[中文聖經 台音閱讀]
 
中文聖經 台音閱讀

..
彼 得 前 書 第 二 章
..
..
      回 【WWW台語聖經】首頁  EDUTECH 首 頁


速選 : ◎ 第一章 第 二 章 1,2,3,4 節, 5,6,7 節, 8,9,10 節, 11,12 節, 13,14,15,16 節, 17,18,19 節, 20,21,22 節, 23,24,25 節, 第 三 章 第 四 章 第 五 章 
.
     華 語 及 台 語 經 文  不 同 用 辭 
.
  Sofie lirn kiejieen tukhix-liao itzhex ee oktok, khuyzax, kefhor,
第 二 章 . 所 以 你 們   既 除 去   一 切 的 惡 毒,   詭 詐, 並   假 善, 
 cidtox, kab itzhex ee huypoxng ee oe, 
 嫉 妒,  和   一 切  誹 謗 的 話, 

 ciu tioh aebo hit'ee sunzeng ee lengny, chinchviu twciaq svy ee ve'ar teq
2 就 要 愛 慕 那 純 淨 的 靈 奶, 像   纔 生 的 嬰 孩
 aebo ny cidviu, ho lirn in'ui afnny ciaxmciam tiofngtoa, tiekaux u titkiux.
 愛 慕   奶 一 樣,   叫 你 們 因 此  漸  長,    以 致 得 救。


 Lirn na tamkoex Zuo ee wn ee zubi, ciu tekkhag oe afnny. 
3 你 們 若 嘗 過 主 恩 的 滋 味, 就 必  如 此。 


 Zuo si oaqcioh. Suijieen si ho laang sor khiesag ee, khioksi ho Sioxngtex 
4 主 乃 活 石。 固 然 是 被 人 所 棄 的, 卻 是 被 上 帝
 sor kefngsoarn+zhutlaai, ar sor pofsioq ee.    --=♂=回 頁 首 ---
 所 揀 選    所 寶 貴 的。

 Lirn laikaux Zuo ee bixnzeeng, ia ciu chinchviu oaqcioh, siu kiernzo
5 你 們   來 到 主 面 前,   也 就 像  活 石, 被   建 造
 cviazox lengkiofng, zox serngkied ee zeasy, ciartioh Iasof Kitog laai 
 成 為 靈 宮,  作 聖 潔 的 祭 司, 藉 著 耶 穌 基 督
 hoxnghiexn-zox Sioxngtex sor hvoahie ciaplap ee leeng ee zex.
 奉 獻   上 帝 所  悅 納 的 靈 祭。 


     In'ui kefng+nih u korng, "Khvoax+aq, goar ciofng sor-kefngsoarn sor-pofsioq
6 因 為 經 上 說,   『看 哪, 我 把 所 揀 選  所 寶 貴
 ee zhuokag-cioh, khngrhor ti Sek'afn, sirnkhox Y ee laang, tekkhag boe 
 的 房 角 石, 安 放 在 錫 安, 信 靠 他 的 人, 必  不 
 tiekaux kiernsiaux.”
 至 於 羞 愧。』       --=♂=回 頁 首 ---


 Sofie Y ti lirn u-sixn ee laang, ciu cviazox pofkuix, khioksi ti hiah'ee mxsixn 
7 所 以 他 在 你 們 信 的 人 就 為 寶 貴,   在 那 不 信
 ee laang, u oe teq korng, "Khyzhux ee saihu sor khiesag ee cioqthaau, ykefng 
 的 人, 有 話 說,     『匠 人    所 棄 的 石 頭,     已 
 cviazox-liao zhuokag ee thaau-cidtex cioqthaau."
 作 了  房 角 的 頭 塊 石 頭。』

 Koq korng, "Cviazox tvikhaf ee cioqthaau, poah+laang ee cioqpvoaa." Yn
8 又 說, 『作 了      絆 腳 的 石 頭,  跌 人       的 磐 石。』 他 們
 kiejieen m suxncioong, ciu ti toxlie-siong si poaqtor ee laq. Yn afnny poaqtor
 既  不 順 從, 就 在 道 理 上 絆 跌。 他 們 這 樣 絆 跌 
 ia si zar to tviaxtioh ee. 
 也 是 預 定  的。


    Cy'u lirn  si siu kefngsoarn ee zoglui, si thafng zox-oong ee zeasy, si
9 惟 有 你 們 是 被 揀 選 的  族 類, 是 有 君 尊   的 祭 司,  是
 serngkied ee kokto, si siok-Sioxngtex ee zwbiin, boeq kiox lirn khix soan'ioong
 聖 潔 的 國 度, 是 屬 上 帝 的 子 民, 要 叫 你 們  宣 揚
 hit'ui tiaux lirn zhud o'axm, jip kibiau ee, hit'ui kngbeeng+ee ee byteg. 
 那 召 你 們 出 黑 暗 入 奇 妙   光 明 者 的 美 德。 


