[Taiwanese Folk Tales]
 
Hofsym ee Lau-Apeq kab Kehpiaq ee Laang

¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@¡@ --> Folk Tales, selection¶   .. --> EDUTECH Index-T


*.. Kofzar u cidee hofsym ee lau-apeq khia ti zhanzngf+nih.¡@Larn boeq kiox y zox  Apeq.
¡@
*.. U cidjit, y giah tithaau ti auxbin ee zharhngg-ar teq zerngzhaix.    Y u chi chidciaq kawar, ia kab y ti hiaf.    Y thviakvix kawar ti hngxhng-hiaf teq pui, ar ia eng khaf teq iahthoo.   Apeq ciu khix khvoax+y, ar thoex y kut hit'ee sofzai.
¡@
*.. Boo-sviuxkaux, kerngjieen kudtioh cidaxng ee ngkym.    Y cviaa-hvoahie, ciu pox chincviaa-peng'iuo lorng laai khvoax.
¡@

*.. Kehpiaq u cidee laang, ti armsii thauthau'ar laai thauliah Apeq ee kao, thoaf y khix kaki ee hngg+nih, kiox y tioh pui.   Kawar ho y thoaf+teq, ciu pui.    Hit'ee laang ciu kut hit'ee sofzai.

*.. Mxkuo, y sor-kut+tioh ee, si cidaxng ee sae.    Y cviaa-siuxkhix  ciu ciofng kawar phaq sie.
¡@
*.. Apeq zaiviar, cviaa-pisiofng ciu hofhor ciofng kawar baizoxng, koq ka y zo cidee suysuie ee bong.
¡


*.. Boo joaxkuo, ti boxngpvy hoatzhud cidzaang chiuxar.   Hef cinkirn ciu toaxzaang+khylaai.    Apeq kux hitzaang ee ky, laai zoq cidee zengkhu.@

*.. Tngf y eng cit'ee zengkhu laai zengbie ee sii, ciaq hoatkiexn, juo-zefng, bie juo-zoe; zoe-kaux moar zengkhu.

*.. Zu-afnny, Apeq lorng mxkviaf boo bie thafng ciah.

*.. Cit'ee taixcix ho kehpiaq ee laang khvoaxkvix, ciu ti armmii, tahuthau'ar jiblaai thautheh hit'ee zenkhu.

*.. Y theh tngr+khix yn-zhux, ar laai zefng bie.   Mxkuo, bie zuo-zefng juo-of, soax boe ciah+tid.

*.. Y cviaa-siuxkhix, ciu ciofng hit'ee zengkhu eng porthaau khafmphoax, koq eng hoea ka hef siozox hoefhw.

*.. Apeq zaiviar, ciu mxkafm, ar khix ka y thor hiah'ee hoefhw, theh-khix kawar ee boxngpvy, iaxsvoax ti chiuxkhaf.    Boo-joaxkuo, hitzaang chiu to svizhud zoexzoe koefcie, lorng toaxliap, tvy koq suie.    Apeq ciofng hiah'ee koefcie tvaf-khix  chixtviuu, boe cviazoe cvii.


*.. Kehpiaq ee laang khvoax+kvix, ia kynkirn khix chiofng zhwn ee hoefhw kheeng-khix ia ti y ee koefcie-hngg+nih.   Y tarn boeq u cviazoe hofciah ee koefcie.

*.. Mxkuo bokuo, y ee koefcie-hngg svizhud cviazoe thaang.   Sofu ee koefcie-zaang lorng liefn+khix. 


*.. Hofsym ee laang, bolun zox symmih, lorng u hor ee kietkor.

*.. Hoaxnna mxsi lie ee, ka hef kiongkioong chviuo+laai ma bo'u symmih hofzhux.
¡@


(Zokciar:   Liim Keahioong)
Hofsym ee Lau-Apeq kab Kehpiaq ee Laang      ..           ..       ..    
1997 / 8 / 1