor, ciu phoarpvi laq.   Afnny kuynax'jit, Akofng juo-laai juo-larm.   Zoea'au ti cidee armthau'ar, y ti zhngterng, khantioh Citluo kab Guloong ee chiuo, ciok'hog yn cionglaai ee hexnghog, ciu anzeng tngxkhuix.
. . . .
. . .

*.. ¡@Chitgoeh ee jidthaau cviaa-kngliang.   Guloong iao si thaozar ciu khafn guu kaux Citluo ee zhux ee tuiehvoa, ho guu ciah zhao.   Thviterng u peqhuun, chinchviu kauxkau ee mithoaan, khinkhyn poef+koex.
. . . .
*.. ¡@Hitjit si chid-goeh chid-jit, Citluo thviakvix Guloong ee tadar-sviaf ciu zhud+laai.   Khongkhix sipsib, zhawar-terng u loxzuie.   Zaxmii svoaterng kvafnar u loqho.
. . . .
*.. ¡@Guloong khvoartioh Citluo zhud+laai, ciu ciofng guu paxng ti zhawpof, sviuxboeq liauzuie koealaai citpeeng-hvoa.   Khoezuie u khaq-kirn, mxkuo Guloong zaiviar boeq afnnar liauzuie ciaq khia-oexzai.
. . . .
*.. ¡@Tngf y liauzuie kaux pvoarlo-hng ee sizun, hutjieen thviatioh cidzun ee koaesviaf, tuy khoef ee tefngthaau-hitpeeng thoaan+loqlaai.    Guloong theeng+loqlaai, giaqthaau khvoax tefngliuu.    Hai+laq !    Cidtng-goa-koaan ee khoezuie kvafnar hay'erng, pekkin+laai !    Guloong khvoartioh hef, kuisyn-laang lorng lerng+loqlaai.    Boeq cixn, boeq thoex, ykefng boexhux laq !    Svoaterng ee zuie, zox-cidhoea, lorng pviax+loqlaai.    Zuie chiofng tuix Guloong ee hefng+nih laai.   Y tidtit iaq, boeq khiaxzai+khylaai.   Mxkuo zoexzoe cioqthau'ar kab chiuxky-zhaphex koxng tuix Guloong ee khaf, iof, kab sengkhw ee tag'sofzai.    Itzhadnar, y symmih toh m-zaiviar laq.    Kuisyn-laang ho svoazuie chiongkhix-kaux hngxhng.
. . .
*.. ¡@Ti mngkhao-goa ee Citluo khvoartioh zef, hoaq-cidsviaf, kynkirn zao+laai.    Yi boeq zawkhix kiux Guloong.    Yi tidtit zao tidtit kiox, ientioh khoehvoa tidtit tuy.    Zuysex juo-laai juo-koaan, cide boo-siofsym, Citluo ia soax ho svoazuie kar-jibkhix khoelai.
. . .

.. .
*.. ¡@Itzhex lorng tiaxmzeng laq.   Boo-kohzaix khvoartioh pi'ay-tioqkip ee Citluo, ia khvoax-boextioh zuylai pviarmia boeq khia+khylaai ee Guloong.
. . .
*.. ¡@Hitsii, tuy svoaf-hitpeeng, u cidciaq peqlexngsy poef+laai.   Y ientioh hittiaau khoef poef+khix ar kaux cid'sofzai ciu poekoaan+khylix, ar poe-koexkhix tuiehvoa, ti hiaf poekhie-poeloh, y'au ciu koq poef-tngfkhix svoaf+nih.
. . .
*.. ¡@Hitsii, thviterng lorng boo huun.    Taixkef hoatkiexn-tioh ginhoo ee tangpeeng kab saipeeng zhut'hien nngxliap cviakngf ee chvy.   Yn korng Citluo kab Guloong ee lenghuun cviuxthvy cviazox hit'nngxliap chvy.   Koq khvoartioh ti ginhoo ee laixbin u chitliap khaq-soex ee chvy, khvoax+laai chinchviu hitciaq peqlexngsy.
. . .
*.. ¡@Laang korng, hitciaq peqlexngsy si sie+khix ee Akofng sor-piexn+ee.   Y ti hitjit, laai zhoa Citluo kab Guloong ee lenghuun, zorhoea cviuthvy+khix.
. . .
*.. ¡@Uxlaang korng, Citluo ti thvterng ykefng cviazox siin.    Taixkef ciu kiox yi zox Chitniuu Mar.   Ar ciofng chid-goeh chid-jit texngzox Chitniuu-mar-svy;  ciuxsi Chitniuu Mar ti thvy+nih ee svijit.   Chid-goeh chid-jit ia kiorzox Chitsek (iafsi Chitsiaq), laai kieliam hittuix sunkied ee zengjiin.


Zokciar: Liim Keahioong
Guloong kab Citluo@¡@¡@¡@¡@¡@¡                                          1997 / 8 / 1