  Lirn ciongcieen boextid sngrzox zwbiin, hiexnzai khioksi zorliao Sioxngtex 
10 你 們 從 前 算 不 得  子 民, 現 在 o 作 了 上 帝 
 ee zwbiin. Ciongcieen boexbad sengboong linbirn, hiexnzai khioksi 
 的 子 民。      從 前  未 曾  蒙   憐 恤,   現 在 卻 
 sengboong-liao linbirn. 
 蒙 了                憐 恤。  
        --=♂=回 頁 首 ---
.你們 lirn,
kiejieen ,
ee,
並假善 (kab) kefhor,
kab
tioh,
hit'ee, 
chinchviu,
嬰孩ve'ar,
叫你們ho lirn,
因 此 in'ui afnny,
漸長ciaxmciamtiofngtoa,以致tiekaux
na.
必如此tekkhag oe afnny
si,
固然suijieen,
khiesag,
ho,
所寶貴 sor pofsioq
來到 laikaux,
chinchviu,
siu,
成為cviazox,
奉獻laai hoxnghiexn-zox,
悅納 hvoahie ciaplap,
靈祭leeng ee zex
所寶貴sor-pofsioq,
房角石zhuokag-cioh,
安放 khngrhor,
ti, 
tekkhag,
不至於boetiekaux,
羞愧kiernsiaux
Y, ti,
cviazox,
hiah'ee,
korng,
匠人khyzhux ee saihu
khiesag,
ykefng
作了cviazox-liao,
房角zhuokag,
頭塊thaau-cidtex
koq,
korng,
作了 cviazox,
絆腳 tvikhaf,
跌人poah+laang,
他們yn,kiejieen,
m,
ti,
絆跌poaqtor,
這樣afnny,
預定zar to tviaxtioh
惟有cy'u,
你們lirn,
siu, 
有君尊的
 thafng zox-oong ee,
要叫boeq kiox,
hit'ui,
光明者kngbeeng+ee
你們 lirn, 
算不得 boextid sngrzox
未曾boexbad
sengboong
憐恤 linbirn
khioksi 

..
 

    華 語 及 台 語 經 文  不 同 用 辭 
.
 Chin'aix ee hviati+aq, lirn si lwkheq, si kiarkw ee.   Goar khngx lirn
11 親 愛 的 弟 兄 阿, 你 們 是 客 旅, 是 寄 居 的。 我 勸    你 們
 tioh kirmkaix jiogthea ee su'iok. Cit'ee su'iok si kab lenghuun teq 
 要 禁 戒 肉 體 的 私 慾。這 私 慾 是 與 靈 魂   
 ciernzefng ee.
 爭 戰 的。


 Lirn ti goaxpafng-laang-tiofng, engkay tioh phynheng toanzexng, ho
12 你 們 在 外 邦 人 中,   應 當 ~ 行 端 正, 叫
 hiah'ee huypoxng lirn si zok'ogee, in'ui khvoarkvix lirn ee hor-heng'uii, ciu
 那 些    誹 謗 你 們 是 作 惡 的, 因 看 見  你 們 的 好 行 為, 便
 ti karmzhad ee jidcie, kuy eng'iau ho Sioxngtex.  --=♂=回 頁 首 ---
 在 鑒 察 的 日 子,   歸 榮 耀 給 上 帝。

 Lirn ui Zuo ee ienkox, tioh suxnhok laang ee itzhex zeato iafsi zaixsiong
13 你 們 為 主 的 緣 故, 要 順 服 人     的 一 切 制 度 或 是 在 上
 ee kun'oong, 
 的 君 王,


 iafsi kun'oong sor phaelaai hoad'og-sviwsien ee kvoa'oaan.
14 或 是 君 王 所 派 罰 惡 賞 善  的 臣宰。 


    In'ui Sioxngtex ee cy'ix pwnlaai si aix lirn hengsien, thafng thatbat hiah'ee
15 因 為 上 帝 的 旨 意 原 是 要 你 們 行 善, 可 以 堵 住 那
 hotoo-buty ee laang ee zhuix.
 糊 塗 無 知 人 的 口。      --=♂=回 頁 首 ---


 Lirn suijieen si zuxiuu ee, khioksi mxthafng ciartioh zuxiuu laai jiakhaxm
16 你 們 雖 是 自 由 的, 卻 不 可 藉 著 自 由   遮 蓋 
 oktok, zofngsi tioh zox Sioxngtex ee pogjiin.
 惡 毒, 總 要 作 上 帝 的 僕 人。

 Itteng tioh zunkexng zernglaang, thviarthaxng kaohoe-lai ee hviati. 
17 務  要 尊 敬 眾 人, 親 愛  教 中  的 弟 兄。 
 Kerng'uix Sioxngtex, zunkexng kun'oong.
 敬 畏  上帝,  尊 敬 君 王。


 Lirn zox pogjiin ee, hoaxnsu tioh zuun kerng'uix ee sym laai suxnhok
18 你 們 作 僕 人 的,  凡 事 要 存 敬 畏 的   心  順 服
 zwlaang. Mxna suxnhok hiah'ee siexnlioong ar unhoo ee, ciuxsi hiah'ee
 主 人。 不 但 順 服 那  善 良 溫 和 的, 就 是 那
 koaixphiaq ee, ia tioh suxnhok.
 乖 僻 的 也 要 順 服。     --=♂=回 頁 首 ---


