Sample  MLT  Sentence  in  TMSS  and  in  CRP

No. Sentence keyword
1. Taixhak ee hagsefng si larn-kokkaf ee hibang.
[Täi-ha'k ê ha'k-seng sï lán kok-ka ê hi-bäng.]
(University students are the hope of our country.)
ee
ê
of
2. Lirn koq laai laq.   Koq hoatsefng taixcix laq, si^boo?
[Lírn koh lãi lah.    Koh hoat-seng täi-chì lah, sï--bô?]
(You came again.   Anything happened again, is'nt it?)
koq,  laq
koh, lah
again, did
3. Goar zaiviar lie kab yn si zortin ee.
[Góa chai-ián lí kap in sï chò-tïn ê.]
(I know you and they are in company.)
kab
kap
are
4. Y korng, y laai ciaf ciaq hoatkiexn lirn-taixkef ykefng lixkhuy laq.
[I kóng, i lâi chia chiah hoat-kiàn lín täi-ke í-keng lï-khui laq.]
(He said, after he came here, he first found you all left here already.) 
ciaq, ykefng
chiah,í-keng
first, already
5. Gixkafng lorng laai laq^boo?   Na laai laq, ciu  chviar cibhap^laai.
[Gï-kang lóng lâi lah--bô?    Nä lâi lah, chiü chhián chi'p-ha'p--lâi.] 
(Are volanteers all here?      If all came, then please gather here.)
lorng,na,chviar
lóng,na,chhián
all, if, please
6. Lie boeq khix tofui?   Lie aeboeq afnnar zox, ciu afnny khix zox. 
[Lí beh khì tó-üi?   Lí ài beh án-ná chò, chiü.án-ni khì chò.]
(Where do you go?   Whatever you like to do, you go and do it.)
boeq, aeboeq 
beh, ài beh 
do, like to do 
7. Lirn tioh kix^teq, lirn si boeq khix kiuolaang^ee neq! 
[Lín tio'h kì--teh, lín sï beh khì kiù-lâng--ê neh !]
(You should remember, you are going to save people, isn't it?)
tioh, neq
tio'h, neh
should, isn't it?
8. Hae^nih ee toaxhii boe zao-khylaai svoaf^nih.
[Hái--ni'h ê töa-hî bë cháu khi-lai soan--nih. ]
(The whale in the ovean cannot run out to the mountain.)
^nih, boe
--ni'h, bë
in, cannot
9. Larn liexnsip-kaux ciaf, haxkhox ee sikafn ma kaux laq.
[Lán liän-si'p kàu chia, hä-khò.ê sî-kan mä kàu lah.]
(Now we practiced till here, the time is also over.) 
kaux, ma
kàu, mä
till, is also
10. Ti Engkog, yi ti kongsy-lai si thaukef, ar ti zhux^nih zox zwpng^ee.
[Tï eng-kok, i tï_kong-si-läi sï thâu-ke, á tï chhù--ni'h chò chú-png---ê.] 
(In England, she was a hostess in the company and a cook in her home.) 
ti, ar
tï, á
in (at), and_
11. Ka goar korng, lirn u symmih boeq ho hiah'ee laang?
[Kä góa kóng, lín ü sím-mi'h beh hö. hiah ê lâng?]
(Say to me, what do you have to give those people?)
ka, ho
kä, hö.
to, give 
12. Goar boo-herngzhux khix koarn hitkhoarn bolaang aix ee hangkhoex.
[Góa bô hèng-chhú khì kóan hit khóan bô lâng ài ê khafng-khòe.]
(I have no interest to be concerned with such business that nobody likes.)
boo, bolaang
bô, bô lâng
no, nobody 
                                                                                                                     (To be continued)
Sample  MLT  Sentence  in  TMSS  and  in  CRP                            by Liim Keahioong