[ WWW 台語聖經 ] 啟示錄 21章→22章
 
預 言 ee

   回 【WWW台語聖經】首頁  回 EDUTECH 首頁
啟 示 錄 21 章 Khefsi-Liok 21

1: 我 koq 看見 有 新 ee 天, 新 ee 地; 因為 前 ee 天, 前 ee 地 已經 +去; . . . . . . . . koq[又], ee[的]
Goar koq khvoarkvix u syn ee thvy, syn ee toe; in'ui zeeng ee thvy, zeeng ee toe ykefng koex+khix;

→ 海 也 無 koq 有。
. . . .hae ia boo koq u.

.
2: Koq 看見 聖城, 就是 新 ee Ialoxsatlerng, 出 ti 天, 從 上帝-hiaf 降落, . . . . . Ialoxsatlerng [耶路撒冷], ti [在]
Koq khvoarkvix Serngsviaa, ciuxsi syn ee Ialoxsatlerng, zhud ti thvy, tuy Sioxngtex-hiaf karngloh,

→ 已經 備辦 便便, 親像 新娘 菃 整齊 laai 聽候 yi ee 丈夫。 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. laai [來], yi [她]
. . .ykefng pixpan piexnpien, chinchviu sinniuu zngthva zefngzoee laai thernghau yi ee tioxnghw.

.
3: Koq 聽見 大 ee 聲 從 座位 出, 講, "上帝 ee 會幕 ti 人 ee 中間, . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. tuy,
Koq thviakvix toa ee sviaf tuy zoxui zhud, korng, "Sioxngtex ee hoexbo ti laang ee tiongkafn,

→ 上帝 boeq kab 尹 svakab 居住; 尹 boeq 做 Y ee 百姓, 上帝本身 . . . . . . . . boeq[要], kab[和], svakab[一起]
. . .Sioxngtex boeq kab yn svakab khiaxkhie; yn boeq zox Y ee pehsvix, Sioxngtex pwnsyn

→ boeq kab 尹 ti+teq, laai 做 尹 ee 上帝。. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ti+teq[在著],
. . .boeq kab yn ti+teq, laai zox yn ee Sioxngtex.

.
4: "Koh boeq 自 尹 ee 目睭 拭去 攏總 ee 目屎; boboeq koq 有 死失; . . .. . . yn[他們], 攏總lofngzorng[全部]
"Koh boeq zu yn ee bagciw chitkhix lofngzorng ee bagsae; boboeq koq u sysid;

→ 也 boboeq koq 有 哀傷, 喉叫, 疼痛; 前 ee taixcix 已經 過+去. " . . .. . . . . . . . . . . . . boboeq[不要], taixcix[事情]
. . .ia boboeq koq u aisiofng, aukiox, tharngthviax; zeeng ee taixcix ykefng koex+khix."

.
5: 坐 ti 座位+ee 講, "我 換新 萬物。" Koq 講, "你 tioh 寫+伊, 因為. . . . . . . . . . . tioh[必須]
Ze ti zoxui+ee korng, "Goar voaxsyn baxnmih." Koh korng, "Lie tioh siar+y, in'ui

→ ciah'ee 話 是 可信, 是 真實 ee."。
. . .ciah'ee oe si thangsixn, si cinsit ee."

.
6: Koq ka 我 講, "已經 成 laq: 我 就是 Alixhoad kab 0bykaf, 是 起頭+ee . . . . . . .. . laq[了],Alixhoad[首字α]
Koq ka goar korng, "Ykefng cviaa laq: Goar ciuxsi Alixhoad kab 0bykaf, si khythaau+ee . . . . . . . . . Obykaf[末字ω]

→ kab 路尾+ee。我 boeq 賞賜 活命 ee 水泉 白白 ho 嘴乾ee 人 飲。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ho[予,讓]
. . .kab loxboea+ee. Goar boeq sviwsux oaqmia ee zuyzvoaa peqpeh ho zhuietaf ee laang lym.

.
7: 得勝 ee 人 boeq 承接 ciah'ee; 我 boeq 做 伊 ee 上帝, 伊 boeq做 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ciah'ee[這些]
Teksexng ee laang boeq sengciab ciah'ee; goar boeq zox y ee Sioxngtex, y boeq zox

→ 我 ee kviar。". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kviar[兒子]
. . .goar ee kviar."

                  --=♂=回 頁 首 --- 


8: "Taxnsi hiah'ee sioftvar+ee, mxsixn+ee, khofvox+ee, thailaang+ee, imloan+ee, kviaa-siasut+ee, paix-gvofsiong+
ee, kab lofngzorng korng-peqzhat ee laang, yn ee huxngiah si ti hit'ee eng hoea kab jiuhoong teq siof ee oo; cit'ee ciuxsi toexji-pae ee sie.

