1999-nii 9-goeh 11-jit  (Paix-6)       Seakaix  Jidpo                              New-Jersey  Ciautiarm
New Jersey  Taiguo  Haghau 

                            Zhay'iong "Taiguo Bunsw-hoad" laai Kaohak
     "Peng'ym-Taiguo" eng Engbuun-jixbuo zohap   Taioaan-ibiin E-cidtai iafsi
       Kithvaf Zogkuun-jinsu Hagsip Iong'v
Tio Honggvar Zai-Bie Thuitong Taibuun Kaoiok Zuzw Boexsien

     Siu Liim Keahioong Kaosiu "Kheaboong" Giab'uu Ciamsym Giefnkiux
                                        "Bunsw-hoad"  Phiensiar Kaozaai  Sengzeg Khofkoafn 
"Taiguo Hiexntai Bunsw-hoad" ciofng Taibuun 

                                                 Khohak-hoax ia Hiexntai-hoax
    Liim Keahioong Kaosiu Kunkux "Lomafji Peqoe-buun" Zhorngzo laai Oanseeng
                                                                                  Hae-laixgoa  Pixsiu  Zuobok