Japanese Kana & Romanization vs. TMSS
日文假名與羅馬字台語現代拼字
 

  EDUTECH 首頁
A-行 KA-行 SA-行 TA-行 NA-行 HA-行 MA-行 IA-行 LA-行 OA-行 NG 等
GA-行 JA-行 DA-行 BA-行 PA-行  Kia-行 Gia-行 Sia-行 Jia-行 Cia-行
Nia-行 Mia-行 Hia-行 Bia-行 Pia-行 Lia-行  促音之對照
註:TMSS 為藍色者,與日文羅馬字不相同。

日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS
a i u e o
ka ki ku ke ko
sa si su se so
ta ci zu te to
na ni nu ne no

日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS
ha hi hu he ho
ma mi mu me mo
ia - (i) iu - (ie) io
la li lu le lo
oa - (i) - (u) - (e) o
~n,~ng ~ oa ~ ~ o ~

日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS
ga gi gu ge go
ja ji ju je jo
da ji ju de do
ba bi bu be bo
pa pi pu pe po

日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS 日文 TMSS
kia kiu kio gia giu gio
sia siu sio jia jiu jio
cia ciu cio
                         
nia niu nio mia miu mio
hia hiu hio bia biu bio
lia liu lio pia piu pio


促音之對照
日文羅馬字 HAPPA ZETTO KOKKA CHITCHYAI DAKKO SHIPPO HYOKKORI
TMSS happa jetto kokka citciai dakko sippo hiokkoii
                                                            =

日文假名與羅馬字對台語現代拼字       林繼雄(2001/6/22)