9: Hit'chit'ee thvisaix, ciuxsi theh chittex voar toefmoar zoea'au chit'hang zai'e ee, kitiofng cidee laai kab goar kofng'oe, korng, "Laai, goar boeq pox lie khvoax sinniuu, ciuxsi Viukof ee bor."

10: Goar ciu siu Siin ee kafmtong, ho y zhoaxkhix cidzo svoaf, toa koq koaan; y pox goar khvoax Serngsviaa Ialoxsatlerng, teq iuu thvy+nih, ciuxsi Sioxngtex-hiaf, karngloh;

11: U Sioxngtex ee engkngf; y ee kngf chinchviu siang-pofpoex ee cioh, chinchviu phekgek[碧玉], kngliang chinchviu zuycvy.

12: U toa koq koaan ee chviuu, hiaf u zabjixee mngg, ti ciah'ee mngg u zabjixee thvisaix, ia u miaa siar ti mngg+nih, ciuxsi Ysekliet-kviafswn zabjixee ciphaix ee miaa.

13: Tafng-peeng u sva'ee mngg, pag-peeng u sva'ee mngg, laam-peeng u sva'ee mngg, say-peeng u sva'ee mngg.

14: Sviachviuu u zabjixee toexky[地基], toexky-terng u Viukof[羊羔] ee zabji-suotoo[十二使徒] ee miaa.

15: Kab goar kofng'oe ee thvisaix u theh cidky kym ee loteg[蘆竹] tngzox chioq, boeq niuu hit'ee sviaa kab y ee mngg kab chviuu.

16: Sviaa si cviax-suohofng, tngg-khoaq pvipvii. Eng loteg niuu sviaa, tittioh zabjixee zhenglie[千里], tngg-khoaq-koaan lorng siosiang.

17: Thvisaix niuu sviachviuu, tittioh cidpah'siezab'siechioq; zef si ciaux laang ee zhurnchioq, ia si thvisaix ee zhurnchioq.

                  --=♂=回 頁 首 ---
18: Chviuu eng phekgek laai khie; sviaa si hor-kym ee, chinchviu thaobeeng ee polee.

19: Sviachviuu ee toexky u afn tag'tefngho ee pofcioh. Thaau-cidee toexky si phekgek[璧玉]; toexjixee si nagek[籃玉]; toexsva'ee si beflor[瑪瑙]; toexsie'ee si napor[藍寶];

20: Toexgoxee si angtiaau-gek[紅條玉]; toexlag'ee si chiaq-beflor[赤瑪瑙]; toexchit'ee si ng'gek[黃玉]; toexpoeh'ee si leggek[綠玉]; toexkaw'ee si chiefn'ngg-gek[淺黃玉]; toexzab'ee si huyzhuix-gek[翡翠]; toexzab'it'ee si cyseg-gek[紫玉]; toexzabjixee si chiahgek[赤玉].

21: Zabjixee mngg si zabjixliap cinzw; ciah'ee mngg tag'ee lorng si iuu cidliap zw zox ee. Svialai ee koelo si chinchviu thaobeeng ee polee ee sunkym[純金].

22: Goar boo khvoaxkvix svialai u tiexntngg[殿堂]; in'ui zoanleeng ee Zuo Sioxngtex kab Viukof si hiaf ee tiexntngg.

23: Sviaa boo khiarm'eng jidthaau iafsi goeh laai ciox y; in'ui Sioxngtex ee engkngf teq ciox y, ar Viukof zox y ee tefng.

24: Liedpafng ee laang boeq oafkhox y ee kngf laai kviaa; toexcviu ee oong boeq ciofng yn ee engkngf toarlaai kuy ti y.

25: Sviamngg kuijit lorng boo kvoay, (in'ui ti hiaf boo mii+sii).

26: Laang boeq eng liedpafng ee engkngf kab zunkuix toarlaai kuy ti y.

27: Hoaxnna boo zhengkhix ee mih, ykip kviaa-khofvox kab peqzhat ee laang koattoaxn boextid jip hiaf; cy'u kix ti Viukof ee oaqmia-zheq ee, ciaq oextid jip.

                  --=♂=回 頁 首 --- 


   啟 示 錄 22 章 Khefsi-Liok 22 
1: Thvisaix koq pox goar khvoax svialai koelo-tiofng u oaqmia-zuie ee hoo, zhengliang chinchviu zuycvy, zu Sioxngtex kab Viukof ee zoxui lauzhud.