 Sietsuo uxlaang uixboeq ho liongsym tuietekkhie Sioxngtex, ciu khix jymsiu
19 倘 若 人  為 叫 良 心 對 得 住 上 ,  就 忍 受 
 oankhud ee khofzhor, zef ia si thafng hy'aix ee. 
 冤 屈  的 苦 楚, 這 是 可 喜 愛 的。

 Lirn na in'ui hoaxnzoe laai siu zektvar, ar oextaxng jymsiu, si u symmih
20 你 們 若 因 犯 罪  受 責 打,  能 忍 耐, 有 甚 麼 
 thafng khoakhao ee leq. Taxnsi lirn na in'ui hengsien laai siuxkhor, oe j
 可  誇  的 呢。但 你 們 若 因 行 善  受 苦, 能 
 ymnai,   zef ti Sioxngtex khvoax+laai si thafng hy'aix ee.
 忍 耐,   這 在 上 帝  看 是 可 喜 愛 的。


 Lirn siuxtiaux goanpurn si ui cit'ee. In'ui Kitog ia ui lirn siuxkoex khor,
21 你 們 蒙 召  原 是 為 此。   因   基 督 也 為 你 們 受 過   苦,

 ka lirn lauloh boviu, ho lirn kintoex Y ee khapo laai kviaa. 
 給 你 們 留 下   榜 樣, 叫 你 們 跟 隨 他 的 腳 縱 行。   Y pexngboo hoaxnzoe, zhuix+nih ia boo khuyzax.
22 他 並 沒 有 犯 罪, 口 裡 也 沒 有 詭 詐。  --=♂=回 頁 首 ---

  Y ho laang me, boo hoekhao.   Siuxhai, boo korng uihiap ee oe. Cy'u 
23 他 被 罵  不 還 口。 受 害 不 說   威 嚇 的 話。 只 
 ciofng kaki kauthog ho hit'ui arnciaux konggi laai symphvoax laang ee Zuo.
 將 自 己 交 託  那   按 公 義  審 判  人   的   主。 


  Y siu koax ti zhathaau-terng, chinsyn tamtngf-liao larn ee zoe,  ho larn 
24 他 被 掛 在 木 頭 上  親 身 擔 當 了    我 們 的 罪,  使 我 們 kiejieen u ti zoe+nih sie, ciu thafng ti gi+nih oah. Iuu Y sor siu ee pvy-phaq
 既 然 在  罪 上    死 , 就 得 以 在 義 上 活。     因 他 受 的 鞭 傷, 
 ee siofng, lirn ciu tittioh-liao iti.
  你 們 便 得 了 醫 治。      --=♂=回 頁 首 ---


 Lirn ciongcieen chinchviu belo ee viuu. Jukym khioksi kuy ti lirn ee 
25 你 們    從 前 好 像 迷 路 的 羊。      如 今 卻 歸 到 你 們
 lenghuun ee Bogjiin, ia si Karmtog laq.
 靈 魂 的 牧 人  監 督 了。    --=♂=回 頁 首 --- 
.弟兄 hviati,
你們lirn,
客旅lwkheq 
khngx,
tioh,
ee,
cit'ee, 
kab
ti,
應當engkay tioh,
ho,
那些 hiah'ee,
in'ui,
便 ciu,
ho
你們lirn,
tioh,
或是iafsi
臣宰 kvoa'oaan
pwnlaai,
要你們aix lirn,
可以thafng,
堵住 thatbat,
hiah'ee,
zhuix 
你們 lirn,
suijieen,
khioksi,
不可 mxthafng,
總要zofngsi tioh
itteng,
tioh,
親愛 thviarthaxng,
教中kaohoe-lai,
弟兄hviati
你們 lirn,
zox.
tioh,
不但mxna,
hiah'ee
倘若sietsuo,
ho,
對得住tuietekkhie,
zef,
thafng
你們若因lirn na in'ui,
oextaxng,
thafng,
khoakhao,
taxnsi,
zef,
ti
你們lirn,
蒙召 siuxtiaux,
goanpurn,
為此 ui cit'ee,
in'ui, 
ka,
留下lauloh,
榜樣boviu, 
ho,
跟隨kintoex,
腳縱khapo
他被罵Y ho laang me, 
boo,
korng,
cy'u,
hit'ui,
arnciaux
他被掛Y siu koax.
ti,
木頭上zhathaau-terng,
我們 larn, 
使 ho,
得以 thafng,
iuu,
鞭傷 pvy-phaq ee siofng, 
便 ciu,
得了tittioh-liao
你們lirn,
好像chinchviu,
khioksi,
歸到kuy ti


[中文聖經 台音閱讀] 彼 得 前 書 第二章     台語文譯者: 林華英•林繼雄 1998/3/28