2: Hoo ee siangpeeng u oaqmia ee chiu, kied zabji-viu ee koefcie, muygoeh kied y ee koefcie; y ee chiuxhioh zox iti liedpafng ee loxeng.

3: Lorng bokoq u ciuozor[咒詛]; si in'ui Sioxngtex kab Viukof ee zoxui ti hiaf.

4: Y ee lopok boeq hogsai Y, ia boeq khvoarkvix Y ee bin; koq Y ee miaa ti yn ee thauhiah[頭顎].

5: Bokoq u mii+sii; ia boo khiarm'eng tefng ee kngf kab jidthaau ee kngf, in'ui Zuo Sioxngtex boeq ka yn ciox kngf; ia boeq ho yn zox oong, kaux taixtai bocin .

6: Koq ka goar korng, "Ciah'ee oe si thangsixn ee, si cinsit ee. Hit'ui sviwsux Serngsiin ho zexng-sienty ee Zuo,
Sioxngtex, u zhekhiern[差遣] Y ee thvisaix ciofng kynkirn koq tekkhak boeq cviaa ee su cysi Y ee lopok.

7: "Goar kynkirn boeq kaux; siuo citpurn zheq ee zharmguo ee, u hokkhix."

8: Goar, Iok'han, si thviaf+kvix koq khvoarkvix hiah'ee su ee laang. Goar thvialiao koq khvoarliao, ciu phakloh ti thvisaix ee khazeeng boeq paix y, ciuxsi hit'ee ciofng ciah'ee su cysi goar ee thvisaix.

9: Y ka goar korng, "Chienban mxthafng; goar kab lie ykip lie ee hviati, ciuxsi ciah'ee sienty, kab siuo citpurn zheq ee oe ee, pvipvii teq zox lopok; lie tioh paix Sioxngtex."

10: Koq ka goar korng, "Mxthafng ka citpurn zhehlai sofu ee zharmguo hofng+khylaai, in'ui jidkii kin laq.

11: "Putgi ee laang, ho y iugoaan putgi; uo'oex ee, ho y iugoaan uo'oex; gixlaang, iugoaan ho y kviaa gi; sexng ee, ho y iugoaan zox sexng.

12: "Goar kynkirn ciu boeq kaux; porexng[報應] zaixti Goar, boeq ciaux taglaang ee sofzox laai ka y porexng.

                  --=♂=回 頁 首 --- 


13: "我 是 Alixhoad koq 是 Obykaf, 是 頭一個, 是 路尾 ee, 是 起頭, . . . . . . .Alixhoad [首字α], koq[又]
"Goar si Alixhoad koq si Obykaf, si thaau-cidee, si loxboea ee, si khythaau,. . . . . . . . . . Obikaf [末字ω], ee [的]

→ 是 息尾。
. . .si soahboea.

.
14: "洗清 尹 ee 衫 ee 人 有 福氣, boeq ho 尹 有權 來 kaux ti 活命 ee樹, . . . .. boeq [將要], ho [給],
"Soefzhefng yn ee svaf ee laang u hokkhix, boeq ho yn u koaan laai kaux ti oaqmia ee chiu, . . kaux[到], ti[在]

→ koq 從 ciah'ee 門 入城。. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tuy, ciah'ee [這些],
. . . koq tuy ciah'ee mngg jip sviaa.

.
15: "Ti 外面 就 有 hiah'ee 狗, 行邪術 ee, 行淫亂 ee , 殺人 ee, . . . . . . . . . . . . . . . hiah'ee [那些], 行kviaa
"Ti goaxbin ciu u hiah'ee kao, kviaa-siasut ee, kviaa-imloan ee , thailaang ee,

→ 拜偶像 ee, kab 所有 愛講 白賊 laai 行+伊 ee 人。". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . laai [來]
. . . paix-gvofsiong ee, kab sofu aekorng peqzhat laai kviaa+y ee laang."

.
16: "我, Iasof, 已經 差遣 我 ee 天使 khiekaux ciah'ee 教會, 對 . . . . . . . . . . . . . Iasof [耶穌], kaux[到]
"Goar, Iasof, ykefng zhekhiern Goar ee thvisaix khiekaux ciah'ee kaohoe, tuix lirn

→ 證明 ciah'ee 事。 我 是 Taixpit ee 源頭, koq 是 伊 ee 後裔, 是
. . .zerngbeeng ciah'ee su. Goar si Taixpit ee goanthaau, koq si y ee hoxex, si

→ 光光 ee 啟明星。
. . .kngkngf ee khefbeeng-chvy.

.
17: 聖神 kab 新娘 lorng 講, "來." 聽